Privremeni boravak u svrhu boravka digitalnih nomada

DIGITALNI NOMAD je državljanin treće zemlje (osoba koja nema državljanstvo EGP-a ili Švicarske Konfederacije) koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za tvrtku ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u Republici Hrvatskoj i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Republike Hrvatske.
 
Privremeni boravak odobrava se do godine dana (moguće i kraće) međutim privremeni boravak nije moguće produžiti. Nakon isteka roka od 6 mjeseci od isteka važenja privremenog boravka digitalnog nomada, može se podnijeti zahtjev za ponovno reguliranje boravka digitalnog nomada.
 
Digitalnom nomadu kojem je odobren privremeni boravak u Republici Hrvatskoj mogu se u Republici Hrvatskoj pridružiti članovi uže obitelji (vidi: privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji). 

Navedena kategorija uključuje i izvanbračnu zajednicu (životna zajednica neudane žene i neoženjenoga muškarca koja traje najmanje tri godine, a kraće ako je u njoj rođeno zajedničko dijete ili ako je nastavljena sklapanjem braka) (vidi: privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji). 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRIVREMENI BORAVAK

Zahtjev možete podnijeti online, a bit će proslijeđen nadležnoj policijskoj upravi/postaji prema mjestu namjeravanog boravka u Republici Hrvatskoj.

Po podnesenom zahtjevu dobit ćete automatsku potvrdu, a kasnije će vas kontaktirati službenik zadužen za vaš predmet, posebno ako je potrebna nadopuna dokumentacije.

Zahtjev se može podnijeti i nadležnom tijelu ovisno o tome je li državljaninu treće zemlje potrebna viza za ulazak u Republiku Hrvatsku ili ne ( vidi: Informacije o viznom sustavu).
 
POTREBNA VIZA ZA ULAZAK U RH: 

• Ako se zahtjev podnosi osobno, možete ga podnijeti u veleposlanstvu/konzulatu Republike Hrvatske u inozemstvu (popis možete naći na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova). Savjetuje se prethodno kontaktiranje nadležnog veleposlanstva/konzulata zbog mogućih ograničenja u radu DM/KU uzrokovanih epidemiološkim mjerama uslijed epidemije bolesti COVID-19 virusa.

NIJE POTREBNA VIZA ZA ULAZAK U RH: 

• Ako se zahtjev podnosi osobno, možete ga podnijeti ili u veleposlanstvu/konzulatu RH ili u nadležnoj policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji prema mjestu  boravišta (vidi popis PU/PP ili se obratite nadležnoj PU/PP radi dodatnih informacija o podnošenju zahtjeva zbog epidemioloških mjera uslijed epidemije bolesti COVID-19 virusa). 

ZAHTJEV I DOKUMENTACIJA

Presliku dokumentacije potrebno je dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku.
 
1. Ako se zahtjev podnosi osobno, potrebno je ispuniti Obrazac 1a (dvojezičan obrazac) ili možete podnijeti online zahtjev.
   
Uz to, zahtjevu prilažete:

2. presliku valjane putne isprave (npr. putovnice) (rok važenja putne isprave mora biti tri mjeseca duži od razdoblja valjanosti namjeravanog boravka),

3. dokaz o zdravstvenom osiguranju (putno ili privatno zdravstveno osiguranje mora pokrivati područje Republike Hrvatske za cijelo vrijeme namjeravanog boravka),

4. dokaz o svrsi (ugovor o radu ili drugi dokument, kao što je službeno pismo, kojim se dokazuje da se radi o  obavljanju poslova putem komunikacijske tehnologije za stranog poslodavaca ili vlastitu tvrtku koja nije registrirana u RH), odnosno 

• izjava poslodavca ili državljanina treće zemlje (kao dokaz da se radi o obavljanju poslova putem komunikacijske tehnologije) te

• ugovor o radu ili obavljanju posla za stranog poslodavca ili

• preslika registracije vlastite tvrtke izdana od strane nadležnih tijela (npr. porezna tijela ili trgovački sud) i dokaz da putem vlastite tvrtke obavlja navedene poslove,

5. dokaz o sredstvima za uzdržavanje za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj

Kao dokaz priznaje se:

izvod bankovnog računa da raspolažete s cjelokupnim iznosom za vrijeme namjeravanog boravka ili

izvod bankovnog računa iz kojeg je vidljiv  redovni priljev sredstava u traženom iznosu ili

platne liste za najmanje 6 mjeseci kao dokaz o osiguranim sredstvima u traženim iznosima.

Navedene dokaze treba jasno  označiti i priložiti kao .pdf file.

Sukladno Uredbi o načinu izračuna i visini sredstava za uzdržavanje državljanina treće zemlje u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 14/21) koja je stupila na snagu 13. veljače 2021. godine, državljanin treće zemlje koji regulira privremeni boravak u svrhu boravka digitalnih nomada mora raspolagati sredstvima u  visini od najmanje 2,5 prosječne mjesečne neto isplaćene plaće za prethodnu godinu na temelju službeno objavljenih podataka Državnog zavoda za statistiku, a za svakog daljnjeg člana obitelji ili životnog ili neformalnog životnog partnera iznos se uvećava za dodatnih 10 % prosječne mjesečne neto isplaćene plaće. 

U ovom trenutku iznos potrebnih sredstva na mjesečnoj osnovi je minimalno 2.870,00 EUR koji se dokazuje izvodom bankovnog računa iz kojeg je vidljiv redovni priljev sredstava u traženom iznosu ili platne liste za najmanje 6 mjeseci kao dokaz o osiguranim sredstvima u traženom iznosu.
 
Ili, ako je namjeravani period boravka u Republici Hrvatskoj 12 mjeseci, potrebno je stanjem na bankovnom računu dokazati da raspolažete sredstvima u iznosu minimalno od 34.440,00 EUR.

6. dokaz da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj je boravio duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatske - potrebno legalizirati sukladno posebnim propisima  (vidi Informacije o potrebi legalizacija isprava). 

7. navesti adresu u Republici Hrvatskoj

Prilikom podnošenja zahtjeva zahtijevat će se na obrascu navesti adresu boravka ili namjeravanog boravka u Republici Hrvatskoj. Ovo je važno iz razloga određivanja mjesno nadležne PU/PP koja će rješavati zahtjev. Ako se radi o podnošenju prvog zahtjeva i osoba nema adresu u Republici Hrvatskoj, moguće je kao adresu namjeravanog boravka navesti privremenu adresu (hostela/hotela ako je rezerviran/potvrđena rezervacija smještaj).
 
Dokumenti koji se prilažu uz zahtjev  za odobrenje privremenog boravka za digitalne nomade (zdravstveno osiguranje, dokazi o sredstvima za uzdržavanje, dokaz da obavljaju poslova, dokaz o nekažnjavanju) potrebno je dostaviti na hrvatskom ili engleskom jeziku (prijevod na hrvatski ili engleski jezik mora biti od ovlaštenog prevoditelja), te mora biti jasno navedena valuta u kojoj su iskazana sredstva.
 

NAKON DOSTAVE OBAVIJESTI O ODOBRENOM PRIVREMENOM BORAVKU

POTREBNA VIZA ZA ULAZAK U RH:

Nakon što budete obaviješteni da je privremeni boravak odobren, potrebno se ponovno obratiti veleposlanstvu/konzulatu radi ishođenja dugotrajne vize (D) za ulazak u Republiku Hrvatsku ili biometrijske dozvole boravka (molimo da se prethodno informirate o toj mogućnosti u veleposlanstvu/konzulatu). 

Obrazac zahtjeva za vizu možete ispuniti i online.  

Sve ostale informacije o vizama (podnošenju zahtjeva, potrebnoj dokumentaciji itd.) možete pronaći na stranicama Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

NIJE POTREBNA VIZA ZA ULAZAK U RH: 

Državljanin treće zemlje ne poduzima gornje korake te može ući u Republiku Hrvatsku sukladno odredbama Zakona o strancima.  
 
NAPOMENA: Državljanin treće zemlje u roku od 30 dana od odobrenja privremenog boravka ili izdavanja dugotrajne vize (D) dužan je prijaviti boravište u PU/PP kako mu se privremeni boravak ne bi ukinuo.
  
PO DOLASKU U REPUBLIKU HRVATSKU - PRIJAVA BORAVIŠTA I IZDAVANJE BIOMETRIJSKE DOZVOLE BORAVKA

PRIJAVA BORAVIŠTA

Državljanin treće zemlje obavezan je izvršiti prijavu boravišta i adrese stanovanja u roku od 3 dana od ulaska u Republiku Hrvatsku u nadležnoj PU/PP prema mjestu boravka.

Prijava se vrši na  Obrascu 16a uz prilaganje:

- ugovora o najmu (zaključen sa stanodavcem)

- vlasničkog lista ili

- izjavu vlasnika nekretnine da član obitelji može prijaviti adresu.

Ako je dokumentacija ovjerena kod javnog bilježnika, nije potrebna prisutnost stanodavca kod prijave boravišta. 

IZDAVANJE BIOMETRIJSKE DOZVOLE BORAVKA

Državljani treće zemlje kojima nije potrebna viza za ulazak, kao i oni koji su na temelju vize ušli u Republiku Hrvatsku, dužni su ishoditi dozvolu boravka - biometrijsku ispravu (obavezno priložiti fotografiju i dati biometrijske podatke) neposrednim dolaskom u PU/PP ( vidi više informacija u poglavlju 6. BIOMETRIJSKA DOZVOLA BORAVKA).
 
TROŠKOVI 

Ako je zahtjev podnijet u DM/KU - plaća se u trenutku podnošenja zahtjeva 

• 55,74 EUR  za odobrenje privremenog boravka te
•  93,00 EUR za dugotrajnu vizu (viza D) (uz dodatnu naplatu pristojbe za uslugu ako se zahtjev za vizu podnosi putem VFS viznog centra) ili
• 41,14 EUR za obrazac biometrijske dozvole boravka (mogućnost ishođenja provjeriti u veleposlanstvu/konzulatu). 

Ako je zahtjev podnijet u PU/PP - plaća se nakon odobrenog boravka 

• 46,45 EUR za odobrenje privremenog boravka te
• 9,29 EUR upravne pristojbe za izdavanje biometrijske dozvole boravka i 31,85 EUR za obrazac biometrijske dozvole boravka (a u ubrzanom postupku 59,73 EUR). 
 
PLAĆANJE UPRAVNE PRISTOJBE PUTEM INTERNETA:

UPRAVNA PRISTOJBA ZA PRIVREMENI BORAVAK

Putem internet bankarstva, uplata upravnih pristojbi za izdavanje privremenog boravka (46,45 EUR) će se izvršiti u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se uplaćuje upravna pristojba).
 
Za one koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave.

VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).
Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno deset brojčanih oznaka).

ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA POTREBAN VAM JE BIC/SWIFT CODE KOJI GLASI: NBHRHR2XXXX

PRISTOJBA ZA BIOMETRIJSKU DOZVOLU BORAVKA

Putem Internet bankarstva uplata naknade u iznosu od 31,85 EUR za izradu biometrijske dozvole boravka (a u ubrzanom postupku 59,73 EUR) će se izvršiti u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005-485-OIB (upisuje se OIB državljanina treće zemlje za kojeg se vrši plaćanje).

Za one koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.

Putem Internet bankarstva uplata upravne pristojbe u iznosu od 9,29 EUR za izradu biometrijske dozvole boravka izvršit će se u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, MODEL HR64, POZIV NA BROJ: 5002-713-OIB.

Za one koji nemaju OIB poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave.

(VAŽNO: maksimalno 10 brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).

ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA POTREBAN VAM JE BIC/SWIFT CODE KOJI GLASI NBHRHR2XXXX

Dokaz o plaćenim pristojbama možete proslijediti službeniku nadležne policijske uprave odnosno policijske postaje kao .pdf file.