Kaznene i prekršajne odredbe

Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15 , 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21)

 • Pravilnik o načinu izvršenja sigurnosnih mjera zabranje približavanja i udaljenja iz zajedničkog kućanstva (NN  76/13)


Zakon o kaznenom postupku (NN 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19)

 • Pravilnik o snimanju dokazne ili druge radnje u prethodnom i kaznenom postupku (NN 85/14)
 • Pravilnik o načinu izvršavanja mjera opreza (NN 92/09, 66/14 i 73/21)
 • Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (NN  88/09, 78/14, 123/16, 50/19 i 111/20)
 • Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika (NN  147/20)
 • Pravilnik o načinu provođenja posebnih dokaznih radnji (NN  102/09)
 • Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno-genetske analize (NN 120/14).


Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (NN  143/12 i 105/15 i 32/17)

Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18)

 • Pravilnik o izdavanju pisanog ili izricanju usmenog upozorenja (NN  25/08, 50/09)
 • Rješenje o određivanju paušalnog iznosa za troškove prekršajnog postupka (NN  18/13)
 • Pravilnik o raspolaganju s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima (NN  179/03 i 57/04)
 • Pravilnik o načinu postupanja s predmetima oduzetim u prekršajnim postupcima koji su postali vlasništvo Republike Hrvatske (NN 38/14 i 60/14 - ispravak)


Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (NN 5/90, 30/90, 47/90)

Zakon o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14)

Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (NN  117/03, 71/06, 43/09 i 34/11)

 • Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima (NN  54/04),
 • Rješenje o iznosu novčanih naknada za provedbu stručnih ispita za redara na športskim natjecanjima (NN  88/09).


Zakon o javnom okupljanju (NN  128/99, 90/05, 139/05 – Odluka USRH, 150/05, 82/11– Odluka USRH i 78/12)

Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN  107/01, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09 i 84/11, 39/19)

 • Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. – 2017. godine (NN  122/12)
 • Pravilnik o načinu rada Nacionalne kontaktne točke za prijenos i analizu droga (NN  115/11)
 • Pravilnik o ustrojstvu i načinu vođenja zbirki s automatskom obradom podataka o utvrđivanju istovjetnosti osumnjičenika (NN 147/20)
 • Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno-genetske analize (NN 120/14)
 • Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga ( NN 13/19 i 134/21)
 • Lista tvari zabranjenih u sportu ( NN 116/13)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina (NN 86/14 i 41/19)
 • Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 38/14, 123/15 i 29/16 i ispravak NN 61/19)


Zakon o zaštiti svjedoka (NN  163/03 i 18/11 i 73/17)

Zakon o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (NN 63/07, 146/08, 59/12, 70/17 i 141/20)

Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN 94/18, 42/20)

Pravilnik o postupku i načinu onesposobljavanja vatrenog oružja i izgledu zajedničke jedinstvene oznake (NN 54/18, 70/21)

Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/17 i 39/19)

Zakon o privremenoj međunarodnoj zaštiti (NN 70/15 i 127/17)

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17)

Zakon o državnom odvjetništvu (NN 67/18, 21/22)
 i
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20, 62/20 i 117/21)