Oglas za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme radi privremeno povećanog opsega poslova

Photo PU_KA/Slike/zgrada PU.jpg

Foto: ilustracija

Broj: 511-05-05/1-05-1687/1-2018
Karlovac, 29. lipnja 2018. godine

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima, („Narodne novine“, broj 92/2005, 140/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013,1/2015, 138/2015 Odluke i Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/2017.), a na temelju Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i ureda Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne novine“, br. 43/2018 i 52/2018.), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava karlovačka, raspisuje

OGLAS
za prijam službenika u državnu službu na određeno vrijeme,
radi privremeno povećanog opsega poslova


POLICIJSKA POSTAJA KARLOVAC

1. stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj

- zbog privremeno povećanog opsega posla, najdulje do godinu dana

Stručni uvjeti: 
- srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit


POSTAJA PROMETNE POLICIJE KARLOVAC

1. stručni referent za poslove prekršajnog postupka - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti: 
- srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit


POLICIJSKA POSTAJA SLUNJ

1. stručni referent za poslove prekršajnog postupka - 1 izvršitelj

Stručni uvjeti: 
- srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- položen državni stručni ispit

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima, a ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
Na oglas se mogu prijaviti punoljetne osobe oba spola. 
Osoba se prima u državnu službu na određeno vrijeme zbog povećanog opsega poslova i državna služba joj može trajati najduže godinu dana, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.
Na oglas se mogu prijaviti i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.
U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona (mobitela), po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave na oglas te opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta nalazi se na web- stranici Policijske uprave karlovačke www.karlovacka.policija.hr . Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. 

Obrazac prijave, te opis poslova i podaci o plaći radnih mjesta objavit će se na web-stranici Policijske uprave karlovačke www.karlovacka.policija.hr, istovremeno s objavom oglasa.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/tkinje su dužni/e priložiti:
- životopis,
- presliku diplome, odnosno svjedodžbe o završenoj srednjoj školi,
- presliku radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojih je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja,
- za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje, potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i razdoblje u kojem je kandidat/kinja obavljao navedene poslove),
- ispravu o položenom državnom stručnom ispitu (ako je položen),

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave, na adresu:

POLICIJSKA UPRAVA KARLOVAČKA
Trg hrvatskih redarstvenika 6
47000 Karlovac
s naznakom „za oglas za prijam u državnu službe na određeno vrijeme“

 

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 13/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13, 152/14 i 39/18) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. 

Komisiju za provedbu oglasu (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima(intervju).

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio /la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objaviti će se na web stranici Policijske uprave karlovačke www.karlovacka.policija.hr, istovremeno s objavom oglasa. Na istoj web stranici objaviti će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. 


Izabrani kandidat/kinja pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak ( ne starije od šest mjeseci), uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službe na određeno vrijeme.

O rezultatima oglasa kanididati će biti obavješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr web stranici Policijske uprave karlovačke www.karlovacka.policija.hr 

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.

Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na intervjuu, provedba postupka po ovom oglasu će se obustaviti.