Prebivalište i boravište

Što je prebivalište, a što boravište?
Prema Zakonu o prebivalištu (NN 144/12, 158/13, 114/22) prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih uz životne interese, kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi. Boravište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj gdje osoba privremeno boravi, ali se na toj adresi nije trajno nastanila. Boravište se prijavljuje ako će trajati dulje od tri mjeseca.

Prebivalište i boravište prijavljuje se policijskoj upravi ili policijskoj postaji nadležnoj prema mjestu u kojem osoba želi prijaviti prebivalište ili boravište. Prijava prebivališta i boravišta podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto boravišta.

Osoba koja se trajno iseljava iz Republike Hrvatske dužna je prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi ili policijskoj postaji u kojoj ima prijavljeno prebivalište.
Ako osoba propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije- konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju se iselila.
Propuštanje podnošenja prijave ili odjave u propisanom roku povlači za sobom prekršajnu odgovornost po članku 16. navedenog Zakona.               

Građanin je dužan prilikom prijave prebivališta i boravišta dati točne i istinite podatke, a protivno postupanje se prekršajno kažnjava i povlači za sobom odjavu po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu. 

Koja je dokumentacija potrebna za prvu prijavu prebivališta u RH?
Zahtjevu za prvu prijavu prebivališta potrebno je priložiti:
  • dokaz o identitetu
  • potpisanu izjavu kojom građanin potvrđuje da se nastanio u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti prebivalište
  • ovjerenu izjavu stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu, ukoliko građanin prijavljuje prebivalište na adresi stanodavca (stanodavac može suglasnost dati i neposredno u policijskoj upravi/policijskoj postaji koja evidentira prijavu prebivališta stanoprimca).
  • popunjeni obrazac prijave prebivališta (obrazac br. 1).
  • građanin koji nije upisan u maticu rođenih na području Republike Hrvatske treba priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list
Gdje mogu nabaviti Obrazac 1?
Obrazac 1 možete ispisati s web stranice Ministarstva unutarnjih poslova - Izrada dokumenata - Obrasci, ili ga možete dobiti u nadležnoj policijskoj upravi/postaji.
Kako ishoditi uvjerenje o prebivalištu?
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o prebivalištu podnosi se policijskoj upravi ili policijskoj postaji uz predočenje identifikacijske isprave (osobne iskaznice, putovnice). Građanin koji želi ishoditi uvjerenje o prebivalištu za dijete, uz zahtjev treba priložiti, na uvid, i djetetov rodni list/izvod iz matice rođenih, ukoliko dijete nije upisano u maticu rođenih Republike Hrvatske.

Ukoliko zahtjev za izdavanje uvjerenja o prebivalištu podnosi treća osoba, potrebno je priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje pravni interes za pribavljanje podataka o prebivalištu, a sukladno članku 15. Zakona o prebivalištu i odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, kojom je uređena zaštita osobnih podataka.

Uvjerenje o prebivalištu izdaje se odmah i ne plaća se upravna pristojba niti trošak izdavanja.

Da li je uvjerenje o prebivalištu jedini dokaz o prebivalištu neke osobe?

Ne, jer je prema odredbi članka 1. Zakona o osobnoj iskaznici osobna iskaznica javna isprava kojom državljanin Republike Hrvatske, između ostalog, dokazuje prebivalište i adresu stanovanja. Dakle, osobna iskaznica je dokaz o prebivalištu.

Prebivalište mi je na jednoj adresi, a želim prijaviti boravište na drugoj adresi u istom mjestu (gradu). Da li je to moguće?

Da. Boravište se može prijaviti u mjestu prijavljenog prebivališta, ali na drugoj adresi.

Je li za prijavu supružnika na moju adresu stanovanja dovoljno priložiti vjenčani list?
Supružnik mora priložiti ovjerenu izjavu stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu, a stanodavac može suglasnost dati i neposredno u policijskoj upravi ili policijskoj postaji koja evidentira prijavu prebivališta supružnika.
Kada je građanin obvezan odjaviti prebivalište, a kada prijaviti privremeni odlazak iz Republike Hrvatske?

Prema odredbama Zakona o prebivalištu obveza odjave prebivališta u Republici Hrvatskoj postoji za one hrvatske državljane koji su iselili iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi. Prebivalište moraju odjaviti prije iseljenja, a ako su to propustili učiniti odjavu mogu zatražiti i putem nadležne diplomatske misije/konzularnog ureda Republike Hrvatske u državi u koju su iselili. Prema tome odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj mora samo ona osoba koja se trajno nastanila u inozemstvu.

Prilikom odjave prebivališta ta osoba je dužna vratiti osobnu iskaznicu radi njenog fizičkog poništenja.

Hrvatski državljanin koji se ne namjerava iseliti iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi, nego privremeno boravi izvan Republike Hrvatske radi obrazovanja, zaposlenja, dugotrajnog liječenja i drugih razloga nije dužan odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Ta osoba je dužna policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj dojaviti da privremeno boravi u inozemstvu. Ako nije u mogućnosti doći u Republiku Hrvatsku, obavijest o svojem privremenom boravku u inozemstvu može dati i u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu Republike Hrvatske u inozemstvu te mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju o razlozima privremenog boravka u inozemstvu (potvrdu o zaposlenju, školovanju, dozvolu boravka u inozemstvu i sl., a u nekim slučajevima i svoju pisanu izjavu o razlozima boravka u inozemstvu).
Osoba koja privremeno boravi u inozemstvu ima i dalje prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i ima pravo na osobnu iskaznicu.
Dakle, osobe koje su zaposlene u inozemstvu, ali nemaju namjeru trajno se nastaniti u inozemstvu, nisu dužne odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj. Te su osobe dužne dojaviti da privremeno borave u inozemstvu i dojavu obnoviti nakon proteka razdoblja od 5 godina te nadalje dojavu o privremenom boravku u inozemstvu obnavljati nakon svakog daljnjeg proteka razdoblja od tri godine, ako i dalje budu boravile u inozemstvu.
 
Međutim, osobe koje imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali nisu nikad živjele u mjestu prijavljenog prebivališta (prebivalište su prijavile fiktivno), dužne su odjaviti svoje prebivalište u Republici Hrvatskoj bez obzira žive li i dalje u državi u kojoj su živjele i prije fiktivne prijave prebivališta u Republici Hrvatskoj ili sada žive u nekoj drugoj državi. 
Može li hrvatski državljanin koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj ishoditi osobnu iskaznicu?
Hrvatski državljanin koji nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj može ishoditi osobnu iskaznicu u koju se upisuje podatak o njegovom prebivalištu izvan Republike Hrvatske, prema podacima o prebivalištu ispisanima u javnoj ispravi koju mu je izdalo nadležno tijelo države u kojoj ima prijavljeno prebivalište ili odobren boravak. Osoba koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj zahtjev za izdavanje osobne iskaznice podnosi u bilo kojoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji na području Republike Hrvatske koja ima upravne poslove.
Kako fizička ili pravna osoba može pribaviti podatak o prebivalištu druge osobe?
Pisanoj zamolbi za dostavu podatka o prebivalištu druge osobe potrebno je priložiti dokumentaciju na temelju koje se može utvrditi postojanje pravnog interesa za pribavljanje podataka o prebivalištu druge osobe (primjerice: akt suda iz kojeg je vidljivo da je podatak potrebno pribaviti radi vođenja sudskog postupka), a sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ kojom je uređena zaštita osobnih podataka. 
Višejezični standardni obrazac – pomagalo pri prevođenju - prebivalište i/ili boravište