Specijalizirani policijski službenici

Tko su specijalizirani policijski službenici za mladež? 
 • Zakonom o sudovima za mladež propisano je da izvide kaznenih djela u postupku prema maloljetniku provode posebno osposobljeni policijski službenici, dok u predmetima kaznenih djela kazneno pravne zaštite djece postupaju specijalizirani policijski službenici za mladež i istražitelji za mladež
 • specijalizirani policijski službenici za mladež educirani su za rad s najmlađom dobnom skupinom u slučajevima kada su djeca i maloljetne osobe počinitelji kažnjivih radnji i u slučajevima kada su na njihovu štetu počinjene određene kažnjive radnje 
 • specijalizirani policijski službenici za mladež imaju posebna nagnuća za rad s najmlađom dobnom skupinom
 • specijalizirani policijski službenici za mladež imaju visoku naobrazbu pretežito društvenog usmjerenja (dipl. kriminalist, socijalni pedagog, pedagog, psiholog, socijalni radnik, pravnik i slično), u iznimnim slučajevima policijski službenici su više stručne spreme
 • policijski službenici sa završenim specijalističkim Tečajem za poslove koji uključuju rad s maloljetnim osobama - počiniteljima kažnjivih radnji i za kazneno pravnu zaštitu djece i maloljetnika
 • policijski službenici koji se kontinuirano usavršavaju kroz seminare, savjetovanja i stručne skupove
 • svaka policijska postaja i policijska uprava ima specijalizirane policijske službenike za mladež
 • kažnjive radnje čiji su počinitelji maloljetne osobe se u pravilu razrješavaju timskim radom specijaliziranih policijskih službenika za mladež i policijskih službenika drugih linija policije. Timski rad podrazumijeva i suradnju sa službom socijalne skrbi, zdravstvenom službom, odgojno obrazovnim ustanovama, udrugama i sl. 

Neke posebnosti postupka policije prema mladeži 
 • osnovna razlika policijskog postupanja prema maloljetnim / mlađe punoljetnim osobama od postupanja prema odraslim počiniteljima kaznenih djela je u zakonskom zahtjevu da se uz okolnosti o počinjenju nekog kaznenog djela rasvjetljavaju okolnosti vezane uz ličnost i okruženje u kojem maloljetna / mlađa punoljetna osoba živi.  Provjera identiteta maloljetne osobe:

Provjera identiteta maloljetene osobe:
 • ako maloljetna osoba ne posjeduje ispravu s fotografijom provjera se provodi temeljem vjerodostojne izjave osobe čiji je identitet provjeren
 • podaci o identitetu osobe uspoređuju se s podacima iz informacijskog sustava MUP-a
 • za potrebe utvrđivanja identiteta maloljetnu se osobu može pozvati da dođe u policijski prostor
 • nakon što se provjerom utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi, a postoji potreba da se nastave policijske radnje, o tome se odmah obavještavaju roditelji i pozivaju da dođu u policijski prostor.

Prikupljanje obavijesti od maloljetne/ mlađe punoljetne osobe:
 • sve policijske radnje prema maloljetnoj osobi moraju se obavljati u nazočnosti roditelja
 • u neodgodivim situacijama ili kada nije moguće osigurati nazočnost roditelja, umjesto roditelja policijskim će radnjama biti prisutan djelatnik službe socijalne skrbi ili se prikupljanje obavijesti može obaviti u školskom prostoru uz nazočnost ravnatelja ili stručnog suradnika škole (pedagog, psiholog i sl.)
 • u pravilu, u postupanjima policije prema mlađoj punoljetnoj osobi policija će  o svom postupanju izvijestiti roditelje
 • ako maloljetna osoba ne želi razgovarati, a ne postoje razlozi da ju se uhiti, policijski službenik maloljetnoj osobi mora omogućiti da slobodno napusti policijski prostor.

Pozivanje maloljetne/mlađe punoljetne osobe u policijski prostor:
 • pozivanje se obavlja uručivanjem službenog poziva roditeljima
 • u pozivu mora biti naznačen razlog pozivanja, mjesto i vrijeme u koje se osoba mora odazvati
 • u pozivu osobi koja se sumnjiči da je počinila kazneno djelo naznačit će se upozorenje da će u slučaju neodazivanja ili odbijanja primitka poziva biti prisilno dovedena
 • poziv podrazumijeva obavezu roditelja da zajedno s maloljetnom osobom pristupe u prostor policije
 • mlađoj punoljetnoj osobi izravno se uručuje službeni poziv
 • dovođenje maloljetne osobe u prostor policije izvršavaju policijski službenici u civilnoj odjeći korištenjem službenog vozila bez policijskih oznaka, osim u iznimnim slučajevima kada se mora žurno postupati.

Mjera uhićenja:
 • policijski službenici ovlašteni su uhititi maloljetnu / mlađu punoljetnu osobu kada za to postoje zakonski uvjeti
 • maloljetnu osobu (dijete) policija ne može uhititi
 • policijski službenici moraju o uhićenju i razlozima uhićenja izvijestiti roditelja maloljetne osobe, a također su ih dužni upoznati s pravima uhićene maloljetne osobe
 • uhićena maloljetna osoba ili njegov roditelj može zatražiti branitelja, do čijeg dolaska policija neće postupati
 • uhićenu maloljetnu osobu policija mora odmah ili najkasnije u roku 24 sata privesti nadležnom sudu ili ga mora pustiti na slobodu.

Još neke radnje policije:
 • tijekom prikupljanja obavijesti od maloljetne osobe policija ju može podvrgnuti poligrafskom ispitivanju
 • poligrafskom ispitivanju ne smije se podvrgnuti dijete
 • maloljetnoj osobi mogu se uzeti otisci papilarnih linija (otisci prstiju)
 • u cilju utvrđivanja činjenica značajnih za postupak može se zatražiti liječnički pregled i poduzimanje drugih radnji nad maloljetnom osobom, može se alkotestirati te testirati testom za opojne droge
 • policijski službenik ne smije upotrijebiti palicu kao sredstvo prisile prema djetetu
 • u cilju sprečavanja bijega i onemogućavanja samoozljeđivanja maloljetne / mlađe punoljetne osobe policija može upotrijebiti sredstva vezivanja
 • prema maloljetnoj osobi policijski službenik ne smije upotrijebiti vatreno oružje, osim kada je to jedini način obrane od napada.

Policijsko postupanja završava:
 • izvješćivanjem državnog odvjetnika za mladež o počinjenom kaznenom djelu uz podnošenje kaznene prijave
 • ako je počinjeno teško kazneno djelo i postoje razlozi za pritvor, policija će maloljetnu / mlađu punoljetnu osobu privesti nadležnom sucu za mladež ili istražnom sucu
 • ako je maloljetna/mlađa punoljetna osoba počinila prekršajno djelo tada policija podnosi Optužni prijedlog nadležnom sucu za prekršaje
 • o počinjenoj kažnjivoj radnji policija obavještava nadležni centar socijalne skrbi radi poduzimanja mjera obiteljsko pravne zaštite