Primjena Memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o mobilnosti mladih

Memorandum o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kanade o mobilnosti mladih stupio je na snagu 07.05.2010. godine.

Svrha Memoranduma je pojednostaviti i olakšati administrativne postupke primjenjive kad državljani koji ispunjavaju uvjete temeljem Memoranduma namjeravaju ući i boraviti u državi druge sudionice s ciljem unaprjeđenja poznavanja jezika, kulture i društva druge države kroz putovanje, rad i stjecanje životnog iskustva.

Državljani Kanade mogu koristiti pogodnosti iz primjene Memoranduma ako:
 
 • su završili bilo koji studijski program ili neki drugi oblik obrazovanja nakon završene srednje škole koji namjeravaju stjecati daljnje radno iskustvo
 • su upisani studenti na visokim učilištima ili veleučilištima u njihovoj matičnoj zemlji koji namjeravaju upotpuniti dio svojih nastavanih programa temeljem prethodnog dogovora o obavljanju prakse i
 • namjeravaju putovati unutar države i naći zaposlenje.

Temeljem navedenog Memoranduma mladi državljani Kanade mogu regulirati svoj status u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama Zakona o strancima.

Državljani Kanade koji namjeravaju boraviti (što znači neće raditi ni obavljati studentsku prasku) mogu podnijeti zahtjev za privremeni boravak u druge svrhe, a ako namjeravaju raditi ili obavljati praksu tada mogu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad temeljem članka 110. točke 11. Zakona o strancima.
 
Zahtjev za odobrenje privremenog boravka/dozvolu za boravak i rad podnosi se u nadležnoj diplomatskoj misiji odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske ili u nadležnoj policijskoj upravi prema mjestu namjeravanog boravka, sjedištu poslodavca ili mjestu njihovog rada, a zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad može podnijeti i poslodavac.

Ako se zahtjev podnosi u Republici Hrvatskoj, po dolasku ste obvezni prijaviti kratkotrajni boravak tj. adresu stanovanja → pogledati link:
https://mup.gov.hr/gradjani-281562/moji-dokumenti-281563/stranci-333/drzavljanitrecih-zemalja/281820) i za vrijeme njegovog važenja podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja privremenog boravka/dozvole za boravak i rad. Tada možete ostati u Republici Hrvatskoj do izvršnosti odluke o zahtjevu.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja prvog privremenog boravka (Obrazac 1a) ili zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad (Obrazac 2a) temeljem Memoranduma trebate:
 
 • priložiti fotografiju u boji veličine 3x3,5 cm,
 • imati između 18 i 35 godina,
 • priložiti valjanu kanadsku putovnicu s rokom valjanosti koji istječe nakon očekivanog razdoblja boravka,
 • priložiti povratnu putnu kartu za odlazak iz Republike Hrvatske ili dokazati da imate dovoljno financijskih sredstava za kupnju takve karte,
 • priložiti dokaz o dostatnosti financijskih sredstava (za pokriće troškova na početku njihovog boravka)*,
 • priložiti dokaz o zdravstvenom osiguranju*,
 • platiti upravnu pristojbu*,
 • dati izjavu da Vam se neće pridružiti uzdržavani članovi obitelji,
 • predočiti ugovor o radu ili dokaz o statusu studenta u matičnoj zemlji i dokaz o prethodnom dogovoru obavljanju prakse i
 • priložiti dokaz da niste pravomoćno osuđeni za kaznena djela iz matične države ili države u kojoj ste boravili duže od godine dana neposredno prije dolaska u Republiku Hrvatsku.

*Dokaz o zdravstvenom osiguranju:
 
 • zahtjevu za izdavanje odobrenja prvog privremenog boravka prilaže se putno ili privatno zdravstveno osiguranje, dok po izdavanju odobrenja privremenog boravka obveza je javiti se nadležnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje radi utvrđivanja prava na zdravstveno osiguranje prema propisima o zdravstvenom osiguranju stranaca u Republici Hrvatskoj,
 • zahtjevu za izdavanje dozvole za boravak i rad na temelju sklopljenog ugovora o radu s poslodavcem u Republici Hrvatskoj → ne prilaže se dokaz o zdravstvenom osiguranju.

*Dokaz o sredstvima za uzdržavanje:
 
 • morate dokazati da imate mjesečno osigurana sredstva za uzdržavanje u visini od najmanje 50 % prosječne mjesečno neto plaće u prošloj godini što trenutno iznosi 507,86 eura → kao dokaz prilaže se bankovni izvadak ili pisana izjava treće osobe (primjerice mogu je dati roditelji) uz dokaz o sredstvima za uzdržavanje davatelja izjave u gore potrebnom mjesečnom iznosu
 • u slučaju zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad prilaže se ugovor o radu iz kojeg mora biti razvidna visina plaće državljanina treće zemlje, ako državljanin treće zemlje radi manje od 3 mjeseca.

*Upravna pristojba:
 
 • za odobrenje privremenog boravka plaća se upravna pristojba u iznosu od 46,45 eura,
 • za dozvolu za boravak i rad plaća se upravna pristojba u iznosu od 74,32 eura.
 • za izradu dozvole boravka plaća se naknada u iznosu od 31,85 eura i upravna pristojba u iznosu od 9,29 eura.