Stranci

Pod kojim uvjetima strani državljanin može boraviti/živjeti u RH?
Zakonom o strancima (NN 130/11 i 74/13) određeni su uvjeti boravka stranaca u Republici Hrvatskoj. 

Stranac u Republici Hrvatskoj može biti na kratkotrajnom boravku, na privremenom boravku i na stalnom boravku.  

Kratkotrajni boravak je boravak stranca u trajanju do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na temelju vize ili bez vize.

Stranac kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku ne treba viza može boraviti u Republici Hrvatskoj 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana (članak 45. Zakona o strancima (NN 130/11, 74/13)).  

Privremeni boravak može se odobriti u svrhu: spajanja obitelji, rada, srednjoškolskog obrazovanja i studiranja, znanstvenog istraživanja, humanitarnih razloga, rada raspoređenog radnika i u druge svrhe.  

Privremeni boravak u svrhu rada odobrava se kao dozvola za boravak i rad.
Zahtjev za odobrenje  privremenog boravka podnosi se nadležnoj diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske (članak 48. Zakona). 

Stranac kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku nije potrebna viza zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka stranca, sjedištu poslodavca ili mjestu rada stranca.  

Više informacija gdje se podnosi zahtjev za privremeni boravak i pod kojim uvjetima se privremeni boravak odobrava možete dobiti ovdje.

Stalni boravak može se odobriti strancu koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno pet godina zakoniti boravak, što uključuje odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu.

Zahtjev za odobrenje stalnog boravka podnosi se u policijskoj upravi/postaji nadležnoj prema mjestu boravišta stranca,  a o zahtjevu odlučuje Ministarstvo unutarnjih poslova.  

Više informacija kojim kategorijama osoba se još može odobriti stalni boravak i pod kojim uvjetima se odobrava stalni boravak možete dobiti ovdje.
Koje uvjete treba zadovoljiti strani državljanin da bi radio u RH?

Stranac može raditi u Republici Hrvatskoj na temelju dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, ako Zakonom nije drugačije određeno.

Dozvola za boravak i rad je jedinstvena dozvola kojom se strancu dozvoljava privremeni boravak i rad u Republici Hrvatskoj.

Dozvola za boravak i rad izdaje se na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote.

Više  informacija o uvjetima izdavanja dozvola za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada možete dobiti  ovdje   

Koji stranci mogu raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad?
Bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada mogu raditi stranci koji u Republici Hrvatskoj imaju odobren:
 • stalni boravak
 • azil, supsidijarnu ili privremenu zaštitu
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji sa strancem na stalnom boravku, azilantom te strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita
 • privremeni boravak iz humanitarnih razloga
 • autonomni boravak
 • status redovitog učenika ili studenta kada obavljaju poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa
 • privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja temeljem ugovora o gostovanju.
Koje se dozvole za boravak i rad ne uračunavaju u godišnju kvotu radnih dozvola?
Dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote može se izdati:
 • dnevnim migrantima pod uvjetom uzajamnosti
 • ključnom osoblju, radnicima i članovima njihovih obitelji, čiji je status reguliran Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između europskih zajednica i njihovih država članica i Republike Hrvatske
 • strancima koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima, podružnicama i predstavništvima
 • strancima koji su premješteni u okviru internog transfera osoblja unutar trgovačkih društava i ostalih neophodnih osoba, kako je definirano Protokolom o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije
 • strancu koji se samozapošljava u vlastitom trgovačkom društvu ili u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio veći od 51 posto ili vlastitom obrtu
 • radniku koji obavlja poslove pružanja usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EEP-a
 • učiteljima i nastavnicima koji izvode nastavu u školskim ustanovama na jeziku i pismu nacionalnih manjina
 • profesionalnim športašima ili športskim djelatnicima koji rade u Republici Hrvatskoj
 • umjetnicima koji rade u ustanovama u kulturi u Republici Hrvatskoj
 • strancima koji su zasnovali radni odnos u stranim udrugama koje su registrirane kao strana udruga u Republici Hrvatskoj i još najmanje tri države
 • strancima koji su članovi zakladnih tijela predstavništava stranih zaklada i fundacija upisanih u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj
 • strancima koji rade na temelju programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama
 • znanstvenim istraživačima te strancima koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno – nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama
 • profesorima – izvornim govornicima stranih jezika, lektorima i drugim nastavnicima koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima ili registriranim školama stranih jezika
 • strancima koji rade na temelju međunarodnog ugovora, osim ugovora iz članka 79. stavka 1. točke 2. Zakona o strancima. 

INVESTITORI - Sukladno članku 79. dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote može se odobriti strancu koji ispunjava uvjete za privremeni boravak i :
 • koji u trgovačkom društvu obavlja ključne poslove sukladno članku 76. stavku 2. ovoga Zakona ili u tom trgovačkom društvu ima vlasnički udio od najmanje 51 posto, a trgovačko društvo:
  • je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja, ili
  • provodi strateške investicijske projekte sukladno propisu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske. 
 • koji u Republici Hrvatskoj obavlja poslove ili provodi projekte na temelju međunarodnih ugovora o stručno-tehničkoj pomoći, koje je Republika Hrvatska sklopila s Europskom unijom, drugom državom ili međunarodnom organizacijom. 

 Više informacija o uvjetima izdavanja dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote možete dobiti ovdje.
 
Tko mora imati potvrdu o prijavi rada?
Na temelju potvrde o prijavi rada, do 90 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi sljedeći stranci:
 • prokuristi, ključno osoblje i članovi nadzornog odbora trgovačkog društva koji obavljaju poslove za trgovačko društvo, a nisu u radnom odnosu
 • pružatelji usluga u turizmu, turistički zastupnici, odnosno animatori sukladno posebnim propisima
 • znanstvenici na znanstvenom i stručnom usavršavanju, znanstvenici – predstavnici međunarodnih organizacija te znanstvenici koji će sudjelovati u provedbi znanstvenih projekata važnih za Republiku Hrvatsku
 • upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija, koji u Republici Hrvatskoj obavljaju posao u okviru programa kulturne i obrazovne suradnje, kao i upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje u Republici Hrvatskoj imaju svoje podružnice, ako dolaze iz matične institucije
 • civilni i vojni dužnosnici vlada drugih država, koji u Republiku Hrvatsku dolaze raditi na temelju ugovora o suradnji s Vladom Republike Hrvatske
 • strani dopisnici, akreditirani u Republici Hrvatskoj ili izvjestitelji stranih medija
 • predstavnici i osoblje vjerskih zajednica koji obavljaju poslove isključivo vezane uz vjersku ili karitativnu službu
 • stranci koji u organizaciji hrvatskih udruga ili institucija dolaze na volonterski rad u radnim kampovima i na sličnim radno-obrazovnim programima odnosno koji dolaze na praksu u diplomatske misije ili konzularne urede akreditirane u Republici Hrvatskoj
 • volonteri koji volontiraju u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima, odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera
 • stranci koji u Republiku Hrvatsku dolaze obaviti vježbenički staž u trgovačka društva, podružnice ili predstavništva kojih su vlasnici strane tvrtke ako ti stranci dolaze iz te tvrtke u sjedištu, odnosno iz njezinog predstavništva ili podružnice u nekoj drugoj državi
 • stranci koji obavljaju poslove nadzora i inspekcije remonta i izgradnje brodova, odnosno stranci koji obavljaju poslove nadzora ili inspekcije proizvodnje, montaže opreme, strojeva i drugih postrojenja na temelju ugovora o izvozu ili narudžbi stranog naručitelja
 • stranci koji rade na plovilima i upisani su u popis posade
 • stranci koji obavljaju stručnu praksu, usavršavanje ili volontiranje u okviru Programa Zajednice, Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladih na djelu i ostalih međunarodnih programa te ostalih programa i inicijativa koje provodi tijelo nadležno za poslove obrazovanja i znanosti i tijela u čijoj je nadležnosti volonterstvo
 • stručnjaci na području zaštite kulturne baštine, knjižničarstva i arhivistike
 • stranci koji provode stručnu izobrazbu, usavršavanje ili školovanje radnika zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj
 • stranci koji obavljaju poslove vezane uz isporuku, montažu ili servis strojeva ili opreme, a njihov rad je uvjet za ostvarivanje jamstvenih prava ili je vezan uz isporuku strojeva ili opreme
 • stranci koji se stručno usavršavaju kod pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja je organizacijski povezana s inozemnim poslodavcem,
 • učenici koji putem ovlaštene organizacije ili kroz program razmjene učenika dolaze na praksu
 • stranci koji dolaze kod hrvatskih pravnih ili fizičkih osoba, ustanova ili udruga obaviti vježbenički staž  za koji ne primaju naknadu.

Naprijed navedenim strancima iz točke 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. koji namjeravaju boraviti i raditi u Republici Hrvatskoj duže od 90 dana, može se izdati dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote, ukoliko ispunjavaju uvjete za privremeni boravak i prilože dokaz o obavljanju i trajanju poslova u Republici Hrvatskoj.

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 60 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi sljedeći stranci:
 • pružatelji revizorskih i konzultantskih usluga
 • predavači koji sudjeluju na organiziranim stručnim skupovima i seminarima
 • umjetnici i tehničko osoblje za operne, baletne, kazališne, koncertne, likovne i druge kulturne priredbe, odnosno autori i izvođači na području filmske i televizijske umjetnosti
 • radnici u cirkusima ili zabavnim parkovima. 

Na temelju potvrde o prijavi rada, do 30 dana u kalendarskoj godini, mogu raditi stranci:

autori i izvođači na području glazbene, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti kao i prateće izvjestiteljsko, organizacijsko i tehničko osoblje na sajamskim ili izložbenim priredbama na kojima izlaže njihov poslodavac.
 
Što se podrazumijeva pod putnom ispravom za stranca?
Sukladno članku 2. točki 5. Zakonu o strancima putna isprava za stranca je:
 • putni list za strance
 • posebna putna isprava za stranca
 • putna isprava za osobe bez državljanstva i
 • putna isprava za azilanta. 

Putna isprava za osobe bez državljanstva izdaje se osobi bez državljanstva ako ima odobren privremeni ili stalni boravak u Republici Hrvatskoj (članak 45. stavak 1. Pravilnika o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj - NN 52/12, 81/13 i 38/15). Izgled i sadržaj takve putne isprave određen je Konvencijom o pravnom položaju osoba bez državljanstva (New York,  28. rujna 1954. godine).
 
Koji se dokazi smatraju dokazom o osiguranim sredstvima za uzdržavanje?
Uredbom o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje stranca u Republici Hrvatskoj (NN 51/12), propisan je način izračuna i visina minimalnih sredstava za uzdržavanje koja su strancu potrebna kao minimum za izdavanje odobrenja za privremeni i stalni boravak u Republici Hrvatskoj, dok je  dokumentacija koju je stranac obvezan priložiti prilikom dokazivanja osiguranih sredstava za uzdržavanje propisana Pravilnikom o statusu i radu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 52/12,81/13 i 38/15).

Najmanji iznos kojim stranac mora mjesečno raspolagati za osobne potrebe je 2.000,00 kuna, dok je za dvočlanu obitelj najmanji iznos 2.750,00 kuna, za tročlanu obitelj 3.250,00 kuna, te za svakog slijedećeg člana obitelji taj iznos se povećava za daljnjih 500,00 kuna.
 
Na koji način u Republici Hrvatskoj može raditi stranac koji je u braku s hrvatskim državljaninom, strancem na stalnom boravku, azilantom ili strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita?

Prema članku 73. stavku 3. točki 3. Zakona o strancima, stranci kojima je odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji sa strancem na stalnom boravku ili azilantom te strancem kojem je odobrena supsidijarna ili privremena zaštita, mogu u Republici Hrvatskoj raditi bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada. 

Dakle, stranac kojemu je odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji kako je naprijed navedeno, nije obvezan mijenjati svrhu boravka ukoliko želi raditi u Republici Hrvatskoj.

Članovi obitelji hrvatskih državljana kojima je izdana boravišna iskaznica mogu u Republici Hrvatskoj raditi bez dozvole za boravak i rad/potvrde o prijavi rada.

Koji se dokazi smatraju dokazom o osiguranom zdravstvenom osiguranju?
Dokazom o zdravstvenom osiguranju za državljane država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju smatra se: europska kartica zdravstvenog osiguranja koju priznaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, bolesnički list Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, predviđena potvrda stranog zdravstvenog osiguranja ili drugi dokaz predviđen ugovorom o socijalnom osiguranju.

Ako je naprijed navedenom strancu izdana potvrda stranog zdravstvenog osiguranja ili drugi dokaz predviđen ugovorom o socijalnom osiguranju s kraćim rokom važenja od namjeravanog boravka, nakon isteka roka dostavljene potvrde, stranac je dužan za vrijeme važenja boravka dostaviti novu važeću potvrdu ili se javiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj za preostalo vrijeme važećeg boravka.

Državljani država s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju zahtjevu za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak prilažu putno ili privatno zdravstveno osiguranje, a po odobrenju privremenog odobrenja privremenog boravka, dužni su se javiti nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj.

Zdravstvena zaštita stranaca uređena je Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 80/13).
 
Ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma
Ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma provode: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru, Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Temeljem obavijesti Ministarstva znanosti i obrazovanja sljedeće ustanove su obavijestile da će također provoditi navedeni ispit: ŠKOLA STRANIH JEZIKA-ŽIGER, Stanka Vraza 37, Varaždin; EDUKACIJSKI CENTAR, Ustanova za obrazovanje, Domovinskog rata 46, Split; SVIJET JEZIKA, Ustanova za obrazovanje odraslih, Vodnikova 12, Zagreb; SOVA JEZIČNO UČILIŠTE, Ustanova za obrazovanje odraslih, Varšavska 14, Zagreb, Ustanova za obrazovanje odraslih DANTE, Pomerio 23, Rijeka, Šibenska privatna gimnazija s pravom javnosti iz Šibenika, Andrija Kačića Miošića 11 i Pučko otvoreno učilište POUKA iz Karlovca, Bogoslava Šuleka 29, 'Narodno učilište-ustanova za obrazovanje i kulturu iz Rijeke, Školjić 9.
 
Ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma ne moraju položiti:

djeca predškolske dobi
polaznici, odnosno osobe koje su završile osnovno, srednje ili visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj
osobe starije od 65 godina ako nisu u radnom odnosu.