Treba li vam viza?

Republika Hrvatska od 1. srpnja 2013. godine, kao država članica Europske unije, primjenjuje zajedničku viznu politiku Unije u dijelu koji se odnosi na zajednički vizni režim, što podrazumijeva izravnu primjenu slijedećih pravnih instrumenata:
 • Uredba Vijeća (EZ) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001. godine o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva (Sl. list EU, L br. 81 od 21.ožujka 2001.)
 • članak 3. i Dodatak IV Zakoniku o vizama (Uredba – EZ – br. 810/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o Zakoniku Zajednice o vizama (Zakonik o vizama); Sl. list EU, L br. 243 od 15.rujna 2009.) 

Viza je odobrenje za:
 • tranzit kroz područje Republike Hrvatske ili boravak na području Republike Hrvatske u najduljem trajanju do 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana,
 • tranzit kroz međunarodni tranzitni prostor zračne luke.

Vrste viza su:
 • zrakoplovno-tranzitna viza (viza A)
 • kratkotrajna viza (viza C).

Na temelju vize stranac ne može raditi na području Republike Hrvatske.

Uredbom o viznom sustavu (NN 55/15) je propisana i visina sredstava potrebnih strancu za uzdržavanje tijekom kratkotrajnog boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje je došao ili za putovanje u treću državu.

Vize izdaju diplomatske misije, odnosno konzularni uredi Republike Hrvatske u inozemstvu, a može je izdati i diplomatska misija, odnosno konzularni ured druge države s kojom je Republika Hrvatska sklopila ugovor o zastupanju u izdavanju viza.

Zahtjev za izdavanje vize podnosi se na propisanom obrascu najviše tri mjeseca prije početka namjeravanog putovanja.

Stranac koji je upisan u putnu ispravu stranca koji podnosi zahtjev za izdavanje vize, podnosi zahtjev za izdavanje vize na zasebnom obrascu.

Od stranca koji dolazi u privatni ili poslovni posjet fizičkoj ili pravnoj osobi u RH može se zatražiti da priloži jamstveno pismo i/ili drugi dokaz da će ta fizička ili pravna osoba snositi troškove njegova boravka u RH, uključujući i troškove smještaja i uzdržavanja te troškove napuštanja RH.

Stranac koji podnosi zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize za JEDAN ili DVA ulaska dužan je dokazati da ima odgovarajuće i valjano PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE za pokriće troškova koji mogu nastati tijekom njegovog boravka u RH zbog:
 • hitne medicinske pomoći i/ili hitnog bolničkog liječenja ili
 • povratka u državu stalnog boravka zbog zdravstvenih razloga ili prijevoza u slučaju smrti. 

Stranac koji podnosi zahtjev za izdavanje kratkotrajne vize za VIŠEKRATNI ulazak dužan je dokazati da ima odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje koje pokriva vrijeme njegova PRVOG namjeravanog posjeta i POTPISATI IZJAVU O OBVEZI POSJEDOVANJA PUTNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZA KASNIJE POSJETE.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vize te obrazac jamstvenog pisma fizičke ili pravne osobe moguće je preuzeti na stranicama MUP-a. Također, navedene obrasce kao i izjavu o obvezi posjedovanja putnog zdravstvenog osiguranja za kasnije posjete moguće je preuzeti na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Iznimno, vize može izdati policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice, ako stranac nije bio u položaju unaprijed podnijeti zahtjev za izdavanje vize u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske  i priložio je, ako je potrebno isprave kojima se dokazuju nepredviđeni i neodložni razlozi za ulazak u Republiku Hrvatsku.

Rok valjanosti vize i/ili trajanje boravka odobrenog na temelju izdane vize može se produljiti, ako Ministarstvo smatra da je nositelj vize dostavio dokaz o:
 • višoj sili ili humanitarnim razlozima, koji ga sprječavaju u napuštanju područja RH prije isteka roka valjanosti ili trajanja boravka odobrenog vizom
 • postojanju ozbiljnih osobnih razloga koji opravdavaju produljenje roka valjanosti ili trajanja boravka

 Podnositelj zahtjeva za produljenjem roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka dužan je:
 • ispuniti obrazac zahtjeva za vizu i vlastoručno ga potpisati
 • predočiti valjanu putnu ispravu u skladu s člankom 24. Zakona
 • priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje već navedenih razloga za produljenje
 • predočiti dokaz o posjedovanju dovoljno sredstava za uzdržavanje za dodatno razdoblje boravka
 • predočiti dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju za dodatno razdoblje boravka.

Napomena: I u slučaju produljenja vize stranac NE može boraviti u Republici Hrvatskoj duže od 90 dana u razdoblju od 180 dana.  

NAPLATA PRISTOJBI: Na zahtjeve za produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize zbog ozbiljnog osobnog razloga naplaćuje se pristojba u iznosu 30 eura – protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. Uplata pristojbe za produljenje vize može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna,  na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-410.

Pristojba se ne naplaćuje na zahtjeva za produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize zbog više sile ili humanitarnih razloga.

Zahtjev za produljenje roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka podnosi se u policijskoj upravi/postaji, prije isteka valjanosti vize i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize. Produljenu vizu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja. Prije produljenja izdane vize policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je zatražiti prethodnu suglasnost Ministarstva. 


Do donošenja odluke o produljenju vize stranac može boraviti na području Republike Hrvatske. Viza se produljuje u obliku nove naljepnice vize.

Odluka o odbijanju produljenja roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka, poništenju ili ukidanju vize i razlozi na kojima je zasnovana dostavlja se strancu na propisanom obrascu. Protiv takve odluke stranac ima pravo izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave odluke, putem nadležne diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda RH. Viza se može ukinuti i na zahtjev stranca kojemu je viza izdana, u kojem slučaju žalba NIJE DOPUŠTENA. O žalbi odlučuje ministarstvo nadležno za vanjske poslove. Ako stranka odustane od zahtjeva za produljenje vize i/ili trajanja boravka policijska uprava, odnosno policijska postaja donijet će rješenje o obustavi postupka.

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 10. srpnja 2014. godine, donijela je Odluku o jednostranom priznavanju određenih isprava kao jednakovrijednih hrvatskoj vizi, za tranzit ili namjeravani boravak na području Republike Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana (NN 84/14). Navedena Odluka stupa na snagu 22. srpnja 2014. godine, a prestaje vrijediti  od dana potpune primjene odredaba schengenske pravne stečevine u Republici Hrvatskoj.  

Odluka je donesena na temelju članka 2. i 3. Odluke br. 565/2014/EU Europskoga parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uvođenju pojednostavljenog režima kontrole osoba na vanjskim granicama na temelju jednostranog priznanja od strane Bugarske, Hrvatske, Cipra i Rumunjske određenih isprava kao jednakovrijednih njihovim nacionalnim vizama za tranzit ili namjeravani boravak na njihovim državnim područjima koji ne premašuje 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Navedenom Odlukom, sljedeće isprave priznaju se kao ekvivalentne hrvatskoj vizi za tranzit ili namjeravani boravak na području Republike Hrvatske koji ne prelazi 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana, a koje su izdale države članice Europske unije i pridružene države koje u potpunosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu, neovisno o državljanstvu nositelja tih isprava:
 • jedinstvena viza koja vrijedi za čitavo područje država Schengenskoga prostora, valjana za dva ili više ulazaka
 • viza s ograničenom područnom valjanošću izdana nositelju putne isprave što je ne priznaju jedna ili više, ali ne sve države Schengenskoga prostora, a koja vrijedi za područje država koje priznaju tu putnu ispravu, valjana za dva ili više ulazaka
 • dugotrajna viza za boravak dulji od 90 dana, koju je izdala jedna od država Schengenskoga prostora
 • dozvola boravka koju je izdala jedna od država Schengenskoga prostora
 • vize i dozvole boravka Republike Bugarske, taksativno navedene u točki III. Odluke
 • vize i dozvole boravka Republike Cipra, taksativno navedene u točki IV. Odluke
 • vize i dozvole boravka Rumunjske, taksativno navedene u točki V. Odluke.

Rok valjanosti isprava navedenih u točkama II., III., IV. i V. Odluke mora pokrivati trajanje tranzita ili boravka na državnom području Republike Hrvatske.

Stupanjem na snagu navedene Odluke prestaje vrijediti Odluka o jednostranom priznavanju određenih isprava kao ekvivalentnih hrvatskoj vizi, za tranzit kroz ili za namjeravane boravke na području Republike Hrvatske koji ne prezale 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana („Narodne novine“ broj 156/2013).

Vize se izdaju iznimno, samo na određenim graničnim prijelazima za međunarodni promet, i to na granici: 

1. sa Slovenijom: Kaštel, Rupa, Pasjak, Jurovski Brod, Bregana, Macelj i Dubrava Križovljanska;
2. sa Mađarskom: Goričan, Terezino Polje i Donji Miholjac;
3. sa Srbijom: Erdut i Bajakovo;
4. sa Crnom Gorom: Karasovići;
5. s Bosnom i Hercegovinom: Županja, Slavonski Brod, Stara Gradiška, Maljevac, Jasenovac, Hrvatska Kostajnica, Ličko Petrovo Selo, Kamensko, Vinjani Donji, Metković i Nova Sela;
6.  na svim međunarodnim graničnim prijelazima za pomorski i zračni promet;
7.  na graničnim prijelazima za riječni promet: Osijek, Vukovar i Slavonski Brod.

Na graničnim se prijelazima izdaje samo putna viza za jedan ulazak, tranzitna viza za jedan tranzit te se zahtjev naplaćuje u kunskoj protuvrijednosti 60 € (sukladno članku 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama NN 80/13) prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate.