Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

Photo PU_SiM/Baner i zastave 1.jpg

 

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“,  broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17) te sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, broj: 43/18 i 52/18),Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava sisačko-moslavačka, raspisuje

 

OGLAS
za prijam u državnu službu na određeno vrijeme

 

POLICIJSKA POSTAJA SISAK

 1. daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj

- zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

POLICIJSKA POSTAJA GVOZD

 1. daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj

- zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

POLICIJSKA POSTAJA KUTINA

 1. stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj

- zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana

   Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

POLICIJSKA POSTAJA NOVSKA

 1. stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj

- zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana

                Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

POLICIJSKA POSTAJA PETRINJA

 1. daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj

- zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana

 Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

POLICIJSKA POSTAJA HRVATSKA KOSTAJNICA

 1. administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj

- zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana

                Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

POSTAJA PROMETNE POLICIJE SISAK

 1. daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj

- zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana

                Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

POSTAJA PROMETNE POLICIJE KUTINA

 1. daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj

- zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana

                Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • položen državni stručni ispit

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

 U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

 Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

 Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

 Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

 U prijavi na oglas  navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

  

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

- preslika  svjedodžbe,

- preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,

- preslika svjedodžbe o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj ima položen državni stručni ispit).

 Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva uprave neposredno ili poštom na adresu:

  

POLICIJSKA UPRAVA SISAČKO-MOSLAVAČKA
Rimska ulica 19
44000 SISAK
s naznakom „Za oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme“

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate upućuje na testiranje i razgovor (intervju). 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Policijske uprave sisačko-moslavačke www.sisacko-moslavacka.policija.hr istovremeno s objavom oglasa. Na istoj web stranici objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Policijske uprave sisačko-moslavačke, www.sisacko-moslavacka.policija.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

 

Policijska uprava sisačko-moslavačka