Boravak i rad državljana država članica EGP-a i članova njihovih obitelji

Državljanin države članice EGP-a i članovi njegove obitelji mogu u Republici Hrvatskoj raditi i pružati usluge bez dozvole za boravak i rad, odnosno bez potvrde o prijavi rada.
Odredbe Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji koje se odnose na državljane država članica EGP-a, odnose se i na državljane Švicarske Konfederacije.
 
NAPOMENA: 1. srpnja 2013. godine stupila je na snagu Uredba o privremenoj primjeni pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji (NN 79/13), kojom se utvrđuje privremena primjena pravila o radu državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji koji su državljani one države članice Europske unije koja na rad državljana Republike Hrvatske i članova njihovih obitelji primjenjuje nacionalne mjere ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma.

Obavještavamo da je Zakonom o dopuni Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj: 53/20) propisano da državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji kojem je izdana potvrda o prijavi privremenog boravka i boravišna iskaznica, za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, ne mora podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o prijavi privremenog boravka i boravišne iskaznice, a najdulje 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije. Navedena Potvrda o prijavi privremenog boravka i boravišna iskaznica koja je izdana državljaninu države članice EGP-a i članu njegove obitelji smatra se valjanom do isteka roka od 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije.

Nakon isteka toga roka državljanin države članice EGP-a i član njegove obitelji dužni su bez odgode podnijeti zahtjev za izdavanjem nove potvrde o prijavi privremenog boravka i nove boravišne iskaznice.

 
U odnosu na rad državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji bez obzira jesu li državljani država članica Europske unije ili trećih država, primjenjivat će se istovrsne mjere temeljene na uzajamnosti.

Mjere se primjenjuju na rad državljana država članica Europske unije i članova njihovih obitelji sve dok države članice Europske unije budu primjenjivale istovrsne nacionalne mjere ili mjere koje proizlaze iz dvostranih sporazuma u odnosu na rad državljana Republike Hrvatske i članova njihovih obitelji.

Državljani država članica Europske unije i članovi njihovih obitelji na koje se primjenjuje Uredba svoj radno pravni status u Republici Hrvatskoj mogu regulirati sukladno odredbama Zakona o strancima, na slijedeći način:

 • ako žele raditi do 90 dana godišnje, temeljem potvrde o prijavi rada (članak 82. i članak 83. Zakona o strancima)
 • ako žele raditi duže od 90 dana godišnje te zasnivaju radni odnos u Republici Hrvatskoj, moraju podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad izvan godišnje kvote.

Jedino je Republika Austrija do 01. srpnja 2020. godine zadržala primjenu nacionalnih mjera ili mjera koje proizlaze iz dvostranih sporazuma na rad državljana Republike Hrvatske i članova njihovih obitelji u Republici Austriji, te se na njih primjenjuje gore navedena Uredba.
 
Mjere ograničenja ne primjenjuju se na slobodu osnivanja poslovnog nastana državljana jedne države članice na državnom području druge države članice niti na slobodu pružanja usluga. Slijedom navedenog, svi državljani država članica Europske unije (neovisno o tome jesu li državljani države EU koja je donijela mjeru ograničenja za hrvatske državljane) koji se samozapošljavaju u vlastitom trgovačkom društvu ili obrtu, odnosno koji pružaju usluge ili su upućeni radnici, svoj status reguliraju sukladno Zakonu o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, a što znači da mogu raditi u Republici Hrvatskoj bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.
Navedena kategorija osoba do tri mjeseca može raditi bez prijave privremenog boravka, a ukoliko namjeravaju raditi duže od tri mjeseca, prijavit će privremeni boravak u svrhu rada te će im biti izdana potvrda o prijavi privremenog boravka u svrhu rada. Boravišna iskaznica će im se izdati na njihov zahtjev.
 

Kratkotrajni, privremeni i stalni boravak državljanina države članice EGP-a

 
Kratkotrajni boravak
Državljanin države članice EGP-a ima pravo boraviti u Republici Hrvatskoj do tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku, ako posjeduje valjanu putnu ispravu ili osobnu iskaznicu.
 
Privremeni boravak
Državljanin države članice EGP-a koji namjerava boraviti duže od tri mjeseca u Republici Hrvatskoj, dužan je, najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka, prijaviti privremeni boravak (Obrazac 1b) nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka.
Uz prijavu se prilaže i preslika važeće osobne iskaznice ili putne isprave, koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original. Potvrda o prijavi privremenog boravka državljaninu države članice EGP-a ispisuje se iz informacijskog sustava bez naknade. Biometrijska boravišna iskaznica izdaje se na zahtjev državljanina EGP-a s rokom važenja od 5 godina.
 
Potvrda o prijavi privremenog boravka državljanina države članice EGP-a u svrhu rada
 
Državljaninu države članice EGP-a izdat će se potvrda o prijavi privremenog boravka ako ima:

 • valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu i
 • potvrdu o radnom odnosu ili dokaz da je samostalni djelatnik ili upućeni radnik.

 
Potvrda o prijavi privremenog boravka državljanina države članice EGP-a u svrhu studiranja ili strukovne izobrazbe
 
Državljaninu države članice EGP-a izdat će se potvrda o prijavi privremenog boravka ako ima:

 • valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu,
 • pohađa strukovnu izobrazbu ili je upisan na visoko učilište u Republici Hrvatskoj, dolazi u okviru razmjene studenata odnosno mobilnosti mladih ili dolazi na stručnu praksu putem ovlaštene organizacije te na temelju međunarodnih ili međusveučilišnih sporazuma,
 • priloži izjavu o sredstvima za uzdržavanje za sebe i članove svoje obitelji, kako ne bi prilikom boravka u Republici Hrvatskoj bili na teret sustavu socijalne skrbi i
 • zdravstveno osiguranje.
Potvrda o prijavi privremenog boravka državljanina države članice EGP-a u druge svrhe

Državljaninu države članice EGP-a izdat će se potvrda o prijavi privremenog boravka ako ima:
 • valjanu osobnu iskaznicu ili putnu ispravu,
 • sredstva za uzdržavanje i
 • zdravstveno osiguranje.

 
Potvrda o prijavi privremenog boravka člana obitelji koji je državljanin države članice EGP-a

Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji ima državljanstvo države članice EGP-a, a namjerava boraviti duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka, policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka prijaviti privremeni boravak (Obrazac 1b) i priložiti:

 • presliku važeće osobne iskaznice ili putne isprave, koju službena osoba ovjerava nakon uvida u original
 • ispravu kojom dokazuje da je član obitelji iz članka 4. stavka 1. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji
 • odgovarajuće isprave kojima dokazuje da je zbog svoje materijalne i socijalne situacije u državi iz koje dolazi u osiguranju osnovnih potreba ovisan o državljaninu države članice EGP-a ili da je član njegovog kućanstva ili da mu je zbog ozbiljnih zdravstvenih razloga potrebna osobna skrb državljanina države članice EGP-a ako je član obitelji iz članka 4. stavka 2. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.

Član obitelji hrvatskog državljanina iz članka 4. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, koji je i sam državljanin države članice EGP-a, može izvršiti prijavu privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji na opisan način.
 
Uz unaprijed navedenu dokumentaciju, član obitelji hrvatskog državljanina koji je državljanin države članice EGP-a dužan je priložiti i dokaz da je hrvatski državljanin:

 • zaposlen ili je samozaposlena osoba ili
 • upisan na visoko učilište ili strukovnu izobrazbu, ima zdravstveno osiguranje te da priloži izjavu da posjeduje sredstva za uzdržavanje ili
 • ima sredstva za uzdržavanje i zdravstveno osiguranje.

 
Napomena: članovi obitelji hrvatskih državljana koji su državljani država članica EGP-a ne trebaju prilagati izvatke iz matice rođenih ili rodnog lista, vjenčanog lista ili izvatka iz matice vjenčanih, već će se isti pribaviti iz Matičnog ureda po službenoj dužnosti.

 
Prijava privremenog boravka državljanina EGP-a ispisuje se iz informacijskog sustava ovoga Ministarstva bez naplate.
 
Državljani EGP-a, koji to žele, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje biometrijske boravišne iskaznice (residence card) po cijeni od 100,00 kuna.
 
Stalni boravak državljanina države članice EGP-a
Državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak nakon pet godina neprekidnog zakonitog boravka u Republici Hrvatskoj (članak 27. stavak 1. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji).
 
U iznimnim slučajevima državljanin države članice EGP-a ima pravo na stalni boravak i prije pet godina neprekidnog zakonitog boravka. Iznimke su propisane člankom 28. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.
Državljanin države članice EGP-a policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka, prijavljuje stalni boravak (Obrazac 3b).
 
Državljaninu države članice EGP-a izdaje se biometrijska boravišna iskaznica s rokom važenja od deset godina.


Kratkotrajni, privremeni i stalni boravak člana obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a

Kratkotrajni boravak
Član obitelji državljanina države članice EGP-a koji nema državljanstvo države članice EGP-a ima pravo boraviti na području Republike Hrvatske do tri mjeseca od dana ulaska u Republiku Hrvatsku ako ima valjanu putnu ispravu.
 
Privremeni boravak
Član obitelji državljanina države članice EGP-a, koji nije državljanin države članice EGP-a, a namjerava boraviti u Republici Hrvatskoj duže od tri mjeseca, dužan je najkasnije u roku od osam dana od isteka tri mjeseca boravka policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka, podnijeti zahtjev za boravišnu iskaznicu za člana obitelji državljanina Unije (Obrazac 2b), kojom dokazuje pravo privremenog boravka, o čemu se bez odgode izdaje potvrda.
 
Članu obitelji izdat će se boravišna iskaznica ako:

 • ima valjanu putnu ispravu
 • priloži ispravu kojom dokazuje da je član obitelji iz članka 4. stavka 1. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji
 • priloži ispravu koju je izdalo nadležno tijelo države iz koje dolazi, a kojom se službeno potvrđuje da je uzdržavani član obitelji, odnosno član kućanstva državljanina država članice EGP-a ili priloži dokaz o postojanju ozbiljnih zdravstvenih razloga zbog kojih je neophodno da ga državljanin države članice EGP-a osobno njeguje, ako se radi o članu obitelji iz članka 4. stavka 2. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji
 • ne predstavlja prijetnju za javni poredak ili nacionalnu sigurnost
 • nema zabranu ulaska i boravka u Republiku Hrvatsku.
   

 
Biometrijska boravišna iskaznica izdaje se s rokom važenja od pet godina, odnosno kraćim ukoliko državljanin države članice EGP-a namjerava boraviti u Republici Hrvatskoj kraće od pet godina.
 
Stalni boravak
Zahtjev za prijavu stalnog boravka (Obrazac 3b) podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravka, prije isteka važenja boravišne iskaznice za člana obitelji državljanina EGP-a.
Član obitelji koji nije državljanin države članice EGP-a, a neprekidno zakonito boravi najmanje pet godina s državljaninom države članice EGP-a u Republici Hrvatskoj ima pravo na stalni boravak.

Iznimno, član obitelji iz članka 4. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji, koji s državljaninom države članice EGP-a boravi u Republici Hrvatskoj manje od pet godina neprekidno ima pravo na stalni boravak ako je:

 • državljanin države članice EGP-a umro za vrijeme trajanja privremenog boravka u svrhu rada koji je trajao neprekidno dvije godine prije smrti ili je smrt nastupila kao posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti
 • bračni drug koji je izgubio hrvatsko državljanstvo ženidbom/udajom za radnika ili samostalnog djelatnika državljanina države članice EGP-a.

 
Pravo na stalni boravak, bez obzira na trajanje boravka u Republici Hrvatskoj, ima i član obitelji koji boravi u Republici Hrvatskoj s državljaninom države članice EGP-a koji je stekao pravo stalnog boravka sukladno članku 28. Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji.
 
Članu obitelji, koji nije državljanin države članice EGP-a, a ima pravo na stalni boravak, izdat će se boravišna iskaznica  u roku od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Boravišna iskaznica za stalni boravak za člana obitelji državljanina države članice EGP-a, koji nije državljanin države članice EGP-a, izdaje se s rokom važenja od deset godina.

 

Ocijenite nas