Upute o proceduri: prestanak hrvatskog državljanstva

 

1. korak – nadležna policijska uprava/policijska postaja ili nadležna diplomatska misija/konzularni ured RH

 • Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta. Iznimno, ako se radi o osobi s invaliditetom, zahtjev se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva može se podnijeti i putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.
 
 • Zahtjevu za prestanak hrvatskog državljanstva (obrazac dostupan na web stranici) prilaže se:
  • životopis
  • ​izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama*1
  • dokaz stranog državljanstva ili zajamčenje inozemnog tijela o primitku u strano državljanstvo s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača
  • važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici (putovnica, osobna iskaznica) s jasno vidljivom fotografijom 
    
Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se i:
 • izvadak iz matice rođenih djeteta*1  
 • ovjerena preslika identifikacijske isprave, ako je posjeduje
 • izvadak iz matice vjenčanih zakonskog zastupnika djeteta*2 (ako zahtjev za otpust podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja)
 • presliku presude nadležnog suda o razvodu braka (ako je brak razveden)
 • zajamčenje o primitku u strano državljanstvo ili dokaz o posjedovanju stranog državljanstva djeteta (uvjerenje, ovjerena preslika putne isprave)   
       
Za prestanak hrvatskog državljanstva po drugoj osnovi, odricanjem, potrebno je priložiti sljedeće isprave:
 • životopis
 • ovjerena preslika važeće identifikacijske isprave
 • vlastoručno potpisana i propisno ovjerena izjava o odricanju od hrvatskog državljanstva s naznačenim datumom
 • izvadak iz matice rođenih*1
 • dokaz o posjedovanju stranog državljanstva (uvjerenje, ovjerena preslika putne isprave)
 • dokaz o prebivalištu u inozemstvu
   

Ako se zahtjev za odricanje od hrvatskog državljanstva podnosi i za malodobnu djecu prilaže se:

 • izvadak iz matice rođenih djeteta*1
 • ovjerena preslika identifikacijske isprave, ako je posjeduje
 • izvadak iz matice vjenčanih zakonskog zastupnika djeteta*2 (ako zahtjev za otpust podnosi samo jedan od roditelja potrebno je priložiti dokaz o državljanskom statusu drugog roditelja)
 • dokaz o posjedovanju stranog državljanstva djeteta (uvjerenje, ovjerena preslika putne isprave)
 • presliku presude nadležnog suda o razvodu braka (ako je brak razveden)
 • ako tražitelja otpusta, odnosno odricanja od hrvatskog državljanstva zastupa opunomoćenik, specijalna punomoć kojom se opunomoćenik izričito ovlašćuje za zastupanje u predmetu prestanka hrvatskog državljanstva 
 • ako je zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnesen u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, konzularna pristojba, sukladno Tarifnom broju 75. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, plaća se prilikom podnošenja zahtjeva izravno u diplomatskoj misiji/ konzularnom uredu u kojem se zahtjev podnosi, ili u banci.
 • PU/PP, odnosno diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu, prema mjestu podnošenja zahtjeva, ukoliko je zahtjev stranke nejasan, nepotpun ili sadrži druge formalne nedostatke, može naknadno pozivati stranku radi otklanjanja nedostataka u spisu, o čemu će stranci biti upućen pisani poziv.
Postupak prestanka hrvatskog državljanstva provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu. 

 

2. korak – nadležna policijska uprava/policijska postaja ili nadležna diplomatska misija/konzularni ured RH

 
 • policijska uprava/policijska postaja, ako je zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnesen u Republici Hrvatskoj, uputit će pisani poziv stranci da dođe preuzeti rješenje, s naznakom o potrebi plaćanja upravne pristojbe, u naznačenom iznosu:
  • za rješenje o prestanku hrvatskog državljanstva 2520,00 kuna - 334,46 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450), sukladno Tarifnom broju 9. toč 1. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi
  • za rješenje kojim se odbija zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva, upravna pristojba po Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, ne naplaćuje se sukladno točki 1. Napomene
 • ukoliko je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj, upravna pristojba plaća se putem opće uplatnice, u pošti/FINA-i/banci
 • diplomatska misija/konzularni ured ako je zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva podnesen u inozemstvu, uputit će pisani poziv stranci da dođe preuzeti rješenje (za stranku nema trećeg koraka)
 

3. korak – pošta/FINA/banka

 • ukoliko je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj, u pozivu naznačeni iznos upravne pristojbe uplaćuje se u pošti/FINI/banci, putem opće uplatnice, s naznakom:   
  • primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske 
  • broj računa: HR1210010051863000160
  • poziv na broj: HR64-5002-713
 

4. korak – nadležna policijska uprava/policijska postaja ili nadležna diplomatska misija/konzularni ured RH

 • rješenje se uručuje*3, ako je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj - uz predočenje dokaza o uplaćenoj upravnoj pristojbi - u policijskoj upravi/policijskoj postaji u kojoj je zahtjev podnesen, odnosno ako je zahtjev podnesen u inozemstvu, u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u kojem je zahtjev za prestanak hrvatskog državljanstva i podnesen
 • prilikom uručenja rješenja stranka je, kao dokaz primitka rješenja, dužna potpisati dostavnicu s naznakom točnog datuma preuzimanja rješenja
 • kod uručenja pozitivnog rješenja o otpustu, odnosno odricanju od hrvatskog državljanstva stranci se poništavaju isprave koje posjeduje (putovnica, osobna iskaznica, pogranična propusnica)
 

*1 Izvadak iz matice rođenih nije potrebno prilagati ako je podnositelj/ica zahtjeva rođen/a u Republici Hrvatskoj
*2 Izvadak iz matice vjenčanih nije potrebno prilagati ako je brak sklopljen u Republici Hrvatskoj, odnosno ako je činjenica sklapanja braka u inozemstvu upisana u maticu vjenčanih u Republici Hrvatskoj
*3 Hrvatsko državljanstvo otpustom prestaje danom uručenja pozitivnog rješenja o otpustu.

Hrvatsko državljanstvo odricanjem prestaje danom davanja izjave o odricanju od hrvatskog državljanstva.