Interni oglas

Photo PU_KA/Slike/Zgrade_policijskih_postaja/Uprava.jpg

Foto: PU karlovačka

Za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova
 
Policijska uprava karlovačka

Policijska postaja Karlovac
1. vođa sektora – jedan izvršitelj 
Stručni uvjeti:

  • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine ili viša stručna sprema - područje društvenih, tehničkih ili biotehničkih znanosti ili srednja stručna sprema / policijska škola, gimnazija ili srednja strukovna škola / s najmanje osam godina radnog iskustva u obavljanju policijskih poslova
  • položeno ili stečeno osobno policijsko zvanje policijski narednik.


Interni oglas za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika provodi Komisija za provedbu internog oglasa (u daljnjom tekstu Komisija) koju imenuje ministar.
Kandidati prijavljeni na interni oglas za koje Komisija utvrdi da ispunjavaju formalne uvjete, obvezni su pristupiti testiranju koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta i intervjua na kojem se utvrđuju interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad te stečeno radno iskustvo u struci i rezultati ostvareni u dosadašnjem radu. 
Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na interni oglas i više se neće smatrati kandidatima.
Komisija na temelju rezultata provjere znanja, sposobnosti i vještina i rezultata provedenog razgovora (intervjua) s kandidatima, utvrđuje rang listu prema ukupnom broju bodova koju uz izvješće o provedenom postupku dostavlja čelniku tijela.
Na web stranicama policijske uprave objavit će se sadržaj i način testiranja te će se na istoj web stranici i oglasnoj ploči policijske uprave objaviti vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.
U prijavi na interni oglas navode se podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se u korisnom linku.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (stupanj obrazovanja dokazuje se preslikom diplome/uvjerenja/svjedodžbe)
  • dokaz o položenom ili stečenom policijskom zvanju (preslika rješenja o zvanju)
  • dokaz o radnom iskustvu u obavljanju policijskih poslova (potvrda službe za upravljanje ljudskim potencijalima ili preslika rješenja o rasporedu/premještaju, dokaze o radnom iskustvu potrebno je priložiti za cijeli period koji je naveden kao uvjet u internom oglasu).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabrani kandidat predočit će izvornike.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u internom oglasu.
Prijave na interni oglas podnose se u roku osam dana od dana objave na web stranicama Ministarstva uprave www.uprava.hr na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova
Policijska uprava karlovačka

Karlovac, Trg hrvatskih redarstvenika 6

s naznakom interni oglas za popunu slobodnog radnog mjesta rukovodećeg policijskog službenika.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz internog oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na interni oglas o čemu joj se dostavlja pisano obavijest.
O rezultatima internog oglasa kandidati će biti obaviješteni dostavom rješenja o izboru kandidata u roku od tri mjeseca od dana objave oglasa na web stranicama Ministarstva uprave.
Ako se na interni oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak internog oglasa.