Boravak i rad državljana država članica EGP-a i članova njihovih obitelji

Državljanin države članice EGP-a i članovi njegove obitelji mogu u Republici Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada.
 
Odredbe Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji koje se odnose na državljane država članica EGP-a, odnose se i na državljane Švicarske Konfederacije.
 
Zakonom o dopuni Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 53/20) propisano je da državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji kojem je izdana potvrda o prijavi privremenog boravka i boravišna iskaznica, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi privremenog boravka i boravišne iskaznice, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije. Navedena Potvrda o prijavi privremenog boravka i boravišna iskaznica koja je izdana državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji smatra se valjanom do isteka roka od 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije. Nakon isteka toga roka državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji dužni su bez odgode podnijeti zahtjev za izdavanjem nove potvrde o prijavi privremenog boravka i nove boravišne iskaznice.
 
Više informacija o načinu podnošenja prijava/zahtjeva za privremeni i stalni boravak možete dobiti od nadležnih policijskih uprava odnosno policijskih postaja (kontakti se mogu naći na https://policija.gov.hr/policijske-uprave/104).
 

1. KRATKOTRAJNI, PRIVREMENI I STALNI BORAVAK DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-A

 
KRATKOTRAJNI BORAVAK

Državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj do tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku ako posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu, dok nije neprimjeren teret sustavu socijalne skrbi.
 
Državljanin države članice EGP-a nije dužan prijaviti kratkotrajni boravak policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.
 
PRIVREMENI BORAVAK

Državljanin države članice EGP-a koji namjerava boraviti duže od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj, dužan je, najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak (Obrazac 1b) nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.

Uz prijavu se prilaže preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original, dokumentacija ovisno o svrsi boravka kao i dokaz o stanovanju (detaljnije informacije možete naći pod točkom 3.).
Potvrda o prijavi privremenog boravka državljaninu države članice EGP-a (REGISTRATION CERTIFICATE) ispisuje se iz informacijskog sustava bez naknade.
 
Boravišna iskaznica izdaje se na zahtjev državljanina EGP-a s rokom važenja od 5 godina po cijeni od 13,27 EUR.

 
POTVRDA O PRIJAVI PRIVREMENOG BORAVKA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-A U SVRHU RADA

Državljaninu države članice EGP-a izdat će se potvrda o prijavi privremenog boravka ako ima valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu i:
 • dokaz da je radnik (ugovor o radu odnosno potvrdu poslodavca o radnom odnosu) ili
 • dokaz da je samozaposlena osoba (npr. izvod iz obrtnog registra, izvod iz sudskog registra ako je većinski vlasnik trgovačkog društva) ili
 • dokaz da je upućeni radnik (potvrda A1). Iznimno, ako je upućen iz Norveške, Islanda, Lihtenštajna, Danske ili Švicarske Konfederacije neće priložiti potvrdu A1, već platne liste.
 
POTVRDA O PRIJAVI PRIVREMENOG BORAVKA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-A U SVRHU STUDIRANJA ILI STRUKOVNE IZOBRAZBE

Državljaninu države članice EGP-a izdat će se potvrda o prijavi privremenog boravka ako ima valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu i:
 • pohađa strukovnu izobrazbu ili je upisan na visoko učilište u Republici Hrvatskoj, dolazi u okviru razmjene studenata odnosno mobilnosti mladih ili dolazi na stručnu praksu putem ovlaštene organizacije te na temelju međunarodnih ili međusveučilišnih sporazuma,
 • priloži izjavu o sredstvima za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji, kako ne bi prilikom boravka u Republici Hrvatskoj bili na teret sustavu socijalne skrbi i
 • zdravstveno osiguranje.
 
POTVRDA O PRIJAVI PRIVREMENOG BORAVKA DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-A U DRUGE SVRHE

Državljaninu države članice EGP-a izdat će se potvrda o prijavi privremenog boravka ako ima valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu i:
 • sredstva za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji kako ne bi prilikom boravka u Republici Hrvatskoj bili na teret sustavu socijalne skrbi (izvadak ili rješenje o mirovini, bankovni račun, porezno rješenje itd.) i
 • zdravstveno osiguranje.
 
ČLANOVI OBITELJI DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-A

Član obitelji državljanina države članice EGP-a je:

1. bračni drug
2. izvanbračni drug ako zajednica traje tri godine ili kraće ako se iz drugih okolnosti može utvrditi postojanost trajne veze
3. potomak po krvi u uspravnoj liniji nishodno do navršene 21 godine života, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera
4. posvojenik do navršene 21 godine života, kao i onaj bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera
5. osoba iz točaka 3. i 4. starija od 21 godine života, koju je državljanin države članice EGP-a ili njegov bračni ili izvanbračni drug ili životni ili neformalni životni partner dužan uzdržavati i stvarno je uzdržava
6. srodnik po krvi u uspravnoj liniji ushodno, kojeg je državljanin države članice EGP-a ili njegov bračni ili izvanbračni drug ili životni ili neformalni životni partner dužan uzdržavati i stvarno ga uzdržava.
 
Iznimno, članom obitelji može se smatrati i drugi član obitelji državljanina države članice EGP-a ili njegova bračnog ili izvanbračnog druga ili životnog ili neformalnog životnog partnera koji je u državi iz koje dolazi:

1. uzdržavani član
2. član kućanstva ili
3. je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o njegovoj osobnoj skrbi.
 
NAPOMENA: odredbe koje se odnose na privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji na odgovarajući način primjenjuju se i na privremeni boravak u svrhu životnog partnerstva za životne ili neformalne životne partnere.
 
POTVRDA O PRIJAVI PRIVREMENOG BORAVKA U SVRHU SPAJANJA OBITELJI ZA ČLANA OBITELJI KOJI JE DRŽAVLJANIN DRŽAVE ČLANICE EGP-A

Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji ima državljanstvo države članice EGP-a, a namjerava boraviti duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka, policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka prijaviti privremeni boravak (Obrazac 1b) i priložiti presliku važeće osobne iskaznice ili putne isprave i:

Dokaz da se radi o članu obitelji državljanina države članice EGP-a:

1. za dokazivanje braka – izvod iz matične knjige vjenčanih ne stariji od šest mjeseci
2. za dokazivanje izvanbračne zajednice – izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica, a ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilaže se i izvod iz matične knjige rođenih za dijete
3. za dokazivanje odnosa dijete-roditelj – izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju djeteta
4. za dokazivanje povezanosti člana obitelji koji je uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o državljaninu države članice EGP-a prilažu se:
– izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju djeteta
– dokazi o postojanju potrebe materijalne ili zdravstvene skrbi od strane državljanina države članice EGP-a s kojim se traži spajanje (medicinska dokumentacija, dokaz o uzdržavanju ili skrbništvu itd.).
 
Okolnosti koje ukazuju da se radi o izvanbračnoj zajednici u kojoj nije rođeno zajedničko dijete su: izjava izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokaz o zajedničkom stanovanju prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice te drugi dokaz o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice.
 
ČLAN OBITELJI HRVATSKOG DRŽAVLJANINA

Član obitelji hrvatskog državljanina koji je i sam državljanin države članice EGP-a, može izvršiti prijavu privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji na naprijed opisan način.
 
Uz unaprijed navedenu dokumentaciju, član obitelji hrvatskog državljanina koji je državljanin države članice EGP-a dužan je priložiti i dokaz da je hrvatski državljanin:
 • zaposlen ili je samozaposlena osoba ili
 • upisan na visoko učilište ili strukovnu izobrazbu, ima zdravstveno osiguranje te da priloži izjavu da posjeduje sredstva za uzdržavanje ili
 • ima sredstva za uzdržavanje i zdravstveno osiguranje.
 
Napomena: članovi obitelji hrvatskih državljana koji su državljani država članica EGP-a ne trebaju prilagati izvatke iz matice rođenih ili rodnog lista, vjenčanog lista ili izvatka iz matice vjenčanih, već će se isti pribaviti iz Matičnog ureda po službenoj dužnosti (ako je činjenica rođenja ili zaključenja braka upisana u matice u Republici Hrvatskoj).   .
  
STALNI BORAVAK DRŽAVLJANINA DRŽAVE ČLANICE EGP-A

Državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak nakon pet godina neprekidnog zakonitog boravka u Republici Hrvatskoj.
U iznimnim slučajevima državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak i prije pet godina neprekidnog zakonitog boravka. Iznimke su propisane člankom 28. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.
Državljanin države članice EGP-a policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka, prijavljuje stalni boravak (Obrazac 3b) kojem prilaže presliku važeće osobne iskaznice ili putne isprave.
Državljaninu države članice EGP-a izdaje se boravišna iskaznica s rokom važenja od deset godina po cijeni od 13,27 EUR.

 

2. KRATKOTRAJNI, PRIVREMENI I STALNI BORAVAK ČLANA OBITELJI KOJI NIJE DRŽAVLJANIN DRŽAVE ČLANICE EGP-A

KRATKOTRAJNI BORAVAK

Član obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a, a koji je u pratnji ili se pridružuje državljaninu države članice EGP-a ima pravo boraviti na području Republike Hrvatske do tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku ako ima valjanu putnu ispravu, dok nije neprimjeren teret sustavu socijalne skrbi i nije dužan prijaviti kratkotrajni boravak policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.
 
Član obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a, a koji nije u pratnji ili se ne pridružuje državljaninu države članice EGP-a dužan je prijaviti adresu smještaja sukladno propisu kojim se uređuje ulazak i boravak državljana trećih zemalja.
 
PRIVREMENI BORAVAK U SVRHU SPAJANJA OBITELJI

Član obitelji državljanina države članice EGP-a, koji nije državljanin države članice EGP-a, a namjerava boraviti u Republici Hrvatskoj duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka, podnijeti zahtjev za boravišnu iskaznicu za člana obitelji državljanina Unije (Obrazac 2b), kojom dokazuje pravo privremenog boravka, o čemu se bez odgode izdaje potvrda.
Biometrijska boravišna iskaznica izdaje se s rokom važenja od pet godina po cijeni od 13,27 EUR.
 
Članu obitelji izdat će se boravišna iskaznica ako ima valjanu putnu ispravu i:
 • dokaže da se radi o članu obitelji državljanina države članice EGP-a:
1. za dokazivanje braka – izvod iz matične knjige vjenčanih ne stariji od šest mjeseci
2. za dokazivanje izvanbračne zajednice – izvod iz matične knjige rođenih ne stariji od šest mjeseci, odnosno uvjerenje o slobodnom bračnom stanju, ako iz izvoda matične knjige rođenih nije vidljivo bračno stanje ili izvod iz registra za izvanbračne zajednice ako se isti vodi u zemlji gdje je postojala izvanbračna zajednica, a ako je u izvanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete prilaže se i izvod iz matične knjige rođenih za dijete
3. za dokazivanje odnosa dijete-roditelj – izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju djeteta
4. za dokazivanje povezanosti člana obitelji koji je uzdržavani član, član kućanstva ili je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga ovisan o državljaninu države članice EGP-a prilažu se:
– izvod iz matične knjige rođenih ili odluka nadležnog tijela o posvojenju djeteta
– dokazi o postojanju potrebe materijalne ili zdravstvene skrbi od strane državljanina države članice EGP-a s kojim se traži spajanje (medicinska dokumentacija, dokaz o uzdržavanju ili skrbništvu itd.).
Okolnosti koje ukazuju da se radi o izvanbračnoj zajednici u kojoj nije rođeno zajedničko dijete su: izjava izvanbračnih drugova o zajedničkom životu, dokaz o zajedničkom stanovanju prije podnošenja zahtjeva, izjave svjedoka o postojanju i trajanju izvanbračne zajednice te drugi dokaz o postojanju i   trajanju izvanbračne zajednice.
 • ne predstavlja prijetnju za javni poredak ili nacionalnu sigurnost
 • nema zabranu ulaska i boravka u Republiku Hrvatsku.
   
  
STALNI BORAVAK

Član obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a, a neprekidno zakonito boravi najmanje pet godina s državljaninom države članice EGP-a u Republici Hrvatskoj ima pravo na stalni boravak.
Zahtjev za prijavu stalnog boravka (Obrazac 3b) podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka, prije isteka važenja boravišne iskaznice za člana obitelji državljanina EGP-a.
Pravo na stalni boravak, bez obzira na trajanje boravka u Republici Hrvatskoj, ima i član obitelji koji boravi u Republici Hrvatskoj s državljaninom države članice EGP-a koji je stekao pravo stalnog boravka sukladno članku 33. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.
Članu obitelji, koji nije državljanin države članice EGP-a, a ima pravo na stalni boravak, izdat će se boravišna iskaznica  u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva s rokom važenja od deset godina po cijeni od 13,27 EUR.
 

3. PRIJAVA/ODJAVA BORAVIŠTA I PREBIVALIŠTA


Državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji koji imaju privremeni boravak dužni su prijaviti boravište odnosno promjenu boravišta u roku od 15 dana od dana dolaska u mjesto i na adresu boravišta, ako u tom mjestu namjeravaju boraviti dulje od tri mjeseca.
 
Državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji sa stalnim boravkom dužni su prijaviti prebivalište te promjenu prebivališta u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu i na adresi prebivališta.
 
Državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji sa stalnim boravkom dužni su, u roku od 15 dana od dana dolaska u mjesto i na adresu boravišta, prijaviti boravište u mjestu gdje namjeravaju boraviti dulje od tri mjeseca, a može se prijaviti do godine dana (ako namjeravaju boraviti i nakon isteka roka od godine dana, dužni su u roku od 15 dana od isteka toga roka produžiti prijavu boravišta, s time da boravište ne može ukupno trajati dulje od dvije godine). Iznimno, ako se obrazuju ili u mjestu boravišta obavljaju poslove koji nisu trajnog karaktera ili su smješteni u raznim ustanovama, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama, udomiteljskim obiteljima i kod drugih fizičkih osoba boravište može trajati koliko traje obrazovanje, zaposlenje ili smještaj u ustanovama, drugim pravnim osobama i kod fizičkih osoba, o čemu se prilaže odgovarajuća dokumentacija.
 
Prijava/odjava boravišta ili prebivališta odnosno prijava promjene adrese stana vrši se na Obrascu 6b, uz obvezu podnositelja prijave da pruži na uvid ispravu kojom dokazuje svoj identitet te prilaže vlasnički list ili kupoprodajni ugovor ili ugovor o najmu ovjeren kod javnog bilježnika ili ministarstva nadležnog za poslove financija, a u slučaju da ugovor o najmu nije ovjeren na navedeni način, vlasnik nekretnine daje svoju suglasnost potpisom na Obrazac 6b u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.
Ako je podnositelj prijave član obitelji vlasnika nekretnine prilaže vlasnički list ili kupoprodajni ugovor i suglasnost vlasnika nekretnine ovjerenu kod javnog bilježnika da može prijaviti boravište ili prebivalište, a ako suglasnost nije ovjerena kod javnog bilježnika vlasnik nekretnine daje svoju suglasnost potpisom na Obrazac 6b u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.
 
Državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji koji mijenja boravište ili prebivalište, nadležna policijska uprava odnosno policijska postaja po službenoj dužnosti evidentirat će odjavu prethodnog boravišta ili prebivališta.
 

Ocijenite nas