Putovnica

Slika /A1_WEB_ILUSTRACIJE/Putovnica.jpg

Od 1. siječnja 2023. euro je službena valuta Republike Hrvatske te se u vrijeme dvojnog iskazivanja cijena u razdoblju od 1. siječnja do 31.12.2023. i nadalje plaćanje obavlja u eurima.

 

Uputa o proceduri za izdavanje e-putovnice putem sustava e-Građani u redovnom postupku (e-Zahtjev za putovnicu, dostupno od 1. siječnja 2018.)


Uz način podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice fizičkim dolaskom u policijsku upravu/policijsku postaju, građani kojima je već ranije izdana putovnica, te koji imaju eOsobnu iskaznicu ne stariju od godinu dana, s identifikacijskim i potpisnim certifikatom, mogu i bez dolaska u policijsku upravu/policijsku postaju, elektroničkim putem podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice kroz sustav e-Građani (tema Pravna država i sigurnost. Naziv elektroničke usluge je e-Zahtjev za izdavanje putovnice).

Također, roditelj ili skrbnik djeteta kojemu je već ranije izdana putovnica može podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice djetetu u redovnom postupku preko sustava e-Građani, korištenjem elektroničke osobne iskaznice koja sadrži kvalificirani potpisni certifikat, uz uvjet da je djetetu u proteklih godinu dana izdana osobna iskaznica za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled djeteta nije bitno promijenjen.

Za izdavanje putovnice preko sustava e-Građani za dijete s navršenih 12 ili više godina uvjet za podnošenje zahtjeva je da je djetetu s navršenih 12 ili više godina već ranije izdana putovnica te da mu je u proteklih godinu dana izdana osobna iskaznica za čije je izdavanje priložena fotografija, a izgled djeteta nije bitno promijenjen te da su u postupku izdavanja osobne iskaznice od djeteta uzeti otisci prstiju i vlastoručni potpis.

Navedena mogućnost podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice putem sustava e-Građani može se koristiti samo za izdavanje putovnice u redovnom postupku (rok izrade 30 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva).

Zahtjev mogu podnijeti svi punoljetni hrvatski državljani, neovisno imaju li, ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Pri tome hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj mogu izabrati način preuzimanja izrađene putovnice, odnosno mogu izabrati hoće li izrađenu putovnicu preuzeti u PU/PP ili na adresi prebivališta ili boravišta.

Hrvatski državljani bez prebivališta u Republici Hrvatskoj prilikom predaje zahtjeva putem sustava eGrađani trebaju odabrati PU/PP kojoj će uputiti eZahtjev za izdavanje putovnice i u koju će se putovnica po izradi dostaviti radi uručenja. Nije omogućena dostava izrađene putovnice u inozemstvo.


Od 1. siječnja 2023. euro je službena valuta Republike Hrvatske te se u vrijeme dvojnog iskazivanja cijena u razdoblju od 1. siječnja do 31.12.2023. i nadalje plaćanje obavlja u eurima.

Podnošenje zahtjeva za izradu putovnice kroz sustav e-Građani (e-Zahtjevi) uključuje integrirano plaćanje troškova izrade putovnice putem usluge e-Pristojbe, a radi se o sljedećim novčanim iznosima:
 • 42,47 EUR - 320,00 kuna -(fiksni tečaj konverzije 7,53450) na ime troškova postupka izrade putovnice ili
 • 46,45 EUR - 350,00 kuna - (fiksni tečaj konverzije 7,53450) na ime troškova postupka izrade putovnice koja se na zahtjev podnositelja zahtjeva dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta.

U prijelaznom razdoblju još uvijek su moguće i druge opcije plaćanja troškova izrade. U slučaju da se podnositelj zahtjeva odluči za način plaćanja koji neće biti izvršen putem usluge e-Pristojbe, uz zahtjev treba dostaviti skenirane uplatnice, odnosno dokaz o izvršenoj uplati.

Podaci za plaćanje:
  Troškovi izrade
Primatelj DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
Iznos 42,47 EUR - 320,00 (fiksni tečaj konverzije 7,53450) ili 46,45 EUR- 350,00 (fiksni tečaj konverzije 7,53450) kad se putovnica dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta
IBAN ili broj računa HR1210010051863000160
Model HR65
Poziv na broj primatelja 7005-434-(OIB)
Opis plaćanja IZRADA E-PUTOVNICE

 

Uz zahtjev za putovnicu putem sustava e-Građani nije potrebno prilagati fotografiju, budući da će se fotografija kao i otisci prstiju te potpis preuzimati iz baze Ministarstva unutarnjih poslova, kojima se raspolaže iz postupka izdavanja eOsobne iskaznice.
Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice, podnositelj zahtjeva potpisuje zahtjev kvalificiranim elektroničkim potpisom korištenjem elektroničke osobne iskaznice.

eZahtjev za izdavanje putovnice podnesen preko sustava eGrađani smatra se uredno podnesenim kada policijska uprava ili policijska postaja elektroničkim putem dostavi podnositelju zahtjeva obavijest da je zahtjev prihvaćen, a urednost zahtjeva utvrđuje se u roku od tri radna dana od njegove predaje.

Detaljne upute o podnošenju zahtjeva za izdavanje putovnice putem sustava e-Građani
 

PODNOSITELJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE PUTOVNICE

 

- Zahtjev za izdavanje putovnice putem sustava eGrađani može predati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske koji već ima izdanu važeću eOsobnu iskaznicu sa važećim i aktiviranim identifikacijskim i potpisnim certifikatom.

-  Zahtjev za izdavanje putovnice u PU/PP podnosi se osobno.

Zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete i za osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja podnosi zakonski zastupnik.

Osoba koja je navršila 16 godina života i kojoj je sud u izvanparničnom postupku dopustio sklapanje braka te je sklopila brak, zahtjev za izdavanje putne isprave podnosi osobno.

Dijete do navršenih 12 godina ne mora biti nazočno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putne isprave.

Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu.

Ako zahtjev za izdavanje putne isprave za dijete podnese roditelj koji je na temelju sudske odluke lišen roditeljske skrbi ili mu je ograničeno pravo na ostvarivanje roditeljske skrbi ili je lišen poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će odbaciti zahtjev za izdavanje putne isprave.

Ako se naknadno utvrdi da je putnu ispravu djetetu ishodio roditelj koji na to nije imao pravo, a putnu ispravu djeteta odbija predati roditelju koji samostalno ostvaruje roditeljsku skrb u cijelosti ili u dijelu koji se odnosi na ishođenje putne isprave, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove rješenjem će poništiti putnu ispravu.

Protiv navedenog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Za osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja putnu ispravu preuzima zakonski zastupnik.
 

Uputa o proceduri za izdavanje putovnice u PU/PP u redovnom postupku

 • zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno (za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik) te je potrebno priložiti:
 • dokaz o uplati novčanog iznosa od 42,47 EUR - 320 kuna  (fiksni tečaj konverzije 7,53450) na ime troškova postupka izrade putovnice ili dokaz o uplati novčanog iznosa od  46,45 EUR - 350,00 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) na ime troškova postupka izrade putovnice koja se na zahtjev podnositelja zahtjeva dostavlja na adresu prebivališta ili boravišta. Uplata se može izvršiti na uplatnom mjestu  pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna RH. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica)
 • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet
 • 1 fotografiju - 35 x 45 mm, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu), ukoliko osoba već nema izdanu eOsobnu iskaznicu)
 • staru putnu ispravu, koja  će se poništiti i vratiti (osim ako se putna isprava ne podiže prvi puta)
 
Za osobu koja nema ranije izdanu putovnicu, niti osobnu iskaznicu, a nije upisana u maticu rođenih na području Republike Hrvatske, treba priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Dijete koje je navršilo 12 godina mora biti prisutno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice radi potpisivanja zahtjeva odnosno radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice.
 
Građani koji podnose zahtjev za izdavanje putovnice osobno u PU/PP u redovnom postupku imaju mogućnost izbora da putovnicu preuzmu u PU/PP u kojoj su podnijeli zahtjev ili da im se ona dostavi na adresu prebivališta. Ukoliko građanin zatraži dostavu izrađene putovnice putem dostavne službe na adresu prebivališta potrebno je uplatiti novčani iznos od 46,45 EUR - 350,00 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) koji uključuje na ime troškova postupka izrade putovnice i dostave putovnice na adresu prebivališta ili boravišta.

Uputa o proceduri za izdavanje putovnice u PU/PP u žurnom postupku

 • zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno (za maloljetne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj, odnosno zakonski zastupnik), te je zahtjevu potrebno priložiti:
 • dokaz o uplati novčanog iznosa od 54,42 EUR - 410 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za izdavanje putovnice u žurnom postupku za koju se zahtjev podnosi u Policijskoj upravi zagrebačkoj, odnosno iznosa od 61,72 EUR - 465 kuna (fiksni tečaj konverzije 7,53450) za putovnicu u žurnom postupku za koju se zahtjev podnosi u drugim policijskim upravama ili u policijskim postajama koje su u sastavu tih drugih policijskih uprava. Uplata se može izvršiti na uplatnom mjestu pošte, FINA-e, poslovne banke ili putem internet bankarstva na račun državnog proračuna RH. Uplatu je potrebno izvršiti na IBAN državnog proračuna broj: HR1210010051863000160 uz naznaku za putovnicu po modelu HR65 7005-434-OIB (navesti OIB osobe kojoj će se izraditi putovnica)
 • osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na temelju koje se može provjeriti identitet
 • 1 fotografiju - 35 x 45 mm, (naglasak fotografu da je fotografija za biometrijsku putovnicu), ukoliko osoba već nema izdanu eOsobnu iskaznicu
 • staru putnu ispravu, koja  će se poništiti i vratiti (osim ako se putna isprava ne podiže prvi puta)
 

Za osobu koja nema ranije izdanu putovnicu, niti osobnu iskaznicu, a nije upisana u maticu rođenih na području Republike Hrvatske, treba priložiti inozemni izvadak iz matice rođenih ili rodni list.

Dijete koje je navršilo 12 godina mora biti prisutno prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje putovnice radi potpisivanja zahtjeva i radi davanja otisaka prstiju koji se pohranjuju u čipu biometrijske putovnice.

GRAĐANIN SE NE SMIJE SLUŽITI IZDANOM PUTOVNICOM AKO:

 • su se promijenili osobni podaci građanina
 • je putovnica oštećena ili dotrajala tako da više ne služi svrsi
 • fotografija na putovnici ne odgovara izgledu građanina
 • putovnica iz bilo kojeg razloga ne služi svrsi.

Promjena osobnog podatka podrazumijeva promjenu imena ili prezimena, spola, eventualne korekcije datuma i mjesta rođenja.