Nacionalna strategija suzbijanja trgovanja ljudima

Kao primjer aktivnog angažmana Republike Hrvatske u suprotstavljanju organiziranom kriminalitetu međunarodnog karaktera ističe se sustavna provedba nacionalne strategije suzbijanja trgovanja ljudima, u okviru koje je Republika Hrvatska poduzela niz aktivnosti na operativnom, preventivnom, edukativnom i međunarodnom planu. U cilju izgradnje cjelovitog sustava suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj 2002. godine formiran je Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima Vlade RH. U ime Ministarstva unutarnjih poslova RH određen je jedan član Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima Vlade RH, odnosno državna tajnica MUP-a RH i jedan zamjenik.

Radi učinkovite izgradnje sustava suzbijanja trgovanja ljudima Republika Hrvatska donijela je niz strateških i operativnih dokumenata na području suzbijanja trgovanja ljudima od kojih je potrebno posebno istaknuti Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima iz 2002. godine, Nacionalni program za suzbijanje trgovanja ljudima od 2005. do 2008. godine s pripadajućim operativnim planovima, Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja  djecom od 2005. do 2007. godine, Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2009. do 2011. godine, Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2012. do 2015. godine te Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine.

Trenutno sue u izradi Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2023. do 2027. godine i prateći Akcijski plan.

Nakon desetljeća borbe protiv trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj uspostavljen je cjeloviti sustav koji obuhvaća aktivnosti od trenutka identifikacije žrtve trgovanja ljudima sve do njene potpune integracije, odnosno reintegracije u društvo. Unutar sustava suzbijanja trgovanja ljudima uspostavljena je suradnja između nadležnih tijela državne uprave, organizacija civilnog društva te nevladinih organizacija.

Od izuzetne važnosti je konstantna nadogradnja već uspostavljenog sustava te prilagodba novootkrivenih trendova unutar problematike trgovanja ljudima. U prethodnom razdoblju uočeno je da Republika Hrvatska postaje sve više država porijekla i krajnje destinacije za žrtve trgovanja ljudima, a naročito za žrtve iz JI Europe i Azije. Također, primijećen je i porast muškaraca kao žrtava trgovanja ljudima u cilju radnog iskorištavanja ili iskorištavanja za činjenje protupravnih radnji. Na navedene trendove nadležne institucije su odgovorile djelovanjem na području učinkovitije identifikacije žrtava trgovanja ljudima.

Završetkom primjene Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima pristupilo se vrednovanju svega postignutog i ostvarenog. Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2018. do 2021. godine obuhvati je sva područja dosadašnjih nacionalnih dokumenata koji se bave tematikom suzbijanja trgovanja ljudima te su u predložene mjere i aktivnosti bila ugrađena iskustva rada svih nadležnih tijela državne uprave, nevladinih i međunarodnih organizacija. 
Tijekom 2021. godine Republika Hrvatska je svrstana u skupinu zemalja koje ulaže znatne napore po problematici suzbijanja trgovanja ljudima, na području zaštite žrtava, progona počinitelja i prevencije te je od State Departmenta SAD-a ocijenjena kroz tzv. TIER 2.