Nacionalna strategija suzbijanja trgovanja ljudima

Kao primjer aktivnog angažmana Republike Hrvatske u suprotstavljanju organiziranom kriminalitetu međunarodnog karaktera ističe se sustavna provedba nacionalne strategije suzbijanja trgovanja ljudima, u okviru koje je Republika Hrvatska poduzela niz aktivnosti na operativnom, preventivnom, edukativnom i međunarodnom planu. U cilju izgradnje cjelovitog sustava suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj 2002. godine formiran je Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. U ime Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske određena su četiri člana Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima, i to dva predstavnika Uprave kriminalističke policije i po jedan predstavnik Uprave za granicu i Uprave za inspekcijske i upravne poslove.

Radi učinkovite izgradnje sustava suzbijanja trgovanja ljudima Republika Hrvatska donijela je niz strateških i operativnih dokumenata na području suzbijanja trgovanja ljudima od kojih je potrebno posebno istaknuti Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima iz 2002. godine, Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima od 2005. do 2008. godine, s pripadajućim operativnim planovima, Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja  djecom od 2005. do 2007. godine i Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2009. do 2011. godine.
 
Nakon desetljeća borbe protiv trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj uspostavljen je cjeloviti sustav koji obuhvaća aktivnosti od trenutka  identifikacije žrtve trgovanja ljudima sve do njene potpune integracije, odnosno reintegracije u društvo. Unutar sustava suzbijanja trgovanja ljudima uspostavljena je suradnja između nadležnih tijela državne uprave, organizacija civilnog društva te nevladinih organizacija.
 
Od izuzetne važnosti je konstantna nadogradnja već uspostavljenog sustava te prilagodba novootkrivenih trendova unutar problematike trgovanja ljudima. U prethodnom trogodišnjem razdoblju primjene Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima od 2009. do 2011. godine, uočeno je da Republika Hrvatska postaje sve više država porijekla i krajnje destinacije za žrtve trgovanja ljudima, a naročito za žrtve iz JI Europe. Također, iako su većina žrtava još uvijek žene i djevojčice primijećen je i porast muškaraca kao žrtava trgovanja ljudima u cilju radnog iskorištavanja. Na navedene trendove nadležne institucije su odgovorile djelovanjem na području učinkovitije identifikacije žrtava trgovanja ljudima. 
 
Završetkom primjene Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima pristupilo se vrednovanju svega postignutog i ostvarenog. Novi Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2012. do 2015. godine obuhvaća sva područja dosadašnjih nacionalnih dokumenata koji se bave tematikom suzbijanja trgovanja ljudima te je u predložene  mjere i aktivnosti ugrađeno iskustvo rada svih nadležnih tijela državne uprave, organizacija civilnog društva, nevladinih i međunarodnih organizacija.  
 
Novi Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2012. do 2015. usvojen je u veljači 2012. te posebnu pozornost posvećuje daljnjem jačanju suradnje u kaznenim postupcima u slučajevima trgovanja ljudima između Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova, unaprjeđivanju metoda identifikacije žrtava trgovanja ljudima te osiguravanju najboljeg interesa žrtava trgovanja ljudima.

Područja koje obuhvaća Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2012. do 2015. godine su:
  • Normativni okvir
  • Identifikacija žrtava trgovanja ljudima
  • Otkrivanje, procesuiranje i sankcioniranje počinitelja kaznenog djela trgovanja ljudima
  • Pomoć i zaštita žrtava trgovanja ljudima
  • Prevencija
  • Obrazovanje
  • Međunarodna suradnja
  • Koordinacija aktivnosti.

Tijekom 2008., 2009. i 2010. godine Republika Hrvatska je svrstana u skupinu zemalja koje su uložile najviše napora u svijetu po problematici suzbijanja trgovanja ljudima, na području zaštite žrtava, progona počinitelja i prevencije te je od State Departmenta SAD-a ocijenjena kroz tzv.TIER 1.