Državljani trećih zemalja


Državljani trećih zemalja su stranci koji nisu državljani država članica Europskog gospodarskog prostora (Europske unije, Kneževine Lihtenštajn, Kraljevine Norveške, Republike Island) ili Švicarske Konfederacije, a imaju državljanstvo treće zemlje ili je osoba bez državljanstva.
 
Zakonom o strancima propisani su uvjeti ulaska, kretanja i boravka, rad stranaca  koji su državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj.
 
Boravak državljana trećih zemalja

Državljanin treće zemlje u Republici Hrvatskoj može boraviti na:
 
 1. kratkotrajnom boravku (do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana)
 2. privremenom boravku (do godine dana)
 3. dugotrajnom boravištu (neograničeno)
 4. stalnom boravku (neograničeno) 
 

1. KRATKOTRAJNI BORAVAK

- je boravak državljana treće zemlje određen člankom 6. Zakonika o schengenskim granicama (Uredba (EU) 2016/399 od 9. ožujka 2016.). Državljani trećih zemalja u Republici Hrvatskoj mogu boraviti na kratkotrajnom boravku do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, s time da se 90 dana boravka može iskoristiti jednokratno ili višekratno. U boravak do  90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, računa se boravak na teritoriju bilo koje od država članica Schengenskog prostora.

Vrijeme kratkotrajnog boravka se računa pomoću schengenskog kalkulatora.

U schengenski kalkulator se upisuju svi datumi ulaska i izlaska iz Schengenskog prostora prema graničnim štambiljima otisnutim u putovnici, u prethodnih 180 dana.

Napomena: trajanje kratkotrajnog boravka provedenog u drugoj zemlji članici Schengenskog prostora do 31. prosinca 2022. godine i boravak u Republici Hrvatskoj od 01. siječnja 2023. godine, računaju kao ukupni boravak u Schengenskom prostoru. 

Za vrijeme kratkotrajnog boravka državljanin treće zemlje mora imati prijavljen smještaj.

Smještaj je dužna prijaviti pravna ili fizička osoba koja je državljaninu treće zemlje pružila smještaj u roku od jednog dana od dolaska državljanina treće zemlje na smještaj putem E-visitora ili prijave nadležnoj policijskoj upravi/postaji uz obrazac 16 a.

Ako prijavu smještaja ne može obaviti pružatelj smještaja, prijavu smještaja je dužan obaviti državljanin treće zemlje u roku od dva dana od ulaska u Republiku Hrvatsku odnosno od promjene smještaja.
 

2. PRIVREMENI BORAVAK DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA

Svrhe privremenog boravka

Privremeni boravak može se odobriti državljaninu treće zemlje u svrhu:
 
 • spajanja obitelji,
 • srednjoškolskog obrazovanja,
 • studiranja,
 • istraživanja,
 • humanitarnog razloga,
 • životnog partnerstva,
 • rada
 • rada upućenog radnika,
 • boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a,
 • u druge svrhe
 • boravka digitalnih nomada.  

Privremeni boravak u svrhu rada odobrava se kao dozvola za boravak i rad.

Privremeni boravak odobren u druge svrhe i boravka digitalnih nomada odobrava se na maksimalni rok do godine dane i ne može se produžiti.

Važno: Zahtjev za reguliranje boravka ove dvije svrhe može se podnijeti tek nakon isteka roka od šest mjeseci od dana isteka važenja privremenog boravka odobrenog u te svrhe.
 

Podnošenje zahtjeva za privremeni boravak

Zahtjev se podnosi u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske, prije ulaska u RH.
 
Državljanina treće zemlje kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku nije potrebna viza, zahtjev za odobrenje privremenog boravka može podnijeti i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka državljanina treće zemlje, sjedištu poslodavca ili mjestu rada državljanina treće zemlje.
 
Državljanin treće zemlje kojem je za ulazak u Republiku Hrvatsku potrebna viza može zahtjev za odobrenje privremenog boravka podnijeti i u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ako:
 
 • je član uže obitelji hrvatskog državljanina
 • je životni ili neformalni životni partner hrvatskog državljanina
 • dolazi radi studiranja na visokom učilištu, na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini
 • je istraživač koji dolazi na temelju ugovora o gostovanju
 • je član uže obitelji istraživača ili državljana treće zemlje koji dolazi radi studiranja
 • podnosi zahtjev za odobrenje privremenog boravka zbog humanitarnih razloga
 • je član obitelji nositelja »EU plave karte«.

Zahtjev za privremeni boravak podnosi se na obrascu 1a uz obvezu prilaganja prilaganje dokaza za odobrenje privremenog boravka, te dokazom o svrsi za koju se traži odobrenje privremenog boravka.
 

Uvjeti za odobrenje privremenog boravka

Privremeni boravak odobrit će se ako:
 1. dokaže svrha privremenog boravka,
 2. ima valjanu putnu ispravu,*
 3. ima sredstva za uzdržavanje,
 4. ima zdravstveno osiguranje ,*
 5. kod reguliranja prvog privremenog boravka -dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku,*
 6. nema zabranu ulaska i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u Schengenskom informacijskom sustavu u svrhu zabrane ulaska,
 7. ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

NAPOMENA:
 • Rok važenja strane putne isprave mora biti tri mjeseca duži od razdoblja valjanosti privremenog boravka.
 • Dokaz o zdravstvenom osiguranju nije dužan dostaviti državljanin treće zemlje koji je podnio zahtjev za odobrenje privremenog boravka u svrhu rada temeljem sklopljenog ugovora o radu s poslodavcem u Republici Hrvatskoj, državljani trećih zemalja koji sudjeluju u programu za obrazovanje, osposobljavanje, mlade, i sport Erasmus+, državljani treći  u svrhu privremenog boravka iz humanitarnih razloga, privremeni boravak u svrhu istraživanja. Sezonski radnik dokazuje obvezno zdravstveno osiguranje ugovorom o radu na temelju kojeg ga poslodavac prijavljuje Hrvatskom zavoda za zdravstveno osiguranje.
 • Dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela ne mora dostaviti državljanin treće zemlje ako je:
  • upućeni radnik
  • student, istraživač ili osoba premještena unutar društva koja se koristi mobilnošću iz druge države članice EGP-a  
 • Isprave koje se prilažu uz zahtjeve moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a mogu se priložiti i preslike isprava koje će službena osoba ovjeriti za potrebe postupka nakon uvida u original.
 • Isprave ne smiju biti starije od šest mjeseci, osim isprava koje se prilažu u postupku reguliranja privremenog boravka za člana obitelji državljanina treće zemlje koji ima zaštitu sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita.
 • Ako se zahtjev podnosi elektroničkim putem ili poštom, izvornici ili ovjerene preslike isprava moraju se dostaviti nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji do okončanja postupka, a u slučaju zahtjeva za odobrenje privremenog boravka u svrhu boravka digitalnih nomada izvornici ili ovjerene preslike mogu se dostaviti i u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole boravka. 
 • Strane isprave koje se prilažu uz zahtjeve propisane ovim Pravilnikom moraju biti legalizirane sukladno posebnim propisima te:

-  u ovjerenom prijevodu na hrvatski jezik (iznimka u slučaju digitalnih nomada, koji mogu priložiti strane isprave i na engleskom jeziku) 
- u ovjerenom prijevodu na engleski jezik, ako u matičnoj državi ili u državi u kojoj se nalazi diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske gdje se podnosi zahtjev za privremeni boravak nema ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik.
 

Rok važenja privremenog boravka

Odobrenje za privremeni boravak izdaje se na rok važenja do godine dana.*
 
Odobrenje privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom ili životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom izdaje se s rokom važenja do dvije godine.
  
Ako je zahtjev pozitivno riješen, državljanin treće zemlje je dužan ishoditi biometrijsku dozvola boravka, osim državljanina treće zemlje kojem je izdana dozvola za boravak i rad za sezonski rad do 90 dana u kalendarskoj godine dana.
 
Ako je zahtjev podnesen u diplomatskoj misiji/konzularnom uredu - državljanin treće zemlje će biti obaviješten da je zahtjev riješen putem diplomatske misije/konzularnog ureda te da se nakon ulaska u Republiku Hrvatsku dužan je javiti u nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju radi davanja biometrijskih podataka za izdavanje dozvole boravka.
 
Državljanin treće zemlje na privremenom boravku dužan je prijaviti boravište i adresu stanovanja u roku od tri dana od ulaska u Republiku Hrvatsku.

NAPOMENA:
 
Rok važenja privremenog boravka može biti i drugačiji ovisno o svrsi npr. privremeni boravak u svrhe studiranja odobrava se na godinu dana ili do kraja akademske godine, ili za studente ili istraživače koji su obuhvaćeni programom Unije odobrava se privremeni boravak do dvije godine.

 

Upravne pristojbe za odobrenje privremenog boravka

 • Ako je zahtjev podnesen u policijskoj upravi/postaji državljanin treće zemlje te odobren državljanin treće zemlje obvezan je platiti:
  • 350 kuna - 46,45 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) upravnih pristojbi za izdavanje odobrenja privremenog boravka,*
  • 240 kuna - 31,85 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za izradu biometrijske dozvole boravka u redovnom postupku ili 450 kuna -59,73 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) u ubrzanom postupku.
  • 70 kuna  - 9,29 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) upravnih pristojbi za izdavanje biometrijske dozvole boravka.   

Putem Internet bankarstva, uplata upravnih pristojbi za izdavanje privremenog boravka (350 kuna - 46,45 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) će se izvršiti u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se uplaćuje upravna pristojba).
 
Za one koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave.

(VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).

Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno deset brojčanih oznaka).

Putem Internet bankarstva uplata naknade u iznosu od 240 kuna - 31,85 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) u redovnom postupku  ili 450 kuna -59,73  EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) u ubrzanom postupku za izradu biometrijske dozvole boravka će se izvršiti u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005-485-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se vrši plaćanje).

Za one koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.

Putem Internet bankarstva uplata upravne pristojbe u iznosu od 70 kuna - 9,29 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)  za izradu biometrijske dozvole boravka izvršit će se u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, MODEL HR64, POZIV NA BROJ: 5002-713-OIB.

Za one koji nemaju OIB poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave.
(VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).

Iznosi se naplaćuju putem opće uplatnice (svaki za sebe), na IBAN državnog proračuna, koji se dobije u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji.

70 kuna - 9,29 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)  upravnih pristojbi za izdavanje biometrijske dozvole može se platiti i u državnim biljezima.
 

 

Ukidanje privremenog boravka

Privremeni boravak će se ukinuti državljaninu treće zemlje ako:
 
 • prestanu postojati uvjeti za odobrenje privremenog boravka
 • ima zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska
 • u roku od 30 dana nakon odobrenja privremenog boravka ne prijavi svoje boravište policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji
 • odjavi boravište iz Republike Hrvatske na vlastiti zahtjev
 • od dana odobrenja privremenog boravka odobrenog na rok do godine dana boravi u inozemstvu višekratno duže od 90 dana ukupno ili duže od 30 dana jednokratno
 • od dana odobrenja privremenog boravka odobrenog na rok do dvije godine boravi u inozemstvu višekratno duže od 180 dana ukupno ili duže od 60 dana jednokratno
 • boravi u Republici Hrvatskoj suprotno svrsi odobrenja privremenog boravka
 • bračni ili izvanbračni drug odnosno životni ili neformalni životni partneri ne žive u stvarnom bračnom ili izvanbračnom odnosu ili životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu, a privremeni boravak je odobren u svrhu spajanja obitelji odnosno životnog partnerstva.  

Privremeni boravak neće se ukinuti zbog boravka u inozemstvu duže od gore navedenog razdoblja ako:
 
 • se radi o istraživačima i studentima, koji borave u drugoj državi članici EGP-a na temelju kratkoročne ili dugoročne mobilnosti,
 • se radi o državljaninu treće zemlje kojem je odobrena dozvola za boravak i rad, a upućen je na rad u drugu državu članicu EGP-a.
 • se radi o jednokratnom izbivanju iz Republike Hrvatske do 90 dana zbog opravdanih razloga,  pod uvjetom da je o odlasku iz Republike Hrvatske prethodno obaviještena nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja, ili ako izvanredne okolnosti nastanu nakon odlaska iz Republike Hrvatske državljanin treće zemlje dužan je u roku od 30 dana od nastanka tih okolnosti obavijestiti diplomatsku misiju odnosno konzularni ured Republike Hrvatske.
 

1. PRIVREMENI BORAVAK U SVRHU SPAJANJA OBITELJI


Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji odobrit će se državljaninu treće zemlje koji ispunjava opće uvjete za odobrenje privremenog boravka (vidjeti pod: Uvjeti za odobrenje privremenog boravka) te koji je član uže obitelji:
 
 • hrvatskog državljanina
 • državljanina treće zemlje koji ima odobreno dugotrajno boravište
 • državljanina treće zemlje koji ima odobren stalni boravak
 • državljanina treće zemlje koji ima odobren privremeni boravak
 • državljanina treće zemlje kojemu je odobrena zaštita sukladno odredbama posebnog propisa kojim se regulira međunarodna zaštita

Članovi uže obitelji u smislu Zakona o strancima su:
 
 • bračni drug
 • izvanbračni drug sukladno Obiteljskom zakonu (životna zajednica neudane žene i neoženjenoga muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka)
 • maloljetno zajedničko dijete bračnih i izvanbračnih drugova, životnih partnera ili neformalnih životnih partnera te maloljetno dijete svakog od njih, njihovo maloljetno zajednički posvojeno dijete odnosno maloljetno posvojeno dijete svakog od njih koje nije u braku, kao i maloljetno dijete životnog ili neformalnog životnog partnera ili njegovo maloljetno posvojeno dijete koje nije u braku
 • roditelj ili posvojitelj maloljetnog djeteta hrvatskog državljanina, državljanina treće zemlje kojem je odobreno dugotrajno boravište ili stalni boravak, azil ili supsidijarna zaštita.

Za dokazivanje izvanbračne zajednice prilaže se:
 
 • izvod iz matične knjige rođenih za zajedničko dijete ili odluka nadležnog tijela za posvojenje ili
 • izvod iz matične knjige rođenih ili potvrda o slobodnom bračnom stanju ili izvod iz registra izvanbračne zajednice, izjavu izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice, dokaz o zajedničkom stanovanju tri godine u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu neposredno prije podnošenja zahtjeva ili drugi dokaz koji ukazuje da se radi o izvanbračnoj zajednici i daljnjoj namjeri zajedničkog života.

Iznimno, članom obitelji hrvatskog državljanina, državljanina treće zemlje kojem je odobren privremeni boravak, dugotrajno boravište, stalni boravak, azil ili supsidijarna zaštita može se smatrati i drugi srodnik ako postoje posebni osobni ili ozbiljni humanitarni razlozi za spajanje obitelji u Republici Hrvatskoj.
 
Član uže obitelji hrvatskog državljanina za odobrenje privremenog boravka ne mora dokazivati osigurana sredstva za uzdržavanje.
 
Član uže obitelji državljanina treće zemlje kojem je odobren azil ili supsidijarna zaštita sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita, za odobrenje privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji ne mora pružiti dokaz o zdravstvenom osiguranju i dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje.
 
Važno: Članu uže obitelji državljanina treće zemlje koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju važeće dozvole za boravak i rad odobrene na godinu dana na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, može se odobriti privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji SAMO ako je državljanin treće zemlje s kojim se traži spajanje obitelji u Republici Hrvatskoj imao NEPREKIDNO NAJMANJE GODINU DANA odobren privremeni boravak.

Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji NEĆE SE ODOBRITI članu obitelji državljanina treće zemlje kojem je izdana dozvola za boravak i rad za SEZONSKI RAD, KAO PRUŽATELJU USLUGA, UPUĆENOM RADNIKU ILI KOJEM JE ODOBREN PRIVREMENI BORAVAK U DRUGE SVRHE.

REGULIRANJE STATUSA MALOLJETNE DJECE - DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Maloljetnoj djeci - državljanima trećih zemalja privremeni boravak može se odobriti, u sljedeće svrhe:
 
 • spajanja obitelji (primjerice maloljetnoj djeci čiji roditelji ili posvojitelji imaju odobren privremeni/stalni boravak ili dugotrajno boravište ili su državljani trećih zemalja kojima je odobrena zaštita sukladno posebnom propisu kojim se regulira međunarodna zaštita ili su hrvatski državljani.  

Roditelj ili skrbnik djeteta rođenog na području Republike Hrvatske dužan je do navršenih tri mjeseca života djeteta podnijeti zahtjev za odobrenje privremenog boravka za dijete.

Privremeni boravak se odobrava na vrijeme na koje je odobren privremeni boravak jednom roditelju ili skrbniku djeteta odnosno do godine dana ako je jedan od roditelja ili skrbnik državljanin treće zemlje na dugotrajnom boravištu odnosno stalnom boravku.

Za izdavanje odobrenja za privremeni boravak za maloljetno dijete potrebna je suglasnost  oba roditelja ili skrbnika, koja se daje vlastoručnim potpisom na zahtjevu, uz bilješku službene osobe o utvrđenom identitetu roditelja. Ako je jedan od roditelja ili skrbnika odsutan, suglasnost se može dati pisanom izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika.

Naprijed navedenom suglasnošću smatra se i suglasnost za planirani boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.
Suglasnost drugog roditelja ili skrbnika nije potrebna ako je dijete povjereno na skrb jednom roditelju ili skrbniku.

Za maloljetnu djecu koja se u Republici Hrvatskoj nalaze bez zakonskog zastupnika - roditelja ili skrbnika, a nisu kategorija državljana trećih zemalja koja status regulira u svrhu srednjoškolskog obrazovanja sukladno odredbama navedenog Zakona, potrebno se u svrhu zaštite prava i interesa djeteta prije podnošenja zahtjeva radi reguliranja statusa državljana treće zemlje temeljem odredbi Zakona o strancima, obratiti nadležnim centrima za socijalnu skrb radi određivanja skrbnika/posebnog skrbnika sukladno odredbama Obiteljskog zakona, za vrijeme boravka maloljetne djece u Republici Hrvatskoj.
 

2. PRIVREMENI BORAVAK U SVRHU ŽIVOTNOG PARTNERSTVA


Privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva odobrit će se državljaninu treće zemlje koji ispunjava opće uvjete (pogledati gore pod Uvjeti za odobrenje privremenog boravka), koji je u životnom ili neformalnom životnom partnerstvu s:
 
 • hrvatskim državljaninom,
 • državljaninom treće zemlje koji ima odobreno dugotrajno boravište, stalni boravak ili privremeni boravak ili kojem je odobren azil ili supsidijarna zaštita sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita.  

Životni ili neformalni partner hrvatskog državljanina za odobrenje privremenog boravka u svrhu životnog partnerstva ne mora dokazivati osigurana sredstva za uzdržavanje.
 
Privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva neće se odobriti ako životni ili neformalni životni partner već ima zaključeno životno partnerstvo ili je u neformalnom životnom partnerstvu s drugom osobom odnosno ne žive u stvarnom životnom partnerstvu ili neformalnom životnom partnerstvu.

Važno: Životnom partneru  državljanina treće zemlje koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju važeće dozvole za boravak i rad odobrene na godinu dana na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, može se odobriti privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva SAMO ako je državljanin treće zemlje s kojim se traži privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva u Republici Hrvatskoj imao NEPREKIDNO NAJMANJE GODINU DANA odobren privremeni boravak.


3. AUTONOMNI BORAVAK  


Autonomni boravak se može odobriti državljaninu treće zemlje koji je:
 
 • imao odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji u neprekidnom trajanju od tri godine, kao bračni, izvanbračni, životni ili neformalni životni partner, kao i djetetu koje je postalo punoljetno, i ispunjava uvjete za boravak; ima valjanu putnu ispravu, sredstva za uzdržavanje, zdravstveno osiguranje, te nema zabranu ulaska i boravka u Republiku Hrvatsku ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska i ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.  

Autonomni boravak se iznimno može odobriti i državljaninu treće zemlje, koji ima odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili u svrhu životnog partnerstva u neprekidnom trajanju od tri godine u slučaju da je osoba na temelju koje mu je odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji umrla te ispunjava uvjete za odobrenje privremenog boravka.
 

4. PRIVREMENI BORAVAK U SVRHU SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA


Privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji uz ispunjavanje općih uvjeta za odobrenje privremenog boravka (pogledati gore pod Uvjeti za odobrenje privremenog boravka) ispunjava i sljedeće uvjete:
 
 • nije stariji od 18 godina života ako upisuje zadnju godinu obrazovanja
 • upisan je u srednjoškolsku ustanovu,
 • sudjeluje u priznatom, državnom ili regionalnom obrazovnom programu u kontekstu programa razmjene učenika koje je odobrilo ministarstvo nadležno za poslove znanosti i obrazovanja ili u obrazovnom projektu koji vodi obrazovna ustanova sukladno posebnom propisu,
 • priloži suglasnost roditelja ili zakonskog zastupnika za planirani boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj,
 • obrazovna ustanova ili organizacija koja provodi program razmjene učenika prihvaća odgovornost za državljanina treće zemlje tijekom boravka u Republici Hrvatskoj, osobito glede troškova školovanja i
 • da će državljanin treće zemlje tijekom boravka imati osiguran smještaj u obitelji, u prostoru za smještaj unutar obrazovne ustanove ili, ako je predviđeno posebnim propisima, u drugom odabranom prostoru koji je u skladu s pravilima programa razmjene učenika ili obrazovnog projekta u kojem državljanin treće zemlje sudjeluje.  
 

Iznimno, privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji ispunjava opće uvjete za odobrenje privremenog boravka (pogledati gore pod Uvjeti za odobrenje privremenog boravka) te koji ima suglasnost ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje radi pohađanja srednjoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj.

Uz zahtjev, potrebno je dostaviti suglasnost roditelja ili skrbnika kao i podatke o osobi koja se skrbi o maloljetniku za vrijeme pohađanja srednjoškolske ustanove u Republici Hrvatskoj.

VAŽNO: Članovima obitelji državljanina treće zemlje kojemu je odobren privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja na temelju suglasnosti ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje NE MOŽE se odobriti privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji.
 

5. PRIVREMENI BORAVAK U SVRHU STUDIRANJA


Privremeni boravak u svrhu studiranja odobrit će se državljaninu treće zemlje koji  ispunjava opće uvjete za odobrenje privremenog boravka (pogledati gore pod Uvjeti za odobrenje privremenog boravka) i studira na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj.
 
Odobrenje za privremeni boravak u svrhu studiranja izdaje se s rokom važenja do godine dana, odnosno do kraja akademske godine.
 
Studentu koji je obuhvaćen programima Unije ili multilateralnim programima koji obuhvaćaju mjere mobilnosti ili sporazumom između dvaju i više visokih učilišta odobrenje privremenog boravka u svrhu studiranja izdaje se s rokom važenja do dvije godine.
 
Student koji dolazi na praksu do 90 dana putem ovlaštene organizacije ili na temelju programa Unije ili multilateralnih programa koji obuhvaćaju mjere mobilnosti ili međusveučilišnih programa,  može raditi bez dozvole za boravak i rad odnosno potvrde o prijavi rada do 90 dana, a za obavljanje prakse duže od 90 dana dužan je regulirati privremeni boravak u svrhu studiranja.

Student koji ima važeće odobrenje koje je izdala druga država članica EGP-a i koji je obuhvaćen programom Unije ili multilateralnim programom koji uključuje mjere mobilnosti ili sporazumom između dvaju ili više visokih učilišta, može provesti dio svog studija na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj:
 
 • do najviše 360 dana,
 • bez obveze reguliranja privremenog boravka u svrhu studiranja
 • ako ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje,
 • te o namjeri boravka obavijesti nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju prema mjestu boravka prilikom prijave kratkotrajnog boravka.

Student koji ima važeće odobrenje koje je izdala druga država članica EGP-a, a nije obuhvaćen programom Unije ili multilateralnim programom koji uključuje mjere mobilnosti ili sporazumom između dvaju ili više visokih učilišta, dužan je podnijeti zahtjev za privremeni boravak u svrhu studiranja, kako bi proveo dio svog studija na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj.
 
Državljanin treće zemlje kojem je odobren privremeni boravak u svrhu studiranja može raditi bez dozvole o boravku i rad ili potvrde o prijavi rada ako radi ili se samozapošljava najviše 20 sati tjedno, osim kad je studentska praksa sastavni dio studijskoga programa
 

6. PRIVREMENI BORAVAK U SVRHU ISTRAŽIVANJA


Privremeni boravak u svrhu istraživanja odobrit će se državljaninu treće zemlje ako:
 • ima ugovor o gostovanju i ispunjava opće uvjete za odobrenje privremenog boravka ili
 • ima ugovor o gostovanju sklopljen s pravnom osobom koja ima akreditaciju za ugošćavanje istraživača u trajanju od pet godina i ispunjava uvjete za odobrenje privremenog boravka, te zbog akreditacije, nije dužan u postupku odobrenja prilagati dokaz o zdravstvenom osiguranju  
Odobrenje za privremeni boravak u svrhu istraživanja izdaje se s rokom važenja do godine dana, a odobrenje za privremeni boravak za istraživače koji su obuhvaćeni programima Unije ili multilateralnim programima koji obuhvaćaju mjere mobilnosti izdaje se s rokom važenja do dvije godine.

Istraživač kojem je odobren privremeni boravak u svrhu istraživanja, kao i istraživač na kratkoročnoj ili dugoročnoj mobilnosti može podučavati na istraživačkoj ustanovi koja ga ugošćuje, a koja može odrediti maksimalni broj sati ili dana podučavanja.
 
Kratkoročna mobilnost istraživača

Istraživač koji je sklopio ugovor o gostovanju u državi članici EGP-a i na temelju kojeg ima odobren boravak u toj državi, može u Republici Hrvatskoj radi provođenja istraživanja raditi:
 
 • bez odobrenja privremenog boravka u svrhu istraživanja, dozvole za boravak i rad odnosno potvrde o prijavi rada temeljem kratkoročne mobilnosti najduže 180 dana u bilo kojem razdoblju od 360 dana
 • ako ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost i javno zdravlja
 • o namjeri boravka istraživač će obavijestiti nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaji prema mjestu boravka prilikom prijave kratkotrajnog boravka.

Dugoročna mobilnost istraživača

Istraživač koji je sklopio ugovor o gostovanju u drugoj državi članici EGP-a i na temelju kojeg ima odobren boravak u toj državi, može u Republici Hrvatskoj radi provođenja istraživanja raditi:
 
 • dulje od 180 dana temeljem dugoročne mobilnosti, ako regulira privremeni boravak u svrhu istraživanja te
 • priloži važeće odobrenje boravka koje je izdala druga država članica EGP-a i
 • ugovor o gostovanju sklopljen s istraživačkom organizacijom u Republici Hrvatskoj.

Odobrenje privremenog boravka u svrhu istraživanja temeljem dugoročne mobilnosti izdaje se s rokom važenja do godine dana, odnosno do datuma isteka odobrenja boravka koje je izdala druga država članica EGP-a, ako je ono kraće od godine dana.
 
Istraživač može provoditi istraživanje u Republici Hrvatskoj do donošenja odluke o odobrenju privremenog boravka ako nije proteklo razdoblje od 180 dana u bilo kojem razdoblju od 360 dana niti važenje odobrenja boravka izdano od druge države članice EGP-a.

Član obitelji istraživača
 
Član obitelji istraživača, koji i sam ima važeću dozvolu boravka izdanu u drugoj državi članici EGP-a može:
 
 • ako je u pratnji istraživača na kratkoročnoj mobilnosti boraviti najduže 180 dana u bilo kojem razdoblju od 360 dana bez odobrenja privremenog boravka ako ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje.  O namjeri boravka član obitelji obavijestit će nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaji prema mjestu boravka prilikom prijave kratkotrajnog boravka
 • ako je u pratnji istraživača na dugoročnoj mobilnosti ili sam ima važeću dozvolu boravka izdanu u drugoj državi članici EGP-a, može regulirati privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji za dugoročnu mobilnost ako priloži dokaz da je boravio s istraživačem u drugoj državi članici EGP-a.   

PRAVA ISTRAŽIVAČA, STUDENATA, PRIPRAVNIKA, VOLONTERA I UČENIKA 

Istraživači imaju jednaka prava kao i hrvatski državljani u odnosu na:
 
 1. radne uvjete, uključujući plaću i prestanak ugovora o radu, kao i sigurnosne zahtjeve na mjestu rada,
 2. slobodu sindikalnog organiziranja i članstva u sindikatu ili u bilo kojoj strukovnoj organizaciji, kao i na prava i povlastice koje pružaju te organizacije, uključujući pravo na kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, ne dovodeći u pitanje odredbe o javnom poretku i nacionalnoj sigurnosti,
 3. opće i strukovno obrazovanje,
 4. priznavanje obrazovnih i stručnih kvalifikacija,
 5. grane socijalne sigurnosti kako je definirano Uredbom (EZ) br. 883/2004,
 6. porezne olakšice, u mjeri u kojoj se radnik smatra rezidentom u porezne svrhe u Republici Hrvatskoj,
 7. pristup robi i uslugama i opskrbi robom i uslugama koji su dani na raspolaganje javnosti, uključujući postupke za dobivanje subvencioniranih smještaja sukladno posebnim propisima, ne dovodeći u pitanje slobodu ugovora u skladu s pravom Unije i Republike Hrvatske,
 8. usluge savjetovanja koje pružaju javni zavodi za zapošljavanje.  

Istraživači koji se sele u treću zemlju ili njihovi preživjeli uzdržavani članovi obitelji koji borave u trećoj zemlji i na koje se prenose prava tih osoba primaju, glede starosti, invalidnosti i smrti, mirovine na temelju prethodnog zaposlenja tih osoba stečene u skladu sa zakonodavstvom iz članka 3. Uredbe (EZ) br. 883/2004 na temelju istih uvjeta kao i državljani Republike Hrvatske kada se sele u treću zemlju.
 
Gore navedena prava se primjenjuju i na studente.
 
Pripravnici, volonteri i učenici imaju pravo na jednako postupanje u vezi s pristupom robi i uslugama te opskrbom proizvodima i uslugama stavljenima na raspolaganje javnosti, sukladno posebnim propisima, kao i, ako je primjenjivo, u vezi s priznavanjem inozemnih obrazovnih i stručnih kvalifikacija.
 
Sva gore navedena prava ostvaruju se sukladno propisima Republike Hrvatske kojima se uređuju pojedina područja.
 

7. PRIVREMENI BORAVAK OSOBE S DUGOTRAJNIM BORAVIŠTEM U DRUGOJ DRŽAVI ČLANICI EGP-A


Državljaninu treće zemlje koji ima odobrenje dugotrajnog boravišta u drugoj državi članici EGP-a može se odobriti privremeni boravak u svrhu boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a ako dolazi:
 
 • zbog rada ili samozapošljavanja
 • zbog studiranja ili strukovne izobrazbe ili
 • u druge svrhe ( na koje se ne odnosi ograničenje iz članka 57. stavka 4. ovoga Zakona, što znači da ga mogu produžiti). 

Privremeni boravak u svrhu boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a odobrit će se ako državljanin treće zemlje priloži:
 
 • valjanu stranu putnu ispravu
 • važeću boravišnu -dozvolu kojom dokazuje da ima dugotrajno boravište u drugoj državi članici EGP-a
 • dokaz da ima sredstva za vlastito uzdržavanje i za uzdržavanje članova obitelji
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • ispunjava ostale uvjete za odobrenje privremenog boravka s obzirom na svrhu
 • nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje
 • kod reguliranja prvog privremenog boravka -dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku  

Pridruživanje člana obitelji državljaninu treće zemlje koji ima odobrenje dugotrajnog boravišta u drugoj državi članici EGP-a
 
Članu obitelji državljanina treće zemlje koji ima odobrenje dugotrajnog boravišta u drugoj državi članici EGP-a  odobrit će se privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ako:
 
 • ima valjanu stranu putnu ispravu
 • valjano odobrenje boravka izdano u drugoj državi članici EGP-a je s državljaninom treće zemlje boravio u zajedničkom kućanstvu u drugoj državi članici EGP-a u kojoj državljanin treće zemlje ima dugotrajno boravište
 • ima sredstva za uzdržavanje
 • ima zdravstveno osiguranje
 • nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska
 • ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje
 • kod reguliranja prvog privremenog boravka -dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku 
 

8. PRIVREMENI BORAVAK IZ HUMANITARNIH RAZLOGA


Privremeni boravak iz humanitarnih razloga može se odobrit državljaninu treće zemlje u sljedećim slučajevima:
 
 • ako je kao žrtva trgovanja ljudima prihvatio program pomoći i zaštite
 • ako je maloljetnik koji je napušten ili je žrtva organiziranog kriminala ili je zbog drugih razloga ostao bez roditeljske zaštite, skrbništva ili bez pratnje
 • pripadnicima hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva koji imaju potvrdu tijela državne uprave nadležnog za odnose s Hrvatima izvan Republike Hrvatske
 • državljaninu treće zemlje koji je do dana podnošenja zahtjeva najmanje deset godina bio u statusu izbjeglice ili koji je obuhvaćen programom obnove ili povratka ili stambenog zbrinjavanja izbjeglica iz Republike Hrvatske, što se dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za stambeno zbrinjavanje
 • ako surađuje s nadležnim tijelima i njegovo je sudjelovanje nužno u kaznenom postupku koji se vodi protiv poslodavca koji ga je nezakonito zapošljavao
 • zbog ozbiljnih opravdanih razloga humanitarne prirode.  

Državljanin treće zemlje uz zahtjev za odobrenje privremenog boravka ne mora prilagati dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje i dokaz o zdravstvenom osiguranju.
 

9. PRIVREMENI BORAVAK U SVRHU BORAVKA DIGITALNIH NOMADA


Digitalni nomad je državljanin treće zemlje koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za stranu tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u Republici Hrvatskoj i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Republike Hrvatske.
           
Privremeni boravak odobrava se na godinu dana, te nije moguće produljenje.
Nakon isteka roka od 6 mjeseci od isteka važenja privremenog boravka digitalnog nomada, može se podnijeti zahtjev za ponovno reguliranje navedenog boravka.
 
Državljanin treće zemlje mora ispunjavati opće uvjete za odobrenje privremenog boravka, a kao dokaz o svrsi boravka kao digitalnog nomada, priznaje se dokaz da osoba obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije (izjava poslodavca ili državljanina treće zemlja), te primjerice priloži ugovor o radu ili obavljanju posla za stranog poslodavca, presliku registraciju vlastite tvrtke i dokaz da putem vlastite tvrtke obavlja navedene poslove.

Više o privremenom boravku u svrhu boravka digitalnih nomada doznajte OVDJE.
 

3. RAD DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA

Državljanin treće zemlje u Republici Hrvatskoj može raditi na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada, osim ako ovim Zakonom nije drukčije propisano (vidjeti pod a. ).

Radom se, u smislu ovoga Zakona, ne smatra obavljanje prethodnih radnji za osnivanje i registraciju trgovačkog društva ili obrta.

Državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i samo kod onog poslodavca za kojeg mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i s kojim je zasnovao radni odnos ,ako Zakonom nije drukčije propisano.

Postupanje suprotno odredbama Zakona o strancima u odnose na rad državljana trećih zemalja podliježe prekršajnim sankcijama iz Glave XVII. Prekršajne odredbe Zakona o strancima.
 

a. Rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada


Državljani trećih zemalja mogu raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada ako imaju odobren:
 
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na dugotrajnom boravištu, stalnom boravku, odobrenom azilu ili supsidijarnoj zaštiti sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita
 • privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva s hrvatskim državljaninom, državljaninom treće zemlje na dugotrajnom boravištu, stalnom boravku, azilu ili supsidijarnoj zaštiti sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s državljaninom treće zemlje kojem je izdana „EU plava karta“ ili dozvola za boravak i rad za premještaj unutar društva
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s državljaninom treće zemlje koji ima odobrenje dugotrajnog boravišta u drugoj državi članici EGP-a
 • privremeni boravak zbog humanitarnih razloga
 • autonomni boravak
 • privremeni boravak kao upućeni radnik
 • privremeni boravak u svrhu istraživanja temeljem ugovora o gostovanju
 • privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva s istraživačem koji ima ugovor o gostovanju
 • privremeni boravak u svrhu studiranja, ako radi ili se samozapošljava najviše 20 sati tjedno, osim kad je studentska praksa sastavni dio studijskoga programa
 • status redovitog učenika kada obavlja poslove posredstvom ovlaštenih posrednika, bez zasnivanja radnog odnosa najviše 20 sati tjedno
 • privremeni boravak u svrhu boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a
 • azil ili supsidijarnu zaštitu ili je tražitelj međunarodne zaštite sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita
 • dugotrajno boravište
 • stalni boravak.  
 

b. Dozvola za boravak i rad 


OBVEZE POSLODAVACA
 
 • poslodavac je dužan u roku od 8 dana obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju prema mjestu boravišta državljanina treće zemlje o njegovu upućivanju na rad u drugu državu članicu EGP-a (članak 178. stavak 5. Zakona o strancima)
 • poslodavac je dužan u roku od 3 dana izvijestiti nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje o promjeni boravišta/prebivališta radnika-državljanina treće zemlje ako je njegovom odlukom upućen na rad izvan mjesta boravišta odnosno prebivališta u Republici Hrvatskoj duže od 90 dana (članak 178. stavak 4. Zakona o strancima)
 • poslodavac je dužan obavijestiti nadležnu policijsku upravu odnosno policijsku postaju prema mjestu boravišta državljanina treće zemlje u roku od 8 dana od dana zasnivanja radnog odnosa ili početka rada državljanina treće zemlje koji može raditi bez dozvole za boravak i rad/potvrde o prijavi rada  (naprijed navedeni državljani trećih zemalja: a. Rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada) (članak 89. stavak 4. Zakona o strancima).

Dozvola boravka i rada za državljanina treće zemlje istodobno je odobrenje za privremeni boravak i rad na području Republike Hrvatske.

Državljanin treće zemlje može raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad ili potvrda o prijavi rada i samo kod onog poslodavca za kojeg mu je izdana dozvola za boravak i rad odnosno potvrda o prijavi rada i s kojim je zasnovano radni odnos.
Poslodavac može zaposliti ili se koristiti radom državljanina treće zemlje samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad odnosno potvrda o prijavi rada. 
 
Upravna pristojba za dozvole za boravak i rad
 
Ako je zahtjev podnesen u policijskoj upravi/postaji državljanin treće zemlje, kada je obaviješten da mu je odobrena dozvola za boravak i rad, obvezan je platiti iznos od 560 kuna - 74,32 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)  za izdavanje dozvole za boravak i rad, te iznos od 240,00 kuna- 31,85 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za izradu biometrijske dozvole boravka u redovnom postupku ili 450 kuna -59,73 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) u ubrzanom postupku.

Oba iznosa se naplaćuju putem opće uplatnice (svaki za sebe), na IBAN državnog proračuna, koji se dobije u nadležnoj policijskoj upravi/ policijskoj postaji.

Naplaćuje se i 70 kuna - 9,29 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)  upravnih pristojbi za izdavanje biometrijske dozvole za boravak i rad na IBAN državnog proračuna ili državnim biljezima.
 
NAPOMENA: Uplata upravnih pristojbi za izdavanje dozvole za boravak i rad (560 kuna - 74,32 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)  ) može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se uplaćuje upravna pristojba).

Za državljanina treće zemlje koji nema dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.
(VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).
Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice državljanina treće zemlje je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno deset brojčanih oznaka).
 
Uplata naknade u iznosu od 240,00 kuna- 31,85 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za izradu biometrijske dozvole boravka u redovnom postupku ili 450 kuna -59,73 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) u ubrzanom postupku može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005-485-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se vrši plaćanje).
Za državljanina treće zemlje koji nema dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.
 
Uplata upravne pristojbe u iznosu od 70 kuna - 9,29 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)  na izradu biometrijske dozvole boravka može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, MODEL HR64, POZIV NA BROJ: 5002-713-OIB.
Za državljanina treće zemlje koji nema OIB poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice. (VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).
 

1. Dozvole za boravak i rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 


TEST TRŽIŠTA RADA I MIŠLJENJE HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE
 
Prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad poslodavac je  online  dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada kod područne službe odnosno ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, koji u maksimalnom roku od 15 dana obavještava poslodavca je li pronađen radnik na hrvatskom tržištu radne snage.
 
U slučaju da radne snage nedostaje na tržištu radne snage u Republici Hrvatskoj, temeljem zaprimljene obavijesti o rezultatu tržišta rada, poslodavac može zatražiti online mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za izdavanje dozvole za boravak i rad, u roku od 90 dana od dana zaprimanja te obavijesti.
 
Provedba testa tržišta  rada i mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje se ne provodi za sezonskog radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu na području Republike Hrvatske u trajanju do 90 dana tijekom kalendarske godine ili ako se radi o produljenju dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje.

Podnošenje zahtjeva i izdavanje dozvole za boravak i rad 

Policijska uprava/postaja može izdati dozvolu za boravak i rad državljaninu treće zemlje koji ispunjava opće uvjete za  boravak, a na temelju pozitivnog mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Zahtjev za dozvolu za boravak i rad bez provođenja testa tržišta rada i/ili mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje državljanin treće zemlje ili poslodavac podnosi na obrascu 2a u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu namjeravanog boravka, rada državljanina treće zemlje ili  sjedištu poslodavca:  
 
 1. ako se radi o zapošljavanju sezonskog radnika u poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu na području Republike Hrvatske u trajanju do 90 dana tijekom kalendarske godine
 2. ako se radi o produljenju dozvole za boravak i rad za istog poslodavca i istog državljanina treće zemlje, osim produljenja dozvole za boravak i rad za sezonski rad iz točke 1.
 3. za državljane trećih zemalja iz članka 110. Zakona (ključno osoblje, EU plava karta, osobe premještene unutar društva itd.). 

Mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 
Poslodavac može dobiti pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ako:
 
 • obavlja gospodarsku aktivnost u djelatnosti registriranoj u Republici Hrvatskoj
 • ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za financije (da nema dugovanja po osnovi poreza na dohodak i doprinosa za obvezna osiguranja)
 • u zadnjih šest mjeseci, ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije na neodređeno i puno radno vrijeme na području Republike Hrvatske i
 • nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja.  

Poslodavac - fizička osoba čiji obrt posluje sezonski mora zapošljavati na području Republike Hrvatske najmanje jednog radnika državljanina Republike Hrvatske odnosno državljanina države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije u prethodnoj sezoni, te se poslodavac - fizička osoba ubraja u broj zaposlenika.
 
VAŽNO:  Pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje neće se izdati ako je broj zaposlenih radnika državljana Republike Hrvatske odnosno državljana države članice EGP-a ili Švicarske Konfederacije kod poslodavca manji od 1/4 ukupno zaposlenih. 
 
AGENCIJE ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE
 
Ako je poslodavac agencija za privremeno zapošljavanje prema općem propisu o radu, agencija je dužna, uz gore navedene dokaze dostaviti i ugovor o ustupanju radnika sklopljen između agencije i korisnika.

IZNIMKA OD PROVEDBE TESTA TRŽIŠTA RADA (DEFICITARNA ZANIMANJA)
 
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijet će odluku o zanimanjima za koja poslodavac nije dužan zatražiti provedbu testa tržišta rada, koja će  se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

DOZVOLA ZA BORAVAK I RAD ZA SEZONSKE RADNIKE
 
Sezonski radnik može raditi na temelju dozvole za boravak i rad za sezonski rad do 90 dana u kalendarskoj godini ili do šest mjeseci godišnje.
 
Državljaninu treće zemlje može se odobriti dozvola za boravak i rad kao sezonskom radniku do šest mjeseci godišnje ako ispunjava uvjete za odobrenje boravka i ima pozitivno mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (izričaj „godišnje“ potrebno je tumačiti na način da se promatra razdoblje od godinu dana od dana odobrenja prošlogodišnje dozvole, što znači da bi sezonski radnik kojem je lani odobrena dozvola počevši od 3.5.2021. od 3.11.2021. ponovno mogao početi sa sezonskim radom u RH ove godine s 3.5.2022.).
 
Za sezonski rad do 90 dana u kalendarskoj godini poljoprivredi, šumarstvu, ugostiteljstvu i turizmu nije potrebna provedba testa tržišta rada i mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  U slučaju da poslodavac želi produžiti sezonsko zapošljavanje do 6 mjeseci, dužan je provesti test tržišta rada ako je potrebno, te zatražiti mišljenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Sezonski radnik na temelju dozvole za boravak i rad za sezonski rad može raditi u Republici Hrvatskoj najdulje šest mjeseci godišnje, nakon čega mora napustiti Republiku Hrvatsku. 

Dozvola za boravak i rad za sezonski rad može se odobriti sezonskom radniku ako:
 
 • ima valjanu stranu putnu ispravu za vrijeme važenja dozvole za boravak i rad
 • ima valjani ugovor o radu
 • ima osiguran primjeren smještaj
 • ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost i javno zdravlje
 • nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku  i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska
 • kod reguliranja prve dozvole za boravak i rad -dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku

Osiguranim primjerenim smještajem za odobrenje dozvole za boravak i rad za sezonski rad smatra se smještaj koji sezonskom radniku osigurava primjeren životni standard tijekom cjelokupnog boravka. O svakoj promjeni smještaja sezonski radnik i poslodavac obavještava policijsku upravu, odnosno policijsku postaju u roku od osam dana od dana promjene.

Produljenje dozvole za boravak i rad za sezonski rad
 
Unutar roka od šest mjeseci godišnje sezonski radnik može jednom produljiti važenje dozvole za boravak i rad za sezonski rad kod istog ili drugog poslodavca.
Sezonski radnik koji ima važeću dozvolu za boravak i rad i za kojeg je u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji podnesen zahtjev za produženje dozvole za boravak i rad za istog poslodavca ili za rad kod novog poslodavca, može nastaviti boraviti i raditi do okončanja postupka. 
 
Prava sezonskog radnika

Sezonski radnici imaju jednaka prava kao i hrvatski državljani u odnosu na:
 
 • uvjete zapošljavanja, uključujući najnižu dob za zaposlenje, i radne uvjete, uključujući plaću i prestanak ugovora o radu, radno vrijeme, odmore, dopuste, blagdane i neradne dane, kao i zdravstvene i sigurnosne zahtjeve na mjestu rada i zaštitu prava iz radnog odnosa u skladu s općim propisom o radu
 • pravo na sudjelovanje u štrajku i industrijskoj akciji, na slobodu sindikalnog organiziranja i članstva u sindikatu ili u bilo kojoj strukovnoj organizaciji, kao i na prava i povlastice koje pružaju te organizacije, uključujući pravo na kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora
 • zaostale isplate od poslodavaca, u vezi s eventualnim nepodmirenim primicima od rada, prema državljaninu treće zemlje
 • grane socijalne sigurnosti, kako su određene u članku 3. Uredbe (EZ) br. 883/2004
 • pristup robi i uslugama te ponudi robe i usluga koje su dostupne javnosti, osim stanovanja, ne dovodeći u pitanje slobodu sklapanja ugovora u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom
 • usluge savjetovanja o sezonskom radu koje pruža nadležna javna služba zapošljavanja
 • obrazovanje i strukovno osposobljavanje
 • priznavanja diploma, potvrda i drugih stručnih kvalifikacija sukladno propisu kojim se uređuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
 • porezne povlastice, u mjeri u kojoj se smatra da sezonski radnik za porezne svrhe ima boravište u Republici Hrvatskoj.

Sezonski radnici koji se presele u treću zemlju ili nadživjele osobe takvih sezonskih radnika koje borave u trećoj zemlji te koje su stekle prava od sezonskih radnika primaju mirovine na temelju prethodnog zaposlenja sezonskog radnika i koje su stečene u skladu sa zakonodavstvom navedenim u članku 3. Uredbe (EZ) br. 883/2004 pod istim uvjetima kao hrvatski državljani kada se presele u treću zemlju.

Gore navedena prava sezonski radnik ostvaruje sukladno propisima Republike Hrvatske i kolektivnom ugovoru koji obvezuje poslodavca.
 

2. Izdavanje dozvole za boravak i rad bez test tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje


Bez provedbe testa tržišta rada i bez mišljenja područne službe odnosno ureda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje može se izdati dozvola za boravak i rad:
 
 • stranom dopisniku, akreditiranom u Republici Hrvatskoj ili izvjestitelju stranih medija
 • ključnom osoblju u trgovačkim društvima, podružnicama i predstavništvima
 • državljaninu treće zemlje radi samozapošljavanja u trgovačkom društvu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 % ili u obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 %
 • visokokvalificiranom državljaninu treće zemlje koji ispunjava uvjete za izdavanje EU plave karte
 • državljaninu treće zemlje pružatelju usluga u ime ili za inozemnog poslodavca koji nema pravo poslovnog nastana u državi članici EGP-a i ne radi se o povezanim društvima kako je propisano člankom 3. stavkom 1. točkom 15. Zakona o strancima
 • učiteljima i nastavnicima radi izvođenja nastave u školskim ustanovama na jeziku i pismu nacionalnih manjina
 • profesionalnim sportašima ili sportskim djelatnicima
 • umjetnicima za rad u ustanovama u kulturi, stručnjacima na području zaštite kulturne baštine, knjižničarstva i arhivistike u Republici Hrvatskoj
 • državljanima trećih zemalja koji su zasnovali radni odnos u stranim udrugama koje su registrirane kao strana udruga u Republici Hrvatskoj i još najmanje tri države
 • državljanima trećih zemalja koji su članovi zakladnih tijela predstavništava stranih zaklada i fundacija upisanih u Upisnik predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj
 • radi provedbe programa mobilnosti djece i mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama
 • znanstvenim istraživačima koji se zapošljavaju na znanstvena, znanstveno-nastavna ili druga istraživačka radna mjesta u znanstvenim pravnim osobama
 • profesorima - izvornim govornicima stranih jezika, lektorima i drugim nastavnicima koji izvode nastavu na hrvatskim visokim učilištima i drugim obrazovnim ustanovama ili registriranim međunarodnim školama i školama stranih jezika
 • državljanima trećih zemalja radi provođenja međunarodnog ugovora
 • državljaninu treće zemlje koji je rukovoditelj, stručnjak ili pripravnik premješten unutar društva
 • državljaninu treće zemlje premještenom unutar društva u svrhu dugoročne mobilnosti
 • državljanima trećih zemalja koji dolaze na određeno razdoblje za obavljanje određenih poslova sukladno sporazumima koje je Vlada zaključila s trećim zemljama
 • državljaninu treće zemlje koji je na specijalizaciji u Republici Hrvatskoj u djelatnosti zdravstva sukladno propisima kojima se uređuje područje zdravstva
 • državljaninu treće zemlje koji dolazi radi provođenja strateških investicijskih projekata ili je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja
 • civilnom i vojnom dužnosniku vlada drugih zemalja koji u Republiku Hrvatsku dolaze raditi na temelju ugovora o suradnji s Vladom
 • predstavniku ili osoblju vjerskih zajednica koji obavljaju isključivo vjerske ili karitativne poslove
 • državljaninu treće zemlje radi obavljanja prakse u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu akreditiranom u Republici Hrvatskoj
 • volonteru na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera, a ako volontira izvan programa međunarodne razmjene, mora imati suglasnost tijela nadležnog za provođenje volonterskog programa
 • državljaninu treće zemlje u svrhu pripravništva kod subjekta domaćina na temelju Sporazuma o osposobljavanju
 • državljaninu treće zemlje radi obavljanje stručne prakse, usavršavanja ili volontiranja u okviru Programa Unije, programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ i njegovih sljednika, programa Europskih snaga solidarnosti kao i ostalih međunarodnih programa te ostalih programa i inicijativa koje provode ministarstva nadležna za obrazovanje, znanost te volonterstvo, koji ne mora priložiti dokaz da je subjekt domaćin u posjedu police osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama
 • državljaninu treće zemlje radi obavljanja poslova na plovilima i koji je upisan u popis posade
 • osobama koje obavljaju poslove nadzora i inspekcije remonta i izgradnje brodova odnosno poslove nadzora ili inspekcije proizvodnje, montaže opreme, strojeva i drugih postrojenja na temelju ugovora o izvozu ili narudžbi stranog naručitelja u području brodogradnje
 • upravnom osoblju, stručnjaku, nastavniku i predavaču stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koji u Republici Hrvatskoj obavljaju poslove u okviru programa kulturne i obrazovne suradnje, kao i upravnom osoblju, stručnjaku, nastavniku i predavaču stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje u Republici Hrvatskoj imaju svoje podružnice, ako dolaze iz matične institucije
 • umjetniku, autoru, tehničkom i ostalom nužnom osoblju koje sudjeluje na snimanju zahtjevnih audiovizualnih djela
 • ostalim nužnim osobama, osim osobama koje su premještene unutar društava, kako je definirano Protokolom o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije.

Opći uvjeti za izdavanje dozvole za boravak i rad bez testa tržišta rada i mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
 
Dozvola za boravak i rad može se izdati državljaninu treće zemlje koji ispunjava uvjete za privremeni boravak i priloži:
 
 • ugovor o radu (izuzev samozapošljavanja u obrtu) ili drugi odgovarajući ugovor ako se radi o državljanima trećih zemalja koji se ne zapošljavaju u Republici Hrvatskoj (kao što su strani dopisnici, pružatelji usluga u ime inozemnog poslodavca, volonteri, pripravnici)
 • dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (te rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije ako se radi o reguliranoj profesiji), prema popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj.

Izdavanje dozvole za boravak i rad za ključno osoblje i državljane trećih zemalja koji se samozapošljavaju
 
Državljaninu treće zemlje koji je ključno osoblje može se izdati dozvola za boravak i rad ako uz gore navedeno pod općim uvjetima dokaže da: 
 
 • vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovačkog društva prelazi iznos od 200.000,00 kuna - 26.544,56 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)
 • su u trgovačkom društvu, podružnici ili predstavništvu stranog trgovačkog društva zaposlena na neodređeno i puno radno vrijeme najmanje tri hrvatska državljana na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora, a čija brutoplaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku
 • njegova brutoplaća iznosi najmanje 1,5 prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku.  

U slučaju da više državljana trećih zemalja obavlja ključne poslove za istog poslodavca, dozvola za boravak i rad može se izdati ako:
 
 • vrijednost temeljnog kapitala trgovačkog društva odnosno imovina komanditnog ili javnog trgovačkog društva prelazi iznos od 200.000,00 kuna - 26.544,56 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)
 • je na svakog zaposlenog državljanina treće zemlje zaposleno najmanje tri hrvatska državljana na neodređeno i puno radno vrijeme na poslovima različitim od poslova prokurista, člana uprave ili nadzornog odbora, a čija brutoplaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku
 • njihova brutoplaća iznosi najmanje 1,5 prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku.  

Državljaninu treće zemlje koji se samozapošljava u trgovačkom društvu ili obrtu u kojem je jedini vlasnik  može se izdati dozvola za boravak i rad ako:
 
 • je u osnivanje trgovačkog društva ili obrta uložio najmanje 200.000,00 kuna -26.544,56 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)
 • su na neodređeno i puno radno vrijeme zaposlena najmanje tri hrvatska državljana, a čija brutoplaća iznosi najmanje visinu prosječne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj u protekloj godini prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku
 • njegova mjesečna brutoplaća iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne bruto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku, dok državljanin treće zemlje koji se samozapošljava u vlastitom obrtu mora dokazati da iznos ostvaren dohotkom od samostalne djelatnosti iznosi najmanje 1,5 prosječne mjesečne neto isplaćene plaće u Republici Hrvatskoj prema posljednjem službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku.
 
VAŽNO: Državljanin treće zemlje koji je upisan kao osoba ovlaštena za zastupanje trgovačkog društva, podružnice ili predstavništva ili upisan kao osnivač trgovačkog društva ili u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 % ili u obrtu u kojem ima vlasnički udio najmanje 51 %, dužan je regulirati dozvolu za boravak i rad sukladno gore navedenim odredbama, te mu se za isto trgovačko društvo, podružnicu ili predstavništvo ne može izdati dozvola za boravak i rad temeljem pozitivnog mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

 
Dozvola za boravak i rad za pružanje usluga
 
Državljaninu treće zemlje koji ispunjava opće uvjete za privremeni boravak može se izdati dozvola za boravak i rad ako:
 • je pružatelj usluge zaposlen kod inozemnog poslodavca i ima odgovarajuće kvalifikacije i
 • inozemni poslodavac ima sklopljen ugovor s trgovačkim društvom odnosno obrtnikom registriranim u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da se radi o specifičnom pružanju usluga na području visoke tehnologije.  
Dozvola za boravak i rad za provođenje strateških investicijskih projekata
 
Državljaninu treće zemlje koji ispunjava opće uvjete za privremeni boravak može se izdati dozvola za boravak i rad ako:
 
 • u trgovačkom društvu obavlja ključne poslove sukladno članku 112. ovoga Zakona ili u tom trgovačkom društvu ima vlasnički udio od najmanje 51 %, a trgovačko društvo je nositelj poticajnih mjera sukladno propisu o poticanju ulaganja ili provodi strateške investicijske projekte sukladno propisu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
 • u Republici Hrvatskoj obavlja poslove ili provodi projekte na temelju međunarodnih ugovora o stručno-tehničkoj pomoći, koje je Republika Hrvatska sklopila s međunarodnom organizacijom.

Dozvola za boravak i rad za premještaj unutar društva
 
Dozvola za boravak i rad za premještaj unutar društva može se izdati državljaninu treće zemlje, kao osobi koja se premješta unutar društva koja ispunjava opće uvjete za privremeni boravak i ako:
 
 • subjekt s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj i trgovačko društvo s poslovnim nastanom u trećoj zemlji pripadaju istom trgovačkom društvu ili povezanim društvima
 • je rukovoditelj ili stručnjak zaposlen unutar istog trgovačkog društva ili skupine trgovačkih društava u neprekidnom razdoblju najmanje devet mjeseci neposredno prije dana premještaja unutar društva odnosno u neprekidnom razdoblju najmanje šest mjeseci ako se radi o pripravniku
 • priloži ugovor o radu i potvrdu o premještaju iz koje su vidljivi: detalji o trajanju premještaja i lokacija jednog ili više subjekata; dokaz da će u jednom ili više subjekata preuzeti funkciju rukovoditelja, stručnjaka ili pripravnika; plaća, kao i ostali uvjeti zaposlenja koji su osigurani za vrijeme premještaja unutar društva i dokaz da će se po završetku premještaja unutar društva moći premjestiti natrag u trgovačko društvo, podružnicu ili predstavništvo koje ima poslovni nastan u trećoj zemlji, a iz priloženog ugovora o radu odnosno potvrde o premještaju mora biti vidljivo da ima zajamčene sljedeće uvjete rada:
  • propisano najduže trajanje radnog vremena i najkraće trajanje odmora
  • najkraće trajanje plaćenoga godišnjeg odmora
  • povećanu plaću za prekovremeni rad
  • propisanu zaštitu zdravlja i sigurnost na radu
  • propisanu zabranu diskriminacije
  • propisane zaštitne mjere za rad trudnica, žena koje su nedavno rodile odnosno doje i maloljetnih radnika, a navedeni uvjeti rada jamče se na razini prava utvrđenih pravnim propisima Republike Hrvatske odnosno kolektivnim ugovorima čija je primjena na temelju posebnog propisa proširena na sve poslodavce i radnike na određenom području, grani ili djelatnosti
 • rukovoditelj ili stručnjak ima potrebne stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za rad u subjektu s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj u koji treba biti premješten, a pripravnik diplomu visokog učilišta
 • plaća koju prima nije manja od plaće koju primaju zaposleni u Republici Hrvatskoj koji rade na usporedivim radnim mjestima u skladu s primjenjivim zakonima ili kolektivnim ugovorima
 • glavna svrha osnivanja subjekta u Republici Hrvatskoj nije olakšavanje reguliranja boravka osoba premještenih unutar društva
 • premještaj unutar društva za rukovoditelje i stručnjake nije duži od tri godine odnosno jedne godine za pripravnike.  

Član obitelji osobe premještene unutar društva može regulirati privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji te  ostvaruje pravo na rad i samozapošljavanje.  
 
Zahtjev se podnosi na obrascu 3a.

Kratkoročna mobilnost osobe premještene unutar društva
 
Državljanin treće zemlje koji ima valjanu dozvolu druge države članice EGP-a, izdanu u svrhu premještaja unutar društva, može raditi u subjektu s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koji pripada istom trgovačkom društvu ili povezanim društvima u razdoblju do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana, bez obveze ishođenja dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

Dugoročna mobilnost osobe premještene unutar društva
 
Državljaninu treće zemlje koji ima valjanu dozvolu druge države članice EGP-a, izdanu u svrhu premještaja unutar društva, i koji namjerava raditi dulje od 90 dana u subjektu s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj koji pripada istom trgovačkom društvu ili povezanim društvima, može se izdati dozvola za boravak i rad za dugoročnu mobilnost.
 
Zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za dugoročnu mobilnost može se podnijeti u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka ili u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske.
 
Državljaninu treće zemlje dozvola za boravak i rad za dugoročnu mobilnost može se odobriti ako:
 
 • ima valjanu stranu putnu ispravu i dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • subjekt s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj i trgovačko društvo s poslovnim nastanom u trećoj zemlji pripadaju istom trgovačkom društvu ili povezanim društvima
 • priloži ugovor o radu i potvrdu o premještaju sukladno gore navedenom
 • dostavi adresu stanovanja u Republici Hrvatskoj
 • nema zabranu ulaska u Republiku Hrvatsku i boravka u Republici Hrvatskoj ili izdano upozorenje u SIS-u u svrhu zabrane ulaska
 • ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.  

Prava osoba premještenih unutar društva
 
Osobe premještene unutar društva imaju jednaka prava kao i hrvatski državljani u odnosu na:
 • pravo na sudjelovanje u štrajku i industrijskoj akciji, na slobodu sindikalnog organiziranja i članstva u sindikatu ili u bilo kojoj strukovnoj organizaciji, kao i na prava i povlastice koje pružaju te organizacije, uključujući pravo na kolektivno pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora
 • priznavanje diploma, potvrda i drugih stručnih kvalifikacija
 • pristup robi i uslugama te ponudu robe i usluga koje su dostupne javnosti, osim postupaka za ostvarenje smještaja kako je predviđeno posebnim propisima, ne dovodeći u pitanje slobodu ugovaranja u skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom, te usluge koje pružaju javni uredi za zapošljavanje.

Osobe premještene unutar društva ostvaruju prava sukladno propisima Republike Hrvatske te kolektivnim ugovorom koji obvezuje poslodavca, ako takav postoji, a kojima se uređuju pojedina područja.
 
Dozvola za boravak i rad za volontere i pripravnike
 
Državljanin treće zemlje - VOLONTERU može se izdati dozvola za boravak i rad ako ispunjava uvjete opće uvjete za privremeni boravak i ako priloži:
 
 • sporazum sa subjektom domaćinom koji je registriran u Republici Hrvatskoj, a koji mora sadržavati: opis volonterskog programa; trajanje volonterstva; uvjete provođenja i nadziranja volonterstva; sate volonterstva; resurse dostupne za pokriće troškova boravka i smještaja državljanina treće zemlje, najmanji iznos džeparca tijekom boravka i osposobljavanje za rad s djecom i ranjivim skupinama kako je propisano propisom kojim se uređuje volonterstvo i
 • dokaz da je subjekt domaćin u posjedu police osiguranja od odgovornosti prema trećim osobama osim ako dolazi u okviru Europske volonterske službe (EVS). 

VAŽNO:  Dozvola za boravak i rad volonteru može se odobriti na rok važenja do godine dana, a iznimno se može produljiti na još 12 mjeseci, ako je isto odobreno EU programima za rad i volontiranje.
 
Iznimno, dozvola za boravak i rad može se izdati državljaninu treće zemlje -volonteru, ako ispunjava opće uvjete za privremeni boravak i koji nije obuhvaćen programom međunarodne razmjene i suradnje volontera, ako priloži ugovor o volonterstvu sukladno propisu kojim se uređuje volonterstvo i uz suglasnost tijela nadležnog za provođenje volonterskog programa.
 
Dozvola za boravak i rad može se odobriti na rok važenja do godinu dana, a iznimno se može produljiti još šest mjeseci, ako to zahtijeva volonterski program.
 
Državljaninu treće zemlje - PRIPRAVNIKU, može se izdati dozvola za boravak i rad ako ispunjava opće uvjete za privremeni boravak i ako priloži:
 
 • sporazum o osposobljavanju sa subjektom domaćinom koji je registriran u Republici Hrvatskoj kojim se predviđa teoretsko i praktično osposobljavanje koji sadržava: opis programa osposobljavanja, uključujući obrazovni cilj ili komponente učenja, trajanje pripravništva, uvjete provođenja i nadzora pripravništva, sate pripravništva i pravni odnos između pripravnika i subjekta domaćina i
 • dokaz o stjecanju kvalifikacije razine visokog obrazovanja unutar dvije godine koje prethode danu podnošenja zahtjeva ili dokaz o trenutačnom studiranju s ciljem stjecanja kvalifikacije razine visokog obrazovanja.

Dozvola za boravak i rad izdaje se pripravniku s rokom važenja do šest mjeseci te se može produljiti najdulje još šest mjeseci, ako je to potrebno za završetak pripravništva.

Dozvola za boravka i rada „EU plave karte“ - za visokokvalificirane državljane trećih zemalja
 
Zahtjev za izdavanje dozvole boravka i rada „EU plave karte“ može podnijeti:
 
 • visokokvalificiran državljanin treće zemlje u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske ili policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka ili
 • poslodavac visokokvalificiranog državljanina treće zemlje u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema sjedištu poslodavca ili mjestu rada državljanina treće zemlje.  

Dozvola boravka i rada „EU plava karta“ izdaje se s rokom važenja do dvije godine.
 
Ako je ugovor o radu sklopljen za razdoblje manje od dvije godine, dozvola boravka i rada izdat će se za razdoblje trajanja ugovora o radu uvećano za dodatna tri mjeseca.
 
Dozvola boravka i rada  može se odobriti državljaninu treće zemlje koji ispunjava opće uvjete za privremeni boravak (pogledati pod Privremeni boravak - uvjeti) i priloži:
 
 • ugovor o radu za obavljanje visokokvalificiranih poslova za drugu osobu i pod njezinim vodstvom, u trajanju od najmanje godinu dana, koji je zaključen s trgovačkim društvom, podružnicom, predstavništvom, obrtnikom, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvom, zadrugom, udrugom ili ustanovom, registriranim u Republici Hrvatskoj
 • dokaz o visokom obrazovanju odnosno diplomu, potvrdu ili drugi dokaz o formalnoj kvalifikaciji koju je izdalo visoko učilište koje je priznato u matičnoj državi
 • ako se radi o obavljanju regulirane profesije: dokaz da ispunjava uvjete u skladu s posebnim propisima o stručnim kvalifikacijama za obavljanje regulirane profesije navedene u ugovoru u radu.   

VAŽNO:  U priloženom ugovoru o radu mora biti naznačena i bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku tijela državne uprave nadležnog za statistiku.

Zahtjev se podnosi na obrascu 4a.

U slučaju prestanka ugovora o radu te prestanka postojanja drugih uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola boravka i rada, poslodavac i nositelj „EU plave karte“ dužni su o tome obavijestiti policijsku upravu odnosno policijsku postaju u roku od osam dana od dana nastanka okolnosti koje predstavljaju razlog za prestanak dozvole boravka i rada.
 
Nositelj „EU plave karte“ ima pravo na priznavanje diplome i stručnih kvalifikacija sukladno propisima kojim se uređuje područje priznavanja inozemnih kvalifikacija.
 
Zahtjev za produljenje „EU plave karte“ podnosi se najkasnije 30 dana prije isteka važeće dozvole za boravak i rad, te ako je u tom roku podnio zahtjev za produljenje prije isteka važeće može raditi do izvršnosti odluke o zahtjevu. 

VAŽNO: Državljani trećih zemalja koji žele pružati usluge obavljanjem određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj (Popis reguliranih profesija u RH), a stručnu kvalifikaciju su stekle u inozemstvu, dužne su se obratiti nadležnom tijelu (profesionalne udruge/komore ili nadležna ministarstva) koje odobrava pristup obavljanju određene regulirane profesije u Republici Hrvatskoj za provođenje postupka
priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.
Svi podaci o nadležnim tijelima za određene regulirane profesije mogu se naći na naprijed navedenom linku.
Državljani trećih zemalja koji neće obavljati reguliranu profesiju u RH svoje formalno obrazovanje mogu dokazati kako je navedeno u članku 126. stavku 6. točki 2. Zakona o strancima - diplomom, potvrdom ili drugim dokazom o formalnoj kvalifikaciji koju je izdalo visoko učilište koje je priznato u matičnoj državi.
 
Preseljenje nositelja „EU plave karte“
 
Državljanin treće zemlje koji ima izdanu „EU plavu kartu“ u drugoj državi članici EGP-a može nakon 18 mjeseci od dana njezina izdavanja preseliti se i zatražiti „EU plavu kartu“ u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka u Republici Hrvatskoj.

Pridruživanje članova obitelji nositelju EU plave karte koji se preselio u Republiku Hrvatsku
 
Članovi obitelji nositelja „EU plave karte“, dužni su prije isteka roka od tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka podnijeti zahtjev za privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji.

Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji može se odobriti članu obitelji nositelja „EU plave karte“ ako priloži:
 
 • valjanu stranu putnu ispravu, dozvolu boravka izdanu u drugoj državi članici EGP-a te vizu, ako je potrebna
 • dokaz da su kao članovi obitelji boravili na području druge države članice EGP-a države članice
 • dokaz o zdravstvenom osiguranju
 • dokaz o posjedovanju sredstava za uzdržavanje.  
 

c. POTVRDA O PRIJAVI RADA


Policijska uprava/postaja, može državljaninu treće zemlje izdati potvrdu o prijavi rada radi izvršenja ugovorenih poslova čije izvršenje traje kraće vremensko razdoblje na području Republike Hrvatske. 
Potvrda o prijavi rada radi izvršenja ugovorenih poslova može se izdati do 90 ili 30 dana u kalendarskoj godini. 

Zahtjev se podnosi na obrascu 5a.

NAPOMENA:  policijske uprave odnosno policijske postaje neće izdavati potvrde o prijavi rada temeljem članka 141. točke 2. Zakona o strancima (Narodne novine, broj: 133/20) za obavljanje poslova kao što su: montaža montažnih kuća; ugrađivanje prozora i vrata  na nekretninama; montažu namještaja itd.

 
Potvrda o prijavi rada do 90 dana
 
Na temelju potvrde o prijavi rada do 90 dana u kalendarskoj godini mogu raditi sljedeći državljani trećih zemalja:
 
 • turistički predstavnici odnosno animatori sukladno propisu kojim se uređuje pružanje usluga u turizmu
 • turistički predstavnici stranih turističkih agencija koji dolaze na temelju sklopljenog ugovora o pružanju usluga s turističkom agencijom u Republici Hrvatskoj
 • znanstvenici na znanstvenom i stručnom usavršavanju, znanstvenici - predstavnici međunarodnih organizacija te znanstvenici koji će sudjelovati u provedbi znanstvenih projekata važnih za Republiku Hrvatsku
 • upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija, koji u Republici Hrvatskoj obavljaju posao u okviru programa kulturne i obrazovne suradnje, kao i upravno osoblje, stručnjaci, nastavnici i predavači stranih kulturnih, obrazovnih i znanstvenih institucija koje u Republici Hrvatskoj imaju svoje podružnice, ako dolaze iz matične institucije
 • strani dopisnici akreditirani u Republici Hrvatskoj ili izvjestitelji stranih medija
 • osobe koje obavljaju poslove nadzora i inspekcije remonta i izgradnje brodova odnosno poslove nadzora ili inspekcije proizvodnje, montaže opreme, strojeva i drugih postrojenja na temelju ugovora o izvozu ili narudžbi stranog naručitelja u području brodogradnje
 • radi obavljanja poslova na plovilima i koji su upisani u popis posade
 • predavači koji sudjeluju na organiziranim stručnim skupovima i seminarima
 • umjetnici i tehničko osoblje za operne, baletne, kazališne, koncertne, likovne i druge kulturne priredbe odnosno autori i izvođači na području filmske i televizijske umjetnosti
 • stručnjaci na području zaštite kulturne baštine, knjižničarstva i arhivistike
 • umjetnici, autori, tehničko i ostalo osoblje koji sudjeluju na snimanju visokobudžetnih filmova
 • ostale prijeko potrebne osobe osim osoba koje su premještene unutar društva (ICT) te poslovni posjetitelji kako je definirano Protokolom o pristupanju Republike Hrvatske Marakeškom ugovoru o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije
 • radi provođenja međunarodnog ugovora.  

Potvrda o prijavi rada do 30 dana
 
Na temelju potvrde o prijavi rada do 30 dana u kalendarskoj godini mogu raditi sljedeći državljani trećih zemalja:
 
 • koji provode stručnu izobrazbu, usavršavanje ili školovanje radnika zaposlenih kod pravnih i fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj
 • koji su zaposlenici stranog poslodavca koji je proizvođač strojeva ili opreme i koji dolaze radi njihove isporuke, montaže ili servisa, a njihov rad je uvjet za ostvarivanje jamstvenih prava
 • fizičke osobe i djelatnici pravne osobe iz trećih zemalja registrirane za obavljanje pogrebničke djelatnosti sukladno propisu kojim se uređuje pogrebnička djelatnost
 • na sajamskim ili izložbenim priredbama na kojima izlaže njihov poslodavac
 • radnici u cirkusima ili zabavnim parkovima
 • na snimanju modnih editorijala ili reklamnih kampanja
 • prateće izvjestiteljsko, organizacijsko i tehničko osoblje na sportskim priredbama i natjecanjima
 • autori i izvođači na području glazbene, glazbeno-scenske i plesne umjetnosti, kao i prateće izvjestiteljsko, organizacijsko i tehničko osoblje
 • koji se stručno usavršavaju kod trgovačkog društva koje je povezano s inozemnim poslodavcem
 • pružatelji revizorskih i konzultantskih usluga.

Izdavanje potvrde o prijavi rada

Državljanin treće zemlje ili pravna ili fizička osoba koja će se koristiti uslugama ili radom državljanina treće zemlje dužna je uz pisani zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada priložiti:
 
 • zaključen odgovarajući ugovor
 • valjanu stranu putnu ispravu državljanina treće zemlje.  

Odbijanje zahtjeva za izdavanje potvrde o prijavi rada
 
Policijska uprava/postaja ODBIT ĆE rješenjem zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi rada ako:
 
 • nije zaključen odgovarajući ugovor i nije priložena valjana strana putna isprava državljanina treće zemlje
 • pravna ili fizička osoba ne ispunjava obveze u odnosu na socijalnu sigurnost, prava radnika, uvjete rada i zapošljavanja te porezne obveze odnosno kolektivni ugovor
 • je za pravnu ili fizičku osobu otvoren stečajni ili likvidacijski postupak sukladno propisu kojim se uređuje stečaj ili likvidacija  
 • je pravna ili fizička osoba pravomoćno osuđena za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja
 • pravna ili fizička osoba ili državljanin treće zemlje nije podmirio izrečenu novčanu kaznu 
 • državljanin treće zemlje krši odredbe ovoga Zakona koje se odnose na ulazak, boravak ili rad.

Upravne pristojbe za potvrde o prijavi rada
 
Na pisani zahtjev za izdavanje odobrenja potvrde o prijavi rada državljanin treće zemlje/poslodavac  je obavezan kod preuzimanja potvrde o prijavi rada uplatiti upravnu pristojbu u iznosu od 300 kuna - 39,82 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450), koja se plaća putem opće uplatnice na IBAN državnog proračuna, koji se dobije u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.
 
NAPOMENA: Uplata upravne pristojbe za izdavanje potvrde o prijavi rada u iznosu od 300 kuna - 39,82 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se uplaćuje upravna pristojba).
Za državljanina treće zemlje koji nema dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.

(VAŽNO: maksimalno deset brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).

Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno do deset brojčanih oznaka).

 

4. DUGOTRAJNO BORAVIŠTE

Dugotrajno boravište (EU dugotrajno boravište - EU long-term resident) može se odobriti državljaninu treće zemlje koji do dana podnošenja zahtjeva u Republici Hrvatskoj ima neprekidno pet godina odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu.
 
Smatra se da je državljanin treće zemlje neprekidno boravio u Republici Hrvatskoj i ako je u razdoblju od pet godina izbivao iz Republike Hrvatske višekratno do deset mjeseci ukupno ili jednokratno do šest mjeseci.

Zahtjev se podnosi na obrascu 1a.
 
VAŽNO: U trenutku odlučivanja o zahtjevu za odobrenje dugotrajnog boravišta državljanin treće zemlje mora imati odobren privremeni boravak, azil ili supsidijarnu zaštitu u Republici Hrvatskoj.

Državljaninu treće zemlje dugotrajno boravište neće se odobriti ako mu je poništen azil ili supsidijarna zaštita.
 

Uvjeti za odobrenje dugotrajnog boravišta


Dugotrajno boravište, uz uvjet da ima neprekidno pet godina odobren boravak, odobrit će se državljaninu treće zemlje ako dokaže da:
 
Osobe bez državljanstva i državljani trećih zemalja koji imaju odobren azil ili supsidijarnu zaštitu sukladno propisu kojim se uređuje međunarodna zaštita ne moraju dokazati da imaju valjanu stranu putnu ispravu.

 
Ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma mogu provoditi:
 
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
 • Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku,
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Zadru,
 • Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu i
 • Filozofski fakultet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli. 

Popis ustanova koje uz gore navedena Sveučilišta mogu provoditi ispit iz znanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma za državljane trećih zemalja možete pronaći na ovoj poveznici Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Ispit se provodi sukladno Pravilniku o polaganju ispita iz poznavanja hrvatskoga jezika i latiničnog pisma u postupku odobrenja dugotrajnog boravišta (Narodne novine, broj: 100/2021).

Ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma ne moraju položiti:
 
 • djeca predškolske dobi
 • polaznici, odnosno osobe koje su završile osnovno, srednje ili visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj
 • osobe starije od 65 godina ako nisu u radnom odnosu.  

  

5. STALNI BORAVAK

Stalni boravak može se odobriti državljaninu treće zemlje koji je:
 
 • član obitelji ili životni partner hrvatskog državljanina koji do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno četiri godine odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji ili životnog partnerstva
 • pripadnik hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva koji svoj status dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za odnose s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i za kojeg je utvrđeno da se vratio s namjerom da trajno živi u Republici Hrvatskoj, a do dana podnošenja zahtjeva ima neprekidno tri godine odobren privremeni boravak
 • do dana podnošenja zahtjeva imao neprekidno tri godine odobren privremeni boravak, a u statusu izbjeglice je bio najmanje deset godina, što se dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za stambeno zbrinjavanje
 • maloljetno dijete koje do dana podnošenja zahtjeva za stalni boravak ima neprekidno tri godine odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji, a jedan od roditelja ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište  
 • imao prebivalište u Republici Hrvatskoj na dan 8. listopada 1991. te je korisnik programa povratka ili obnove ili stambenog zbrinjavanja, što se dokazuje potvrdom tijela državne uprave nadležnog za stambeno zbrinjavanje i za kojeg je utvrđeno da se vratio s namjerom da trajno živi u Republici Hrvatskoj, uz obvezu da priloži dokaz o nekažnjavanju iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku
 • maloljetno dijete koje živi u Republici Hrvatskoj:
  • čiji jedan od roditelja, u trenutku rođenja djeteta, ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište uz suglasnost drugog roditelja
  • čiji jedan roditelj, u trenutku rođenja djeteta, ima odobren stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj, a drugi je roditelj nepoznat, umro, proglašen umrlim, lišen roditeljske skrbi ili potpuno odnosno djelomično lišen poslovne sposobnosti u odnosu na roditeljsku skrb
 • rođen u Republici Hrvatskoj i od rođenja živi na području Republike Hrvatske, ali zbog opravdanih razloga na koje nije mogao utjecati nije imao reguliran boravak.
 
VAŽNO: Stalni boravak odobrit će se državljaninu treće zemlje ako ima valjanu stranu putnu ispravu i ne predstavlja opasnost za javni poredak, nacionalnu sigurnost ili javno zdravlje.

Smatra se da je državljanin treće zemlje iz naprijed navedenih točaka 1. do 4. neprekidno boravio u Republici Hrvatskoj i ako je u razdoblju od četiri odnosno tri godine izbivao iz Republike Hrvatske višekratno do šest mjeseci ukupno ili jednokratno do četiri mjeseca.

Zahtjev se podnosi na Obrascu 1a.
 

PRAVA DRŽAVLJANINA TREĆE ZEMLJE NA DUGOTRAJNOM BORAVIŠTU I STALNOM BORAVKU


Državljanin treće zemlje na dugotrajnom boravištu odnosno na stalnom boravku ima pravo na:
 
 • rad i samozapošljavanje
 • stručno usavršavanje
 • obrazovanje i studentske stipendije, osim državne stipendije
 • socijalnu skrb, doplatak za djecu
 • porezne olakšice
 • pristup tržištu roba i usluga
 • slobodu udruživanja i povezivanja te članstva u organizacijama koje zastupaju radnike ili poslodavce ili organizacijama čiji članovi obavljaju posebno zanimanje, uključujući i naknade koje im takve organizacije daju.  

Gore navedena prava, državljanin treće zemlje ostvaruje prava sukladno propisima Republike Hrvatske kojima se uređuju pojedina područja.
 
Državljanin treće zemlje na dugotrajnom boravištu, u odnosu na prava i obveze propisane zakonom kojim se propisuje obvezno zdravstveno osiguranje te zakonom kojim se propisuju rodiljne i roditeljske potpore, izjednačen je s državljaninom treće zemlje na stalnom boravku.
 

Upravne pristojbe za dugotrajno boravište i stalni boravak


Na pisani zahtjev za izdavanje odobrenje dugotrajnog boravišta ili stalnog boravka državljanin treće zemlje je obvezan platiti kod preuzimanja rješenja o odobrenju dugotrajnog boravišta ili stalnog boravka uplatiti upravnu pristojbu u iznosu od 630 kuna - 83,62 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) i iznos od 240 kuna - 31,85 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za izdavanje biometrijske dozvole boravka.
Oba iznosa se plaćaju putem opće uplatnice na IBAN državnog proračuna, koji se dobije u nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji.
 
Za ovjereni prijepis odobrenja za dugotrajno boravište ili stalni boravak plaća se upravna pristojba od 105 kuna -13,94 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450).
 
NAPOMENA: Uplata upravne pristojbe za odobrenje dugotrajnog boravišta ili stalnog boravka u iznosu od 630 kuna - 83,62 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se uplaćuje upravna pristojba).

Za državljane treće zemlje koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.
(VAŽNO: maksimalno deset brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).
Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno do deset brojčanih oznaka).

Uplata naknade u iznosu od 240 kuna - 31,85 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) na izradu biometrijske dozvole boravka može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005-485-OIB (upisuje se OIB stranca za kojeg se vrši plaćanje).
Za državljanina treće zemlje koji nema dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.

 

6. BIOMETRIJSKA DOZVOLA BORAVKA

Zahtjev za izdavanje dozvole boravka (biometrijska isprava) dužan je podnijeti državljanin treće zemlje na:
 
 • privremenom boravku (uključujući i državljane trećih zemalja kojima je izdana dozvola za boravak i rad, osim sezonskih radnika kojima je izdana dozvola za boravak i rad do 90 dana),
 • dugotrajnom boravištu ili
 • stalnom boravku

u roku od osam dana od dana odobrenja privremenog boravka, dugotrajnog boravišta ili stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, a državljanin treće zemlje kojem je izdana dugotrajna viza zahtjev za izdavanje dozvole boravka može podnijeti u roku od 30 dana od dana izdavanja dugotrajne vize.
 
Uz zahtjev prilaže se fotografija veličine 30x35 mm, te na uvid mora priložiti valjanu stranu putnu ispravu.
 
Za izdavanje dozvole boravka državljanin treće zemlje mora osobno pristupiti u nadležnu policijsku upravu/postaju prema mjestu prebivališta odnosno boravišta.
 
NAPOMENA: od 24.02.2022. godine omogućeno je izdavanje dozvole boravka u ubrzanom postupku po cijeni od 450,00 kuna -59,73 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) (izdaje se u roku od 5 radnih dana od dana podnošenja, zahtjev se podnosi u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta, a dozvola boravka preuzima se u policijskoj upravi).

Cijena biometrijske dozvole boravka u redovnom postupku iznosi 240 kuna - 31,85 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450), a u ubrzanom postupku 450,00 kuna -59,73 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) te se naplaćuje i upravna pristojba od 70 kuna - 9,29 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) (ne uplaćuju državljani trećih zemalja na dugotrajnom boravištu ili stalnom boravku) na IBAN državnog proračuna ili državnim biljezima.

Iznos od 240 kuna - 31,85 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450), za izradu biometrijske dozvole boravka u redovnom postupku ili 450 kuna -59,73 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) u ubrzanom postupku uplaćuje se na šalteru pošte / FINA-e / banke na IBAN državnog proračuna.


Iznos koji se plaća za navedenu ispravu može se uplaćivati samo putem uplatnica koje se dobiju u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji, obzirom da navedene uplatnice sadrže serijski kontrolni broj. 

NAPOMENA: Uplata pristojbi za dozvolu boravka u iznosu od 240 kuna - 31,85 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za izradu biometrijske dozvole boravka u redovnom postupku ili 450 kuna -59,73 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)  u ubrzanom postupku  može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna
HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj 7005-485-OIB (navodi se OIB osobe kojoj će se izraditi dozvola boravka).
Za državljane trećih zemalja koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.
Uplata upravne pristojbe u iznosu od 70 kuna - 9,29 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)  na izradu biometrijske dozvole boravka može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, MODEL HR64, POZIV NA BROJ: 5002-713-OIB.

Za državljane trećih zemalja koji nemaju OIB poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.

 

7. BIOMETRIJSKA POSEBNA PUTNA ISPRAVA ZA DRŽAVLJANE TREĆIH ZEMALJA

Posebna putna isprava za državljane trećih zemalja izdanje se državljanima treće zemlje s odobrenom supsidijarnom zaštitom, a koji bez svoje krivnje ne mogu ishoditi putnu ispravu države čiji su državljani.
 
IZNIMNO, posebna putna isprava može se izdati i državljaninu treće zemlje:
 
 • koji ima odobren privremeni boravak, dugotrajno boravište ili stalni boravak i kojem je istekao rok važenja strane putne isprave, radi odlaska u diplomatsku misiju  odnosno konzularni ured u inozemstvo radi ishođenja nove strane putne isprave
 • kojem je prestalo državljanstvo treće zemlje na temelju izdanog zajamčenja za primitak u hrvatsko državljanstvo.  

Državljani treće zemlje kojima je iznimno izdana posebna putna isprava dužna po ishođenju valjane strane putne isprave ili koji je primljen u hrvatsko državljanstvo u roku od 30 dana, nadležnoj policijskoj upravi/postaji vratiti posebnu putnu ispravu.

Cijena biometrijske posebne putovnice za državljane trećih zemalja iznosi 320 kuna -  42,47 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)   te se plaća upravna pristojba od 35 kuna - 4,65 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450).

Za izdavanje biometrijske posebne putne isprave za stranca umjesto oštećene ili nestale plaća se upravna pristojba od 105 kuna - 13,94 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450).

NAPOMENA: Uplata naknade u iznosu od 320 kuna -  42,47 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450)  za izradu posebne putovnice za stranca može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005- 477-OIB (upisuje se OIB stranca za kojeg se vrši plaćanje).

Za strance koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005- 477-RKP-broj predmeta.

 

8. POGRANIČNE PROPUSNICE - BOSNA I HERCEGOVINA

Pograničnu propusnicu mogu izvaditi osobe s boravištem u pograničnom području Bosne i Hercegovine u dubini od pet kilometara i izdaje se na rok važenja od pet godina, od datuma njezina izdavanja, odnosno do isteka valjanosti putne isprave na temelju koje je pogranična propusnica izdana.

Republika Hrvatska pogranične propusnice izdaje stanovnicima pograničnog područja u Bosni i Hercegovini, a Bosna i Hercegovina stanovnicima pograničnog područja u Republici Hrvatskoj.

Propusnice se izdaju kada postoji ekonomska, socijalna, obiteljska ili druga opravdana poveznica s pograničnim područjem (posao, škola, nekretnina itd.).
 
Zahtjev za izdavanje pogranične propusnice podnosi se nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji ili u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini. O zahtjevu za izdavanje pogranične propusnice odlučuje nadležna policijska uprava, odnosno policijska postaja. Izrađena pogranična propusnica preuzima se kod nadležnog tijela kod kojeg je podnesen zahtjev za izdavanje.

Pogranična propusnica se izdaje na neposredni osobni zahtjev osobe koja popunjava obrazac zahtjeva za izdavanje pogranične propusnice sukladno članku 7. Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o pograničnom prometu - Prilog D, potpisanog u Bruxellesu lipnja 2013.
 
Zahtjevu se prilaže:
 
 • preslika valjane putne isprave koju će službena osoba ovjeriti nakon uvida u original
 • 2 fotografije veličine 30×35 mm
 • dokument kojim se može dokazati opravdana potreba za redoviti prelazak zajedničke državne granice pod uvjetima pograničnog režima, odnosno ekonomska, socijalna, obiteljska ili druga opravdana poveznica (preslika radne knjižice, ugovor o radu, potvrda o pohađanju škole, preslika vlasničkog lista zemljišta koje se obrađuje i slično), a koji nije stariji od šest mjeseci, računajući od datuma podnošenja zahtjeva
 • dokument kojim se može dokazati boravište u pograničnom području, na način propisan odredbama Sporazuma.  

Pogranična propusnica izdaje se s rokom važenja od pet godina od datuma izdavanja, odnosno do isteka roka valjanosti putne isprave na temelju koje je pogranična propusnica izdana, ako je rok kraći. Isprave koje se prilažu uz zahtjev moraju biti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a strane isprave i u prijevodu na hrvatski jezik, ovjerene sukladno posebnim propisima.

Od 01. siječnja 2021. godine izdaju se nove pogranične propusnice koje sadržavaju elektronički nosač podataka (RFID čip).
 
Cijena biometrijske pogranične propusnice iznosi 225 kuna -29,86 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450).

NAPOMENA: Uplata naknade u iznosu od 225 kuna - 29,86 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za izradu biometrijske pogranične propusnice može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005-477-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje  za kojeg se vrši plaćanje).

Za državljanina treće zemlje koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-477-RKP-broj predmeta. 

 

9. PUTNI LIST ZA DRŽAVLJANINA TREĆE ZEMLJE

Putni list izdaje se državljaninu treće zemlje koji nema stranu putnu ispravu.

Zahtjev za izdavanje putnog lista podnosi se u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema boravištu odnosno prebivalištu državljanina treće zemlje ili u diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske.
 
Putni list za odlazak u inozemstvo izdaje Ministarstvo putem policijske uprave odnosno policijske postaje prema boravištu odnosno prebivalištu državljanina treće zemlje ako:
 
 1. je državljaninu treće zemlje prestalo hrvatsko državljanstvo
 2. država čiji je državljanin nema svoju diplomatsku misiju odnosno konzularni ured u Republici Hrvatskoj niti njezine interese zastupa druga država ili
 3. za to postoje drugi opravdani razlozi.
 4.  
Putni list za povratak u Republiku Hrvatsku izdaje diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, ako:
 
 1. je državljanin treće zemlje u inozemstvu izgubio putnu ispravu za azilanta, posebnu putnu ispravu za državljanina treće zemlje ili putnu ispravu za osobe bez državljanstva koju je izdalo Ministarstvo ili
 2. za to postoje drugi opravdani razlozi.

Putni list za državljanina treće zemlje može se izdati za:
 
 1. jedan izlazak iz Republike Hrvatske
 2. jedan ulazak u Republiku Hrvatsku
 3. jedan izlazak iz Republike Hrvatske i ulazak u Republiku Hrvatsku. 

Za obrazac putnog lista za državljanina treće zemlje plaća se naknada u iznosu od 80,00 kuna - 10,62 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450).

 

10. PRIJAVA I ODJAVA SMJEŠTAJA, BORAVIŠTA I PREBIVALIŠTA
 I PRIJAVA PROMJENE ADRESE

Podnositelj prijave i odjave smještaja državljanina treće zemlje na kratkotrajnom boravku je:
 
 1. pravna ili fizička osoba registrirana za pružanje usluge smještaja
 2. fizička osoba kod koje boravi državljanin treće zemlje, izvan slučajeva pružanja usluge smještaja iz točke 1. ovoga stavka
 3. državljanin treće zemlje.

Prijava se, u propisanim slučajevima, može izvršiti putem obrasca 16a u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji (samo prijava članova obitelji uz dokaz o srodstvu) uz koji na uvid pruža ispravu kojom dokazuje svoj identitet, a državljanin treće zemlje kojeg se prijavljuje ne treba biti prisutan ako podnositelj ima njegovu valjanu stranu putnu ispravu.
 
Državljanin treće zemlje na privremenom ili stalnom boravku odnosno dugotrajnom boravištu kod prijave boravišta i prebivališta, odnosno prijave promjene adrese stana na uvid pruža ispravu kojom dokazuje svoj identitet te uz obrazac 16a prilaže:
 
 • vlasnički list ako je vlasnik nekretnine ili
 • kupoprodajni ugovor ako još nema vlasnički list ili
 • ugovor o najmu ili
 • suglasnost vlasnika nekretnine da član obitelji koji ima privremeni ili stalni boravak odnosno dugotrajno boravište može prijaviti adresu.

Ako se priloži od strane javnog bilježnika ovjeren ugovor o najmu ili suglasnost vlasnika nekretnine da član obitelji koji ima privremeni ili stalni boravak odnosno dugotrajno boravište
može prijaviti adresu, vlasnik nekretnine ne treba biti prisutan kod prijave boravišta i prebivališta, odnosno prijave promjene adrese stana za državljanina treće zemlje.
  

Ocijenite nas