Dogovor o Programu radnog odmora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Novog Zelanda stupio je na snagu 16.08.2014. godine

Dogovorom se omogućuje mladim državljanima Novog Zelanda da borave u Republici Hrvatskoj u trajanju do jedne godine, a primarna im je namjera provesti odmor u Republici Hrvatskoj, dok su zaposlenje i studij sporedni, a ne primarni razlozi za posjet.

Navedena kategorija osoba ne može stupiti u stalni radni odnos tijekom svog boravka, niti može za istog poslodavca raditi duže od tri mjeseca, dok se mogu upisati na tečajeve za osposobljavanje ili obrazovanje čije trajanje ne premašuje šest mjeseci tijekom njihova boravka.

Temeljem navedenog Dogovora mladi državljani Novog Zelanda mogu regulirati svoj status u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Zakona o strancima.
Državljani Novog Zelanda koji namjeravaju boraviti (što znači neće raditi) mogu podnijeti zahtjev za privremeni boravak u druge svrhe, a ako namjeravaju raditi tada mogu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad temeljem članka 110. točke 11. Zakona o strancima. 

Zahtjev za odobrenje privremenog boravka/dozvolu za boravak i rad podnosi se u nadležnoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske ili u nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu namjeravanog boravka, sjedištu poslodavca ili mjestu njihovog rada, a zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad može podnijeti i poslodavac.

Ako se zahtjev podnosi u Republici Hrvatskoj, po dolasku ste obvezni prijaviti kratkotrajni boravak tj. adresu stanovanja → pogledati link:
https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/stranci-333/drzavljanitrecih-zemalja/281820) i za vrijeme njegovog važenja podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja privremenog boravka. Tada možete ostati u Republici Hrvatskoj do izvršnosti odluke o zahtjevu.

Zahtjev za izdavanje odobrenja prvog privremenog boravka podnosi se na Obrascu 1a, dok zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad podnosi na Obrascu 2a.

Privremeni boravak u druge svrhe odobrit će se državljaninu Novog Zelanda koji udovoljava slijedećim uvjetima:
 
 • na zahtjevu ima fotografiju u boji veličine 3x3,5 cm
 • ima između 18 i 30 godina i nije prethodno sudjelovao u Programu
 • primarna mu je namjera provesti odmor u Republici Hrvatskoj, dok su mu zaposlenje i studij sporedni, a ne primarni razlozi za posjet,
 • nije u pratnji uzdržavanih osoba
 • posjeduje važeću putovnicu Novog Zelanda
 • posjeduje kartu za odlazak iz Republike Hrvatske ili dokaže dostatna sredstva za kupnju takve karte
 • posjeduje dostatna sredstva za uzdržavanje tijekom razdoblja boravka*
 • ima zdravstveno osiguranje*
 • plati upravne pristojbe*
 • priloži dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku.

Ako će raditi → uz zahtjev za dozvolu za boravak i rad, osim gore navedenog, prilaže ugovor o radu.


Dokaz o zdravstvenom osiguranju:
 • zahtjevu za izdavanje odobrenja prvog privremenog boravka prilaže se putno ili privatno zdravstveno osiguranje, dok po izdavanju odobrenja privremenog boravka obveza je javiti se nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj,
 • zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad na temelju sklopljenog ugovora o radu s poslodavcem u Republici Hrvatskoj → ne prilaže se dokaz o zdravstvenom osiguranju.

*Dokaz o sredstvima za uzdržavanje:
 • morate dokazati da imate mjesečno osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 50 % prosječne mjesečno neto plaće u prošloj godini što trenutno iznosi 507,86 eura → kao dokaz prilaže se bankovni izvadak ili pisana izjava treće osobe (primjerice mogu je dati roditelji) uz dokaz o sredstvima za uzdržavanje davatelja izjave u gore potrebnom mjesečnom iznosu
 • u slučaju zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad prilaže se ugovor o radu iz kojeg mora biti razvidna visina plaće državljanina treće zemlje, ako državljanin treće zemlje radi manje od 3 mjeseca.

*Upravna pristojba:
 • za odobrenje privremenog boravka plaća se upravna pristojba u iznosu od 46,45 eura,
 • za dozvolu za boravak i rad plaća se upravna pristojba u iznosu od 74,32 eura.
 • za izradu dozvole boravka plaća se naknada u iznosu od 31,85 eura i upravna pristojba u iznosu od 9,29 eura.