Osobne isprave

Gdje se može ishoditi uvjerenje o matičnom broju građana?
Zakonom o prestanku važenja Zakona o matičnom broju (NN 10/2023) s danom 04. veljače 2023. prestalo je važenje Zakona o matičnom broju (NN 9/92 i 66/02).

Međutim, za osobe kojima je do prestanka važenja Zakona o matičnom broju određen matični broj, na njihovo traženje moći će se i dalje izdati uvjerenje o određenom matičnom broju građana.   

Uvjerenje o matičnom broju građana možete ishoditi u policijskoj upravi ili policijskoj postaji uz predočenje važeće identifikacijske isprave (osobne iskaznice, putovnice).
Izdavanje uvjerenja oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe, sukladno Zakonu o upravnim pristojbama.
Je li prilikom izdavanja osobne iskaznice i putovnice potrebno prilagati domovnicu, izvadak iz matice rođenih/rodni list i izvadak iz matice vjenčanih/vjenčani list?
Ukoliko je građanin upisan u knjigu državljana te u državne matice u Republici Hrvatskoj (matice rođenih, vjenčanih i umrlih), prilikom izdavanja osobne iskaznice i putovnice ne treba prilagati domovnicu, niti izvadak iz matice rođenih/rodni list, niti izvadak iz matice vjenčanih/vjenčani list.

Građanin koji nije upisan u maticu rođenih u Republici Hrvatskoj treba prilikom prvog izdavanja osobne iskaznice ili putovnice priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Može li se s potvrdom o podnijetom zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice ili putovnice prelaziti državna granica?
Potvrda koja se u nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji izdaje nakon zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice ili putovnice služi samo kao dokaz da je osoba podnijela zahtjev za izdavanje osobne iskaznice ili putovnice. Potvrda, dakle, ne može poslužiti kao isprava o identitetu, pa ne može služiti za prelazak državne granice.
Može li se uplata za izdavanje osobne iskaznice i putovnice izvršiti putem Internet bankarstva?
Uplata za osobne iskaznice i putovnice može se izvršiti putem Internet bankarstva.
 
Ukoliko osoba nije realizirala, odnosno nije podnijela zahtjev za izdavanje osobne iskaznice ili putovnice, može li zatražiti povrat uplaćenog novčanog iznosa?

Može i to u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji gdje je podigla uplatnicu, odnosno koja je bila nadležna za izdavanje putovnice ili osobne iskaznice. Službena osoba će na uplatnici sačiniti bilješku da zahtjev nije realiziran, bilješku ovjeriti i uputiti stranku službi materijalno-financijskih poslova radi povrata uplaćenog iznosa.

Je li prilikom promjene prezimena potrebno mijenjati i osobnu iskaznicu i putovnicu?
Ukoliko su se promijenili podaci o osobnom imenu, osoba je dužna zatražiti opoziv ili suspenziju certifikata u roku od 2 dana od dana nastanka promjene. Nastupanjem okolnosti promjene osobnog imena osobna iskaznica postaje nevažećom te je osoba dužna podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana nastupanja te okolnosti. Ako osoba promijeni osobno ime dužna je zamijeniti i putovnicu (ako se njome namjerava služiti), budući da se navedenom ispravom dokazuje identitet. Prema Zakonu o putnim ispravama hrvatskih državljana, osoba se ne smije služiti putnom ispravom ukoliko su se promijenili osobni podaci.
Da li je prilikom promjene prebivališta potrebno mijenjati osobnu iskaznicu i putovnicu?

Prilikom promjene prebivališta u Republici Hrvatskoj osoba je dužna ishoditi novu osobnu iskaznicu, jer je to javna isprava kojom hrvatski državljani, između ostalog, dokazuju prebivalište  u Republici Hrvatskoj. Stoga je zbog promjene prebivališta u Republici Hrvatskoj potrebno mijenjati osobnu iskaznicu. Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj mora podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice prije isteka roka važenja osobne iskaznice ako je promijenila državu u kojoj prebiva ili boravi izvan Republike Hrvatske.

Prema odredbi članka 1. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99, 133/02,  48/05, 74/9 i 82/15) putna isprava je javna isprava kojom se dokazuje identitet i hrvatsko državljanstvo. U putovnicu se ne upisuje podatak o prebivalištu njenog nositelja te ju nije potrebno mijenjati zbog promjene prebivališta.

Što je potrebno učiniti s osobnom iskaznicom i putovnicom nakon smrti osobe?

Osobnu iskaznicu i putovnicu uz izvod iz matice umrlih potrebno je dostaviti policijskoj upravi/policijskoj postaji prema mjestu prijavljenog prebivališta umrle osobe radi poništenja isprava, te radi ažuriranja statusa isprava i statusa osobe u evidencijama MUP-a.

S koliko je godina osoba dužna imati osobnu iskaznicu?

Osoba s navršenih 18 godina života s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj mora ishoditi osobnu iskaznicu. Osobna iskaznica je obvezna i za osobe koje su navršile 16 godina života kojima je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te su sklopile brak, ako imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Osoba koja nije ishodila osobnu iskaznicu iako je bila dužna to učiniti kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj.

Pravo na osobnu iskaznicu imaju i osobe mlađe od 18. godina.  Dakle, osobnu iskaznicu može imati i dijete bez obzira na godine života.

S koliko godina dijete mora biti prisutno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice?

Maloljetna osoba starija od 12 godina mora biti osobno nazočna prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, radi davanja otisaka papilarnih linija i potpisa.

Gdje se podnosi zahtjev za izdavanje osobne iskaznice, odnosno je li ga moguće predati u diplomatsko – konzularnom predstavništvu RH u inozemstvu?

Sukladno odredbama Zakona o osobnoj iskaznici, zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi se u policijskoj upravi ili policijskoj postaji. Zahtjev za izdavanje osobne iskaznice nije moguće podnijeti putem diplomatske misije ili konzularnog ureda Republike Hrvatske u inozemstvu. 

Može li netko drugi preuzeti izrađenu osobnu iskaznicu ili to mora učiniti osoba kojoj se osobna iskaznica izdaje?

Kako je osobna iskaznica osnovna identifikacijska isprava, potrebno je da podnositelj zahtjeva osobno i preuzme izrađenu osobnu iskaznicu. Međutim, osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te podatke za registraciju na Portal elektroničke osobne iskaznice, može preuzeti i punomoćnik na temelju valjane punomoći (u kojoj će, uz ostalo, izričito biti navedeno da je opunomoćenik ovlašten preuzeti izrađenu osobnu iskaznicu i podatke za aktivaciju elektroničkog dijela osobne iskaznice te podatke za registraciju na Portal elektroničke osobne iskaznice). 

Što treba poduzeti u slučaju nestanka osobne iskaznice?
Osoba je dužna bez odgode prijaviti nestanak, sumnju u zlouporabu ili pronalazak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji. Ako je osobna iskaznica nestala ili pronađena u inozemstvu, osoba je dužna njezin nestanak ili pronalazak prijaviti najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske koji je o tome dužan bez odgode obavijestiti policijsku upravu, odnosno policijsku postaju koja je izdala osobnu iskaznicu. Nakon što se osobnoj iskaznici, temeljem prijave o nestanku, evidentira status nevažeće osobne iskaznice automatski se pokreće zahtjev za opoziv certifikata.

Nestanak osobne iskaznice ili sumnja u zlouporabu, u svrhu suspenzije certifikata, može se prijaviti korištenjem elektroničke usluge davatelja usluga certificiranja. U tom slučaju osoba je dužna u najkraćem mogućem roku prijaviti nestanak osobne iskaznice najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji radi evidentiranja potrage za osobnom iskaznicom u evidenciji koja se vodi na informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova.

Ako osoba čijoj su osobnoj iskaznici suspendirani certifikati zbog nestanka, prijavi pronalazak osobne iskaznice u roku od 8 dana od dana suspenzije certifikata, certifikati će ponovno postati važeći. Protekom roka od 8 dana od dana suspenzije certifikata, certifikati se automatski opozivaju i više se ne mogu koristiti.

Nestalu osobnu iskaznicu izdanu osobi starijoj od 70 godina bez certifikata, osoba kojoj je izdana može nastaviti koristiti ako njen pronalazak prijavi u roku od 15 dana od dana evidentiranja statusa nevažeće osobne iskaznice u evidenciji osobnih iskaznica.

Osoba koja bez odgode ne prijavi nestanak ili pronalazak osobne iskaznice kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj. 

U kojim je još slučajevima potrebno zamijeniti osobnu iskaznicu?
Osobnu iskaznicu je potrebno zamijeniti ako:
  • su se promijenili osobni podaci o njezinom osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju, spolu, datumu rođenja ili ako se promijenilo prebivalište u Republici Hrvatskoj
  • fotografija na osobnoj iskaznici više ne odgovara izgledu osobe
  • joj je istekao rok važenja
  • je oštećena na način da je otežano ili onemogućeno vizualno ili strojno čitanje podataka u vizualnoj ili strojno čitljivoj zoni, ako je otežano ili onemogućeno strojno čitanje biometrijskih podataka s visoko sigurnog elektroničkog nosača podataka, ako je djelomično ili u potpunosti prelomljena ili iz bilo kojega drugog razloga ne služi svrsi.

Ako su se promijenili podaci o osobnom imenu ili osobnom identifikacijskom broju, osoba je dužna zatražiti opoziv ili suspenziju certifikata u roku od 2 dana od dana nastanka promjene. Nastupanjem navedenih okolnosti osobna iskaznica postaje nevažećom te je osoba dužna podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice u roku od 15 dana od dana nastupanja tih okolnosti. Osoba koja u roku od 15 dana od dana nastupanja navedenih okolnosti ne podnese zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj. 


Osobna iskaznica prestaje važiti i prije isteka roka na koji je izdana ako je:
 

  • osoba umrla (punoljetni član kućanstva umrle osobe dužan je osobnu iskaznicu umrle osobe vratiti policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala u roku od 15 dana od dana smrti osobe)
  • osobi prestalo hrvatsko državljanstvo (osoba mora odmah po nastupanju navedene okolnosti vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala)
  • osoba odjavila prebivalište u Republici Hrvatskoj (osoba mora odmah po nastupanju navedene okolnosti vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala)
  • osoba odjavljena po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu u Republici Hrvatskoj (osoba mora u roku od 8 dana od dana dostave rješenja o odjavi prebivališta po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu vratiti osobnu iskaznicu policijskoj upravi, odnosno postaji koja ju je izdala)
  • ako je osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj promijenila državu u kojoj prebiva ili boravi izvan Republike Hrvatske. 

 

Može li hrvatski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske ishoditi osobnu iskaznicu?

Da, hrvatski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj (bez obzira na godine života) može podnijeti zahtjev za izdavanje osobne iskaznice u bilo kojoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji te se u nju upisuje podatak o njegovom prebivalištu izvan Republike Hrvatske prema podacima o prebivalištu ispisanim u javnoj ispravi koju mu je izdalo nadležno tijelo države u kojoj ima prijavljeno prebivalište ili odobren boravak. U tom slučaju osobna iskaznica ne služi hrvatskom državljaninu kao dokaz prebivališta. 

Na koji rok se izdaje osobna iskaznica?

Rok važenja osobnih iskaznica i certifikata koje sadržava je pet godina, izuzev osobnih iskaznica izdanih osobama s navršenih 70 godina, koje imaju rok važenja od 40 godina.

Što je pohranjeno na elektronički nosač podataka koji sadrži osobna iskaznica?
Osobna iskaznica sadrži elektronički nosač podataka (čip) koji sadrži podatke koji su ispisani na obrascu osobne iskaznice, a uz to na čip se mogu pohraniti jedan ili dva cerifikata i to identifikacijski i potpisni certifikat. 

Osobna iskaznica sadrži i elektronički čip na koji koji se pohranjuje prikaz lica nositelja osobne iskaznice i dva otiska papilarnih linija u interoperabilnim digitalnim formatima (u daljnjem tekstu: biometrijski identifikatori).
Što je identifikacijski certifikat, a što potpisni certifikat?
Identifikacijski certifikat je autentifikacijsko sredstvo visoke razine koji se koristi za elektroničku identifikaciju i autentifikaciju radi pristupa elektroničkim uslugama i/ili aktivaciju drugih autentifikacijskih sredstava.

Potpisni certifikat je kvalificirani certifikat koji se koristi za podršku kvalificiranom elektroničkom potpisu koji ima istu pravnu snagu i zamjenjuje vlastoručni potpis sukladno propisima kojima je reguliran elektronički potpis.
Mora li svaka osoba aktivirati certifikate?
Ne. Naime, elektronički dio osobne iskaznice treba aktivirati osoba korištenjem podataka za aktivaciju koje dobiva prilikom preuzimanja izdane osobne iskaznice, ukoliko osobnom iskaznicom  želi obavljati elektroničku potvrdu svojeg identiteta i ako će joj osobna iskaznica služiti za izradu naprednog elektroničkog potpisa. U protivnom, osobna iskaznica je standardna kartica koja služi za dokazivanje identiteta, hrvatskog državljanstva, spola, datuma rođenja i prebivališta u Republici Hrvatskoj (za hrvatske državljane koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj). 
Komu se treba obratiti za izdavanje osobne iskaznice nepokretnoj osobi?
Zbog poduzimanja radnji potrebnih za zaprimanje zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice  nepokretnoj osobi, potrebno se obratiti nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu prebivališta - službi nadležnoj za izdavanje osobne iskaznice. 
Mora li vlasnik putovnice osobno predati zahtjev za njezinu izradu i podići gotovu putovnicu ili to umjesto njega može učiniti i neka druga osoba?

Zakonom o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“, broj:77/99, 133/02, 48/05, 74/09 i 82/15) propisano je da se putovnica izdaje na osobni zahtjev. Zakon nema odredbe prema kojoj bi podnositelj zahtjeva bio dužan i osobno preuzeti putovnicu pa je, u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj:47/09) iznimno kada to stranka traži moguće preuzimanje putovnice putem punomoćnika uz predočenje valjane punomoći.

Može li se podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice prije isteka roka važenja stare putovnice? Što ako je u putovnici važeća viza?
Zahtjev za izdavanje nove putovnice mora se podnijeti prije isteka roka važenja prethodne putovnice zbog promjene izgleda nositelja putovnice, promjene osobnih podataka i oštećenja putovnice, a zahtjev za izdavanje nove putovnice prije isteka roka važenja prethodne putovnice može se podnijeti i u slučajevima kada se u putovnicu unosi viza koja ima dulji rok važenja od roka važenja prethodne putovnice.

Prilikom izdavanja nove putovnice, nadležno tijelo je dužno poništiti prethodnu putovnicu fizičkim bušenjem korica i svake stranice putovnice. Međutim, u putovnici se neće poništiti stranice na kojima se nalaze važeće vize i bilješke.

Da li je moguće produžiti putovnicu?
Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana ne poznaje institut produženja roka važenja putovnice, već stranka podnosi zahtjev za izdavanje nove putovnice. 
Što treba poduzeti u slučaju gubitka putovnice?
Prema članku 46. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezin pronalazak.

Nestanak ili pronalaženje putne isprave prijavljuje se policijskoj upravi ili policijskoj postaji ako je putna isprava nestala ili pronađena u Republici Hrvatskoj, odnosno najbližoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu RH u inozemstvu, u slučaju nestanka ili pronalaska u inozemstvu.

Građanin kod prijave nestanka putovnice daje pisanu izjavu o okolnostima pod kojima je izgubio putovnicu ili mu je ona ukradena, a službena osoba na temelju te izjave u evidenciji putnih isprava  putovnici ažurira status nevažeće isprave te za njom raspisuje objavu.

Dakle, nestanak putne isprave treba prijaviti odmah po saznanju, a protivno postupanje predstavlja prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 398,17 do 597,25 EUR, odnosno 3000 do 4500 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450).

U kojim se slučajevima putovnica može ishoditi u žurnom postupku?
Prema Zakonu o putnim ispravama hrvatskih državljana, zahtjev za izdavanje putovnice nadležno tijelo dužno je riješiti u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Međutim, predviđena je mogućnost da se u hitnim slučajevima (primjerice liječenje u inozemstvu, smrt ili bolest člana obitelji, neodgodiv službeni put ili drugi opravdani razlozi) zahtjev za izdavanje putovnice rješava odmah, a najkasnije u roku 48 sati i to ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnese u Policijskoj upravi zagrebačkoj u Zagrebu, Petrinjska 30, odnosno najkasnije u roku od tri radna dana ako se zahtjev za izdavanje putovnice podnese u ostalim policijskim upravama.

Koja je procedura za dobivanje putovnice za maloljetnu osobu?
Zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete i za osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja podnosi zakonski zastupnik.

Osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak, zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi osobno.

Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave.

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

Ako zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete podnese roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će odbaciti zahtjev za izdavanje putne isprave.

Ako se naknadno utvrdi da je putnu ispravu djetetu ishodio roditelj koji na to nije imao pravo, a putnu ispravu djeteta odbija predati roditelju koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će poništiti putnu ispravu.

Protiv navedenog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Za osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja putnu ispravu preuzima zakonski zastupnik.
 
Mogu li svoje maloljetno dijete upisati u moju putovnicu?
Sukladno odredbama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana putovnica se građanima mlađim od 21 godine izdaje s rokom važenja od pet godina i nije predviđena zakonska mogućnost upisa djeteta u putovnicu roditelja.
 
Da li je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice djetetu potrebno prisustvo djeteta?
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice potrebno je prisustvo djeteta koje je navršilo 12 godina radi potpisivanja zahtjeva, odnosno ne postoji potreba za prisustvom mlađe djece. Prisustvo djeteta koje je navršilo 12 godina također je potrebno u postupku izdavanja biometrijske putovnice radi davanja otisaka prstiju.        
Postoji li zajednička putovnica i koji su uvjeti za njeno izdavanje grupi maloljetne djece?
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 74/09.) ukinuta je zajednička putovnica kao vrsta putne isprave hrvatskih državljana, jer većina europskih zemalja ne priznaje zajedničku putovnicu RH-e kao putnu ispravu, budući da se u njoj ne nalaze fotografije osoba upisanih u nju. 
Gdje se mogu dobiti informacije o zahtjevima za izdavanje putovnica podnijetim u diplomatsko – konzularnim predstavništvima RH u inozemstvu?

Ukoliko je zahtjev za izdavanje putne isprave predan u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu, za sve obavijesti vezane uz ishođenje putovnice podnositelj zahtjeva treba se obratiti Ministarstvu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, jer izdavanje putovnica u tom slučaju nije u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova.

Gdje se može fotografirati za biometrijsku putovnicu?

Za biometrijsku putovnicu možete se fotografirati u bilo kojem foto-studiju u Republici Hrvatskoj. Važno je samo da prije fotografiranja fotografu naglasite da vam je fotografija potrebna za izradu biometrijske putovnice. Ministarstvo unutarnjih poslova poduzelo je sve mjere kako bi se Udruga fotografa unaprijed i pravovremeno obavijestila o promjenama na novim biometrijskim putovnicama za koje se primjenjuje ISO IEC 19794-5 standard za provjeru karakteristika fotografija osoba. Taj standard rigorozno propisuje geometrijska svojstva slike: dopuštene proporcije, orijentacije i položaj glave, očiju i drugih karakteristika lica  kao i grafička svojstva: karakteristike pozadine, osvjetljenja, kontrasta i slično.