Oprezno s vatrom prilikom spaljivanja trave i korova !

Photo PU_SiM/vijesti/2010/pozar.jpg

Posebice je potreban oprez prilikom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, jer bi zbog nedovoljne pažnje pri rukovanju vatrom ili zapaljivim predmetima moglo doći do požara koji lako izmaknu kontroli pa se vatra može proširiti na šume, gospodarske i stambene objekte, a time ugroziti i ljudske živote.

Foto:  Ilustracija

Od početka ove godine do danas, 9. ožujka, na području Policijske uprave sisačko-moslavačke evidentirano je 88 požara, od kojih su najbrojniji oni na otvorenim prostorima, njih 43, a koji su zahvaljujući učinkovitoj i brzoj reakciji građana ili vatrogasaca ugašeni već u samom začetku te su izazvali male ili gotovo neznatne štete.

Prošle, 2011. godine veliki broj požara na otvorenim prostorima zabilježen je upravo u dane sunčanih i toplih vikenda kada građani iskoriste lijepo vrijeme za obavljanje radova na otvorenom pa je tako u samo jednom vikendu zbog nekontroliranog spaljivanja trave i korova na poljoprivrednim i drugim površinama evidentirano ukupno 47 požara.

Budući da dolaskom lijepog i sunčanog vremena građani započinju radove na otvorenim prostorima, apeliramo da posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare s težim posljedicama.

Posebice je potreban oprez prilikom radova na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina, jer bi zbog nedovoljne pažnje pri rukovanju vatrom ili zapaljivim predmetima moglo doći do požara koji lako izmaknu kontroli pa se vatra može proširiti na šume, gospodarske i stambene objekte, a time ugroziti i ljudske živote.

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske apelira na građane da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini te na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu, kao i da saznanja o tome odmah dojave policiji na broj 192 ili na broj službe za hitne slučajeve 112.                

S toga pozivamo građane da dosljedno poduzimaju propisane sigurnosne mjere prilikom spaljivanja na otvorenom prostoru te da poštuju odluku lokalne samouprave (županijske, gradske ili općinske) o spaljivanju korova, trave i drugog otpada biljnog porijekla, u kojoj su propisani uvjeti za spaljivanje.

Posebno podsjećamo na slijedeće:

- spaljivanje korova i biljnog otpada potrebno je obavljati na za to predviđenim mjestima i u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije;

- mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodiča i njihovih stupova, da ih plamen ili prelijetanje iskri ne mogu zahvatiti,

- tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala te je mjesto spaljivanja potrebno izolirati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara;

- spaljivanju granja i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara. Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijeva­njem vodom, smije napustiti to mjesto;

- zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću;

- zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem;

- ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu ili javnu vatrogasnu postrojbu, neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja.

Napominjemo:

- Od 1. kolovoza 2010. godine na snazi je Zakon o zaštiti od požara (NN br. 92/10.) kojim je za fizičku osobu koja izazove požar propisana novčana kazna u iznosu od 15 tisuća do 150 tisuća kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 2 tisuće do 15 tisuća kuna

- Za pravnu osobu koja propustom izazove požar propisana je novčana kazna u iznosu od 15 tisuća do 150 tisuća kuna, a za odgovornu osobu u pravnoj osobi propisana je novčana kazna u iznosu od 2 tisuće do 15 tisuća kuna;                          

- Istim je zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od tisuću do 15 tisuća kuna za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i sve informacije o požaru;

- Propisana je i kazna za pravnu osobu koja ne prijavi nastanak požara i sve informacije o požaru, i to u iznosu od 15 tisuća do 150 tisuća kuna i za odgovornu osobu u pravnoj osobi novčana kazna od 2 tisuće do 15 tisuća kuna.             

Ovakvim nepromišljenim radnjama može se počiniti i kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom za koje se može izreći novčana kazna ili kazna zatvora do tri godine, ako je djelo počinjeno iz nehaja, a ako je počinjeno s namjerom, kazna zatvora od šest mjeseci do osam godina, ovisno o posljedicama.

Samo savjesnim ponašanjem i brigom za okolinu smanjit ćemo mogućnost izbijanja većih požara koji bi mogli imati i tragične posljedice.