Treba li vam viza?

Treba li vam viza?

Republika Hrvatske od 01. siječnja 2023. godine je država članica Schengenskog područja te u potpunosti primjenjuje odredbe schengenske pravne stečevine, sukladno Odluci koju je 08. prosinca 2022. donijelo Vijeće (EU).

Na stranicama Ministarstva vanjskih i europski poslova možete pronaći pregled viznog sustava te utvrditi treba li Vam viza za ulazak u Schengensko područje.

Viza za kratkotrajni boravak

Schengenska viza (viza A i viza C) odnosno viza za kratkotrajni boravak  je odobrenje koje je izdala država članica radi:

a) planiranog boravka na državnom području država članica u trajanju koje ne prelazi 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana ili
b) tranzita preko međunarodnih tranzitnih područja zračnih luka država članica.

Zahtjev za izdavanje vize za kratkotrajni boravak podnosi se najranije šest mjeseci prije početka planiranog posjeta, te u pravilu najkasnije 15 kalendarskih dana prije početka planiranog posjeta.

Državljanin treće zemlje koji je upisan u putnu ispravu državljanina treće zemlje koji podnosi zahtjev za izdavanje vize, podnosi zahtjev za izdavanje vize na zasebnom obrascu.

Podnositelji zahtjeva za jedinstvenu vizu za jedan ili dva ulazaka dokazuju da imaju odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje koje pokriva troškove koji mogu nastati u vezi s vraćanjem u domovinu iz zdravstvenih razloga, hitnom medicinskom pomoći i/ili hitnim bolničkim liječenjem ili smrti tijekom njihova boravka na području država članica.

Podnositelji zahtjeva za vizu za više ulazaka dokazuju da imaju odgovarajuće i valjano putno zdravstveno osiguranje koje pokriva razdoblje prvog planiranog posjeta.

Ti podnositelji zahtjeva potpisuju izjavu sadržanu u obrascu zahtjeva za vizu u kojoj izjavljuju da su svjesni potrebe postojanja putnog zdravstvenog osiguranja za kasnije boravke.

Osiguranje mora biti valjano na cijelom području država članica i obuhvaćati čitavo vrijeme planiranog boravka i tranzita.

Obrazac zahtjeva za izdavanje vize za kratkotrajni boravak te obrazac jamstvenog pisma fizičke ili pravne osobe dostupni na internetskim stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova RH.

Iznimno, vizu za kratkotrajni boravak može izdati policijska postaja nadležna za kontrolu prelaska državne granice, ako stranac nije bio u mogućnosti unaprijed podnijeti zahtjev za izdavanje vize u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske  i priložio je, ako je potrebno isprave kojima se dokazuju nepredviđeni i neodložni razlozi za ulazak u Republiku Hrvatsku.

Rok valjanosti vize i/ili trajanje boravka odobrenog na temelju izdane vize za kratkotrajni boravak može se produljiti, ako nadležno tijelo države članice smatra da je podnositelj dostavio dokaz o višoj sili ili humanitarnim razlozima, koji ga sprječavaju u napuštanju područja država članica prije isteka roka valjanosti ili trajanja boravka odobrenog vizom. Takvo se produljenje ne naplaćuje.

Rok valjanosti i/ili trajanje boravka izdane vize za kratkotrajni boravak može se produljiti ako nositelj vize podnese dokaz o postojanju ozbiljnih osobnih razloga koji opravdavaju produljenje roka valjanosti ili trajanja boravka. Za takvo se produljenje naplaćuje pristojba od 30 eura.

Za produljenje vize za kratkotrajni boravak nadležno je tijelo one države članice na čijem se državnom području nalazi državljanin treće zemlje u vrijeme podnošenja zahtjeva za produljenje.

Viza za kratkotrajni boravak se produljuje u obliku naljepnice vize.

Podnositelj zahtjeva za produljenjem roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka dužan je:
  • ispuniti obrazac zahtjeva za vizu i vlastoručno ga potpisati
  • predočiti valjanu putnu ispravu u skladu s člankom 12. Zakonika o vizama EU
  • priložiti dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje gore navedenih razloga za produljenje
  • predočiti dokaz o posjedovanju dovoljno sredstava za uzdržavanje za dodatno razdoblje boravka
  • predočiti dokaz o putnom zdravstvenom osiguranju za dodatno razdoblje boravka.
 
Vrijeme provedeno u Republici Hrvatskoj zbraja se s vremenom provedenim u ostalim državama članicama Schengenskog područja.

Državljani trećih zemalja, neovisno o tome trebaju li vizu ili ne, mogu boraviti na Schengenskom području na kratkotrajnom boravku do 90 dana u svakom razdoblju od 180 dana.

Napomena: I u slučaju produljenja vize državljanin treće zemlje NE MOŽE boraviti  duže od 90 dana u razdoblju od 180 dana. 

NAPLATA PRISTOJBI: Na zahtjeve za produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize zbog ozbiljnog osobnog razloga naplaćuje se pristojba u iznosu 30 eura. Uplata pristojbe za produljenje vize može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna,  na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-410.

Pristojba se ne naplaćuje na zahtjeva za produljenje roka valjanosti i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize zbog više sile ili humanitarnih razloga.

Zahtjev za produljenje roka valjanosti vize za kratkotrajni boravak i/ili trajanja boravka podnosi se u policijskoj upravi/postaji, prije isteka valjanosti vize za kratkotrajni boravak i/ili trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize za kratkotrajni boravak. Prije produljenja izdane vize za kratkotrajni boravak policijska uprava, odnosno policijska postaja dužna je zatražiti prethodnu suglasnost Ministarstva.

Do donošenja odluke o produljenju vize za kratkotrajni boravak državljanin treće zemlje može boraviti na području Republike Hrvatske. Viza se produljuje u obliku naljepnice vize.

Odluka o odbijanju produljenja roka valjanosti vize i/ili trajanja boravka, poništenju ili ukidanju vize i razlozi na kojima je zasnovana dostavlja se državljaninu treće zemlje na propisanom obrascu. Protiv takve odluke stranac ima pravo izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana dostave odluke, putem nadležne diplomatske misije, odnosno konzularnog ureda RH. Viza se može ukinuti i na zahtjev stranca kojemu je viza izdana, u kojem slučaju žalba NIJE DOPUŠTENA. O žalbi odlučuje ministarstvo nadležno za vanjske poslove.

Dugotrajna viza D

Dugotrajna viza je nacionalna hrvatska viza odobrenja za boravak na području Republike Hrvatske do 30 dana ako je državljaninu treće zemlje odobren privremeni boravak u svrhe propisane Zakonom o strancima odnosno izdana dozvola za boravak i rad te ako mu je za ulazak u Republiku Hrvatsku  potrebna viza za kratkotrajni boravak.

Na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova  mogu se pronaći informacije o postupku izdavanja dugotrajne vize D.