JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Photo PU_SiM/Vijesti/2013/zastave/p1.bmp

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima  („Narodne novine“, br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) i članku 2.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, br. 78/17)  te sukladno Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj: 43/18 i 52/18), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

 za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

1. Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Odjel za pravne poslove i ljudske potencijale

a) stručni savjetnik - psiholog – 1 izvršitelj

        Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • dipl. psiholog ili magistar psihologije
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

2. Služba upravnih i inspekcijskih poslova

a) administrativni referent – 1 izvršitelj

        Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema
 • gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit 

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka  49. Zakona o državnim službenicima.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i  osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. 

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

 

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti: 

 1. životopis,
 2. diplomu, odnosno svjedodžbu za radno mjesto za koje je kao uvjet predviđenasrednja stručna sprema,
 3. radnju knjižicu, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojih je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja,
 4. za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje, potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove),
 5. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu (ukoliko je položen).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat/kinja predočit će  izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u „Narodnim novinama“.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave sisačko-moslavačke www.sisacko-moslavacka.policija.hr.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu:

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA

Sisak, Rimska 19

s naznakom “za javni natječaj”.

 

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja ne podnese pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom  prijavljenim na javni natječaj. Obavijest se u pravilu dostavlja elektroničkom poštom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“,  broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj  dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze sukladno članku 103. istog Zakona.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na javni natječaj  dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj  dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj , pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. 

Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak te izvornike dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta:Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju. 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Za kandidata/kinju koji nije pristupio/la testiranju smatra se da je povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Policijske uprave sisačko-moslavačke www.sisacko-moslavacka.policija.hr, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Na web-stranici Ministarstva uprave  www.uprava.gov.hr  i web-stranici Policijske uprave sisačko-moslavačke www.sisacko-moslavacka.policija.hr objavit će se vrijeme i mjesto  održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

 Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.                           

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr. i web-stranici Policijske uprave sisačko-moslavačke www.sisacko-moslavacka.policija.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

 

POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA