Državljanstvo

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/drzavljanstvo2.jpg

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva

UPUTE O PROCEDURI

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti stranci (osobe koje nemaju hrvatsko državljanstvo) te prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo, ako ispunjavaju pretpostavke propisane Zakonom o hrvatskom državljanstvu.

 • Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika.

Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem može se podnijeti i putem  diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske.

Postupak stjecanja hrvatskog državljanstva provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu.
Hrvatskim državljaninom postaje se danom uručenja pozitivnog rješenja.
Nakon uručenja pozitivnog rješenja stranka se upisuje u knjigu državljana u nadležnom matičnom uredu.
Domovnica se izdaje u nadležnom matičnom uredu.

 • uz propisani obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva s upitnikom prilaže se:
 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih *1 , a za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih*2
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od šest mjeseci
 • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika
 • ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih*1 i uvjerenje o državljanstvu
 • za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave, npr.:
 • pripadnici hrvatskog naroda trebaju dostaviti isprave kojima dokazuju svoje ranije nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu - npr. izvornik ili ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev mogu dostaviti dokaze kojim potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja. 
 • iseljenici – isprave kojima dokazuju iseljenje s područja Republike Hrvatske, a ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost sa iseljenom osobom do 3. stupnja srodstva u ravnoj liniji (djeca, unuci, praunuci).

Za strane javne isprave koje se prilažu uz potpisani obrazac zahtjeva za stjecanje hrvatskog državljanstva (npr.: rodni list, vjenčani list i slično) prethodno je potrebno provesti postupak njihove legalizacije, osim ako dvostranim i mnogostranim međunarodnim ugovorima nije utvrđeno drukčije. Haaška konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, od 5. listopada 1961. godine, pojednostavila je postupak legalizacije u odnosima između ugovornih stranaka, pa javna isprava podliježe jednom ovjeravanju nadležnog tijela države koja je ispravu izdala.  

Ako između Republike Hrvatske i druge države ne postoji dvostrani ili mnogostrani ugovor, koji ukida ili olakšava legalizaciju, a druga država nije potpisnica Haaške konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, javne isprave izdane u inozemstvu mogu se upotrijebiti u Republici Hrvatskoj samo ako su legalizirane u skladu s propisima zemlje izdavanja i nadovjerene u hrvatskoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu u toj državi (uz prijevod na hrvatski jezik), ili ako se nakon legalizacije u skladu s propisima države izdavanja, nadovjere u diplomatskom predstavništvu te države u Republici Hrvatskoj i legaliziraju (nadovjere) u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske. U slučaju da Republika Hrvatska nema diplomatsko konzularno predstavništvo u državi izdavanja isprave, a niti ta država nema diplomatsko konzularno predstavništvo u Republici Hrvatskoj, legalizacija se obavlja u trećoj državi u kojoj obje države imaju diplomatsko konzularno predstavništvo, na slijedeći način: nakon ovjere isprava kod nadležnih tijela države u kojoj  je izdana, ispravu nadovjerava njezino diplomatsko konzularno predstavništvo u trećoj državi, zatim ministarstvo vanjskih poslova treće države i na kraju diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Hrvatske u toj trećoj državi.

U slučaju pozitivnog rješenja, naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 1.050,00 kuna u zemlji. U diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu plaća se konzularna pristojba.

Ukoliko je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj, u pozivu naznačeni iznos upravne pristojbe uplaćuje se u pošti/FINA-i/banci, putem opće uplatnice s naznakom:

 • primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
 • broj računa: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64-5002-713
 • uplatnicu sa svim podacima ispunit će službena osoba koja uručuje rješenja

 Za prijepis rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo plaća se upravna pristojba u iznosu od 105,00 kuna


Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva

 

UPUTE O PROCEDURI

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva mogu podnijeti hrvatski državljani ako uz hrvatsko državljanstvo posjeduju i strano državljanstvo, ili im strana država jamči primitak u njihovo državljanstvo pod uvjetom prestanka hrvatskog državljanstva, a hrvatsko državljanstvo može im prestati uz ispunjenje Zakonom propisanih pretpostavki.

Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, osim ako je riječ o osobi s invaliditetom, kada se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev se može podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske.

Uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva s upitnikom se prilaže:

 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih
 • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika
 • ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se izvadak iz matice rođenih djeteta*1, ovjerena preslika identifikacijske isprave, ako je posjeduje, izvadak iz matice vjenčanih zakonskog zastupnika djeteta*2 (ako zahtjev za otpust podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja) te presliku presude nadležnog suda o razvodu braka (ako je brak razveden)

 - dokaz stranog državljanstva ili zajamčenje inozemnog tijela o primitku u državljanstvo s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača
 

 • odricanje od hrvatskog državljanstva:
 • uz propisani obrazac zahtjeva za prestanak hrvatskog državljanstva s upitnikom, daje se izjava o odricanju
 • životopis
 • dokaz stranog državljanstva
 • dokaz prebivališta u inozemstvu
 • izvadak iz matice rođenih*1
 • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika.


U slučaju pozitivnog rješenja, naplaćuje se upravna pristojba u iznosu od 2.520,00 kuna u zemlji. U diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu plaća se konzularna pristojba. 

Ukoliko je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj, u pozivu naznačeni iznos upravne pristojbe uplaćuje se u pošti/FINA-i/banci, putem opće uplatnice s naznakom:

 • primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
 • broj računa: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64-5002-713
 • uplatnicu sa svim podacima ispunit će službena osoba koja uručuje rješenja.

 Za prijepis rješenja o otpustu ili o odricanju od hrvatskog državljanstva plaća se upravna pristojba u iznosu od 105,00 kuna


Utvrđivanje hrvatskog državljanstva

 

UPUTE O PROCEDURI

Zahtjev za utvrđivanje hrvatskog državljanstva mogu podnijeti osobe koje nisu upisane u knjige državljana Republike Hrvatske, a po propisima koji su bili važeći do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu stekle su to svojstvo. Ispunjenje zakonskih pretpostavki za naknadni upis u knjige državljana utvrđuju se prema propisima koji su važili u trenutku rođenja podnositelja zahtjeva.
 

Uz zahtjev se prilaže:

 • životopis
 • izvadak iz matice rođenih, a za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih
 • važeća identifikacijska isprava, ovjerena preslika
 • potvrda da osoba nije upisana u knjige državljana u matičnom uredu kod kojeg je trebala biti upisana u vrijeme rođenja po propisima koji su tada vrijedili
 • ako stranka posjeduje strano državljanstvo, akt o njegovom stjecanju ili uvjerenje nadležnog inozemnog tijela o načinu i vremenu stjecanja državljanstva
 • potvrda ili domovnica jednog ili oba roditelja o činjenici upisa u knjigu državljana.
 • izvatke iz državnih matica (rođenih ili vjenčanih ili umrlih) za roditelje podnositelja zahtjeva ako se istima raspolaže, može i starijeg datuma izdavanja
 • za osobe koje su iselile iz Republike Hrvatske u inozemstvo (izvan područja bivše FNRJ/SFRJ) dokaz o prijašnjem jugoslavenskom državljanstvu (stari pasoš, uvjerenje o državljanstvu, vojna knjižica, radna knjižica itd.)


Postupci utvrđivanja hrvatskog državljanstva provode se za osobe koje su svojstvo hrvatskog državljanina stekle po propisima važećim do dana stupanja na snagu Zakona o hrvatskom državljanstvu (8. listopada 1991. godine), a greškom nisu upisane u knjigu državljana. 


*1 Izvadak iz matice rođenih nije potrebno prilagati ako je podnositelj/ica zahtjeva rođen/a u Republici Hrvatskoj
*2 Izvadak iz matice vjenčanih nije potrebno prilagati ako je brak sklopljen u Republici Hrvatskoj, odnosno ako je činjenica sklapanja braka u inozemstvu upisana u maticu vjenčanih u Republici Hrvatskoj