Upute o proceduri: stjecanje hrvatskog državljanstva


1. korak – nadležna policijska uprava/policijska postaja ili nadležna diplomatska misija/konzularni ured RH

 • Zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se osobno u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, prema mjestu odobrenog privremenog odnosno stalnog boravka. Iznimno, ako se radi o osobi s invaliditetom, zahtjev se može podnijeti putem zakonskog zastupnika ili ovlaštenog opunomoćenika. Ako podnositelj zahtjeva nema odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj, zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem podnosi se putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu.
 
 • Uz zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva prirođenjem (obrazac dostupan na web stranici) prilaže se:
  • životopis, u kojem se ukratko navode i razlozi podnošenja zahtjeva
  • izvadak iz matice rođenih izdan na propisanom obrascu sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama*1, a za osobe u braku i izvadak iz matice vjenčanih*2
  • dokaz o državljanskom statusu (uvjerenje o državljanstvu, ovjerena preslika važeće putne isprave odnosno osobne iskaznice)
  • uvjerenje o nekažnjavanju nadležnog inozemnog tijela države čiji su podnositelji zahtjeva državljani te države u kojoj imaju stalni boravak u izvorniku ili propisno ovjerenoj preslici s prijevodom na hrvatski jezik ne starijeg datuma od 6 mjeseci
  • važeća isprava o identitetu u ovjerenoj preslici s jasno vidljivom fotografijom 
  • kod podnošenja zahtjeva u RH, upravna pristojba se plaća prilikom preuzimanja rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo, odnosno rješenja kojim se zahtjev odbija
  • kod podnošenja zahtjeva u inozemstvu, konzularna pristojba se plaća prilikom njegova podnošenja.
 

Ako se zahtjev podnosi i za malodobnu djecu, prilaže se i:

 • izvadak iz matice rođenih djeteta*1
 • dokaz o državljanskom statusu djeteta
 • pisana suglasnost drugog roditelja*4 
 

Za različite osnove stjecanja hrvatskog državljanstva treba priložiti i druge isprave, npr.:

 • pripadnici hrvatskog naroda dostavljaju isprave kojima dokazuju svoje ranije nacionalno izjašnjavanje u pravnom prometu – npr. izvornik ili ovjerena preslika radne knjižice, vojne knjižice, svjedodžbe, indeksa, izvatka iz matice rođenih, vjenčanih i dr. Pripadnost hrvatskom narodu dokazuje se i dostavljanjem dokaza o zaštiti prava i pomicanju interesa hrvatskog naroda i dokaza o aktivnom sudjelovanju u hrvatskim kulturnim, znanstvenim i sportskim udrugama u inozemstvu. Ukoliko se stranke pozivaju na pripadnost hrvatskom narodu njihovih roditelja, uz zahtjev trebaju dostaviti dokaze kojim potvrđuju nacionalno deklariranje roditelja.
 • iseljenici:  ovjerena preslika putne ili druge javne isprave temeljem koje je osoba iselila iz Republike Hrvatske u inozemstvo, ako se radi o potomcima iseljenika treba dokazati i rodbinsku povezanost sa iseljenom osobom.
 • PU/PP, odnosno diplomatska misija ili konzularni ured Republike Hrvatske u inozemstvu, prema mjestu podnošenja zahtjeva, ukoliko je zahtjev stranke nejasan, nepotpun ili sadrži druge formalne nedostatke, može naknadno pozivati stranku radi otklanjanja nedostataka u spisu, o čemu će stranci biti upućen pisani poziv.
 

Postupak stjecanja hrvatskog državljanstva provodi Ministarstvo unutarnjih poslova u sjedištu.


2. korak – nadležna policijska uprava/policijska postaja ili nadležna diplomatska misija/konzularni ured RH

 • policijska uprava/policijska postaja, ako je zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnesen u Republici Hrvatskoj, uputit će pisani poziv stranci da dođe preuzeti rješenje, s naznakom o potrebi plaćanja upravne pristojbe, u naznačenom iznosu: za rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo 139,36 EUR, sukladno Tarifnom broju 9. toč. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi; za rješenje kojim se odbija zahtjev za primitak u hrvatsko državljanstvo, upravna pristojba po Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi, ne naplaćuje se sukladno točki 1. Napomene
 • ukoliko je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj, upravna pristojba plaća se putem opće uplatnice, u pošti/FINA-i/banci
 • diplomatska misija/konzularni ured ako je zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva podnesen u inozemstvu, uputit će pisani poziv stranci da dođe preuzeti rješenje (za stranku nema 3. koraka).


3. korak – pošta/FINA/banka

 • ukoliko je zahtjev podnesen u Republici Hrvatskoj, u pozivu naznačeni iznos upravne pristojbe uplaćuje se u pošti/FINA-i/banci, putem opće uplatnice, s naznakom:
 • primatelj: Državni proračun Republike Hrvatske
 • broj računa: HR1210010051863000160; poziv na broj: HR64-5002-713
 • uplatnicu sa svim podatcima će ispuniti službena osoba koja uručuje rješenja 


4. korak – nadležna policijska uprava/policijska postaja ili nadležna diplomatska misija/konzularni ured RH

 • uz prilaganje dokaza o plaćenoj pristojbi, uručuje se rješenje*3, u policijskoj upravi/policijskoj postaji, odnosno u diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, u kojem je zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva i podnesen
 • prilikom uručenja rješenja stranka je, kao dokaz primitka rješenja, dužna potpisati dostavnicu s naznakom točnog datuma preuzimanja rješenja

*1 Izvadak iz matice rođenih nije potrebno prilagati ako je podnositelj/ica zahtjeva rođen/a u Republici Hrvatskoj

*2 Izvadak iz matice vjenčanih nije potrebno prilagati ako je brak sklopljen u Republici Hrvatskoj, odnosno ako je činjenica sklapanja braka u inozemstvu upisana u maticu vjenčanih u Republici Hrvatskoj

*3 Hrvatskim državljaninom postaje se danom uručenja pozitivnog rješenja

*4 Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj: 102/19) propisani su izuzeci kada zahtjev može podnijeti samostalno jedan od roditelja