Upućeni radnici

Upućeni radnik je radnik kojeg strani poslodavac u okviru privremenog ili povremenog prekograničnog pružanja usluga na ograničeno vrijeme upućuje na rad u RH, koja nije država u kojoj uobičajeno radi:
  • temeljem ugovora između korisnika usluge i poslodavca ili
  • u svoju podružnicu ili u društvo u vlasništvu poslodavca – ili
  • ga ustupa korisniku u RH kao agencija za privremeno zapošljavanje (radni odnos A-R).
 
Upućeni radnik može biti državljanin EGP-a ili treće zemlje koji su zakonito zaposleni kod stranog poslodavca na području druge države članice EGP-a.
 
Strani poslodavac: fizička ili pravna osoba koja ima poslovni nastan u EGP-u.
 
Strani poslodavac dužan je prije početka upućivanja podnijeti izjavu o upućivanju, pisano ili elektroničkim putem tijelu koje je posebnim propisom određeno kao nadležno tijelo za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj.
 
Upućeni radnici (državljani EGP-a i državljani trećih zemalja) moraju imati potvrdu A1, koju im izdaje matična država iz koje su upućeni.
 
Upućeni radnici (državljani EGP-a i državljani trećih zemalja) mogu raditi u Republici Hrvatskoj do 90 dana bez ishođenja potvrde o prijavi rada ili dozvole za boravak i rad.
 
Ako bi navedena kategorija stranih državljana radila u Republici Hrvatskoj duže od 90 dana, reguliraju status na slijedeći način:
  • Upućenom radniku - državljaninu treće zemlje PU/PP odobrava privremeni boravak u svrhu rada upućenog radnika ako ispunjava uvjete iz članka 54. i članka 86. stavka 1. Zakona o strancima te mu se izdaje biometrijska dozvola boravka.
  • Upućeni radnik - državljanin EGP-a u PU/PP prijavljuje privremeni boravak u svrhu rada sukladno Glavi X. Zakona o strancima te mu se izdaje potvrda o prijavi rada koja se ispisuje iz informacijskog sustava MUP-a bez naplate. Državljanin EGP-a ukoliko želi, može podnijeti zahtjev za izdavanje boravišne iskaznice.



Boravak i rad državljana trećih zemalja koji imaju odobren stalni boravak u drugoj državi članici EGP-a i članova njihovih obitelji

Ulazak i boravak državljanina treće zemlje koji ima odobrenje stalnog boravka u drugoj državi članici EGP-a
 
Kratkotrajni boravak
Državljanin treće zemlje koji u drugoj državi članici EGP-a ima odobren stalni boravak može boraviti na području Republike Hrvatske do tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, odnosno do isteka roka na koji je izdana viza ili boravišna iskaznica koju je izdala druga država članica EGP-a, ako je rok važenja vize ili boravišne iskaznice kraći od tri mjeseca.
 
Privremeni boravak
Državljanin treće zemlje koji u drugoj državi članici EGP-a ima odobren stalni boravak, a namjerava boraviti duže od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj dužan je prije isteka roka valjanosti vize ili boravišne iskaznice koju je izdala druga država članica, policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji podnijeti zahtjev za odobrenje privremenog boravka. O podnesenom zahtjevu izdaje se potvrda.
 
Državljaninu treće zemlje koji u drugoj državi članici EGP-a ima odobren stalni boravak može se izdati dozvola za boravak i rad izvan godišnje kvote.

Privremeni boravak će se odobriti ako navedeni državljanin treće zemlje ima:
• valjanu putnu ispravu
• sredstva za vlastito uzdržavanje i za uzdržavanje članova obitelji
• zdravstveno osiguranje te
• ispunjava ostale uvjete za odobrenje privremenog boravka s obzirom na svrhu.
 
Ako je zahtjev pozitivno riješen, strancu se izdaje odobrenje privremenog boravka u obliku biometrijske dozvole boravka.
 
Odobrenje privremenog boravka članu obitelji
Članu obitelji državljanina treće zemlje iz članka 184. Zakona o strancima koji u Republici Hrvatskoj ima odobren privremeni ili stalni boravak odobrit će se privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji:
  • ako u drugoj državi članici EGP-a ima odobren boravak i
  • ako je s državljaninom treće države boravio u zajedničkom kućanstvu u državi u kojoj državljanin treće države ima stalni boravak.

Članovima obitelji državljanina treće zemlje iz članka 184. Zakona smatraju se:
• bračni drugovi
• maloljetna zajednička djeca bračnih drugova, njihova maloljetna posvojena djeca te maloljetna djeca svakog od njih, a koja nisu zasnovala vlastitu obitelj
• roditelji ili posvojitelji maloljetne djece.

Podnošenje zahtjeva za privremeni boravak
 
Državljanin treće zemlje iz članka 184. Zakona o strancima i član njegove obitelji zahtjev za odobrenje privremenog boravka mogu podnijeti u policijskoj upravi/postaji ili u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske u državi članici EGP-a u kojoj imaju odobren boravak.


Boravak i rad visokokvalificiranih državljana trećih zemalja

Izdavanje dozvole boravka i rada »EU plave karte«
Državljanin treće zemlje koji je visokokvalificirani radnik dužan je podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole boravka i rada (Obrazac 1 - Pravilnik o boravku i radu visokokvalificiranih državljana trećih država u Republici Hrvatskoj, NN 120/12, 81/13 i 38/15) u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske ili policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.
 
Dozvola boravka i rada (»EU plava karta«) za državljanina treće zemlje koji je visokokvalificirani radnik istodobno je odobrenje za privremeni boravak i rad na području Republike Hrvatske.
 
Dozvola boravka i rada može se odobriti državljaninu treće zemlje koji uz ispunjavanje općih uvjeta za odobrenje boravka iz članka 54. Zakona o strancima priloži:
  • ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor za obavljanje poslova visokokvalificiranog radnika, u vremenskom trajanju od najmanje godinu dana (U priloženom ugovoru o radu ili drugom odgovarajućem ugovoru mora biti naznačena i bruto godišnja plaća u iznosu koji ne smije biti manji od 1,5 prosječne bruto godišnje plaće prema službeno objavljenom podatku nadležnog tijela za statistiku)
  • dokaz o visokoškolskoj izobrazbi ili završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili specijalističkom diplomskom stručnom studiju.
 
Odobrenje za boravak i rad (»EU plava karta«) izdaje se državljaninu treće zemlje u obliku dozvole boravka.
 
Upravna pristojba: Ako je zahtjev podnesen u policijskoj upravi/postaji stranac je obvezan platiti iznos od 560 kuna za izdavanje dozvole boravka i rada i iznos 240 kuna za izdavanje biometrijske dozvole boravka. Oba iznosa se naplaćuju putem opće uplatnice (svaki za sebe), na IBAN državnog proračuna, koji se dobije u nadležnoj policijskoj upravi/policijskoj postaji.
Za izdavanje biometrijske dozvole boravka naplaćuje se i 70 kuna upravnih pristojbi na IBAN državnog proračuna ili državnim biljezima.

NAPOMENA: Uplata upravnih pristojbi za izdavanje dozvole za boravak i rad (560,00 kuna) može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR64, poziv na broj: 5002-713-OIB (upisuje se OIB stranca za kojeg se uplaćuje upravna pristojba).
Za strance koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.
(VAŽNO: maksimalno deset brojeva, a ukoliko brojčana oznaka početno sadržava nule (0), iste se ne upisuju. NE upisuju se niti slovne oznake, kose crte, točka, zarez i sl.).
Primjerice, broj putne isprave/osobne iskaznice stranog državljanina je AZ004586, tada poziv na broj glasi: 5002-713-4586 (bez slovnih oznaka i nula, maksimalno do 10 brojčanih oznaka).
Uplata naknade za izradu biometrijske dozvole boravka u iznosu od 240 kuna može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, model HR65, poziv na broj: 7005-485-OIB (upisuje se OIB stranca za kojeg se vrši plaćanje).
Za strance koji nemaju dodijeljen OIB, poziv na broj glasi: 7005-485-RKP-broj predmeta.
Uplata upravne pristojbe u iznosu od 70 kuna na izradu biometrijske dozvole boravka može se izvršiti i putem Internet bankarstva, u korist Državnog proračuna, na IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160, MODEL HR64, POZIV NA BROJ: 5002-713-OIB.
Za strance koji nemaju OIB poziv na broj glasi: 5002-713-broj valjane putne isprave/osobne iskaznice.

 
Rad na temelju »EU plave karte«
Državljanin treće zemlje kojem je izdana »EU plava karta« (u daljnjem tekstu: nositelj »EU plave karte«) može raditi u Republici Hrvatskoj samo na onim poslovima za koje mu je izdana dozvola za boravak i rad i samo kod onog poslodavca s kojim je zasnovao radni odnos.
 
Produženje »EU plave karte«

Zahtjev za produženjem »EU plave karte« podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta nositelja »EU plave karte« najkasnije 30 dana prije isteka roka važeće dozvole.
 
Nositelj »EU plave karte« koji je podnio zahtjev za produženjem dozvole boravka i rada prije njezina isteka, može ostati u Republici Hrvatskoj do izvršnosti odluke o zahtjevu.
 
Privremeni boravak za člana obitelji nositelja »EU plave karte«
Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji može se odobriti članu obitelji nositelja »EU plave karte« iz članka 56. Zakona o strancima pod uvjetima propisanim odredbama toga Zakona.
 
Zahtjev za spajanje obitelji (Obrazac 1a - Pravilnik o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj) može se podnijeti u diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske ili u policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.
Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji dokazuje se sukladno odredbama važećeg Pravilnika o statusu i radu državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj, a odobrava se na vrijeme na koje je izdana »EU plava karta« državljaninu treće države s kojim se traži spajanje u Republici Hrvatskoj.
 
Stalni boravak nositelja »EU plave karte«
Stalni boravak može se odobriti nositelju »EU plave karte« koji do dana podnošenja zahtjeva ima u Republici Hrvatskoj odobrenu »EU plavu kartu« u neprekidnom trajanju od pet godina.
Iznimno, stalni boravak može se odobriti državljaninu treće države koji je na području drugih država članica Europske unije boravio neprekidno pet godina kao nositelj »EU plave karte«, a od čega najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva kao nositelj »EU plave karte« u Republici Hrvatskoj.
 
Stalni boravak može se odobriti nositelju »EU plave karte« koji ispunjava uvjete iz članka 96. stavka 1. Zakona o strancima.