Novi Zakon o prebivalištu

Photo PU_KA/PU_info/2013/Novi_Zakon_o_prebivalistu/Naslovnica.jpg

Foto: MUP

Prema odredbama  Zakona o prebivalištu (Narodne novine, broj: 144/2012), koji je stupio na snagu 29. prosinca 2012. godine, građanin mora prijaviti prebivalište policijskoj upravi ili postaji Ministarstva unutarnjih poslova, nadležnoj prema mjestu u kojem se trajno nastanio radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Također mora prijaviti boravište policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema mjestu u kojem privremeno boravi, duže od tri mjeseca, ali se u tom mjestu i na adresi nije trajno nastanio radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese.

Boravište se prijavljuje na razdoblje od godinu dana, a nakon proteka godine dana može se produžiti na još godinu dana. Iznimno, ako građanin mora u mjestu prijavljenog boravišta ostati duže od dvije godine zbog obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera ili ako je smješten u nekoj ustanovi, boravište može trajati koliko traje obrazovanje, zaposlenje ili smještaj u ustanovi, o čemu građanin mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju. I u tim slučajevima boravište se mora produžavati nakon svakog proteka razdoblja od godinu dana od prve prijave boravišta.

Prijava prebivališta i boravišta podnosi se u roku od 15 dana od dana nastanjenja u mjestu i na adresi prebivališta, odnosno od dana dolaska u mjesto i na adresu boravišta.

Građanin će prilikom prijave prebivališta i boravišta davati pisanu izjavu da se u mjestu i na adresi prebivališta nastanio odnosno da boravi u mjestu i na adresi na kojoj želi prijaviti boravište.

Građanin koji prijavljuje prebivalište ili boravište na adresi stanodavca dužan je priložiti i ovjerenu izjavu stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu, a stanodavac tu suglasnost može dati i neposredno u policijskoj upravi ili postaji u kojoj građanin prijavljuje prebivalište ili boravište.

Stanodavac koji daje stan na korištenje duže od tri mjeseca mora u roku od 15 dana od dana kad je stan dao na korištenje dostaviti mjesno nadležnoj policijskoj upravi ili postaji podatke o osobi kojoj je dao stan na korištenje te mjestu i adresi na kojoj se stan nalazi.

Građanin koji se iseljava iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi dužan je prije iseljenja odjaviti prebivalište u policijskoj upravi ili postaji na čijem području ima prijavljeno prebivalište. Ako propusti odjaviti prebivalište prije iseljenja, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije –konzularnog ureda Republike Hrvatske u toj državi.

Građani su dužni kada privremeno odlaze izvan Republike Hrvatske na razdoblje dulje od godinu dana u svrhu obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište. Ako o privremenom odlasku propuste obavijestiti policijsku upravu ili postaju prije svojeg odlaska u inozemstvo, obavijest mogu dostaviti i putem nadležne diplomatske misije – konzularnog ureda Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu. O razlozima privremenog boravka izvan Republike Hrvatske moraju priložiti odgovarajuću dokumentaciju.

Ako građanin u inozemstvu ostane i nakon proteka pet godina od dana odlaska, dužan je to ponovno prijaviti (policijskoj upravi ili postaji neposredno ili putem diplomatske misije – konzularnog ureda Republike Hrvatske na čijem području boravi u inozemstvu), a u slučaju dužeg ostajanja u inozemstvu prijavu mora obnavljati svake tri godine i prilagati dokumentaciju o razlozima boravljenja izvan Republike Hrvatske (nakon prve prijave privremenog odlaska u inozemstvo prijavu mora obnavljati nakon proteka pete, osme, jedanaeste… godine boravka u inozemstvu).

Nakon povratka u Republiku Hrvatsku građani o povratku moraju obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište.

Prema građanima za koje policijska uprava ili postaja u postupanjima iz svoje nadležnosti utvrdi da ne žive u mjestu i na adresi prijavljenog prebivališta ili ako o tome dobiju obavijest od tijela javne vlasti ili zainteresiranih pravnih ili fizičkih osoba, pokretat će se postupci odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu. Postupci odjave pokretat će se prema osobama za koje se ispostavi da na prijavljenoj adresi nisu nikad živjele kao i prema osobama koje su živjele na adresi prijavljenog prebivališta, ali su odselile u neko drugo mjesto u Republici Hrvatskoj ili su iselile iz Republike Hrvatske, a nisu prijavile promjenu prebivališta, odnosno odjavile prebivalište u Republici Hrvatskoj.

U postupcima pokrenutim po službenoj dužnosti za odjavu osobe iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu utvrdit će se činjenice i okolnosti na temelju kojih se može nedvojbeno zaključiti živi li osoba na adresi prijavljenog prebivališta. Navedene činjenice prvenstveno će se utvrđivati terenskom provjerom koju će obavljati policijski službenici. U provođenju terenske provjere policijski službenici će ovisno o okolnostima pojedinog slučaja, između ostalog utvrditi je li osoba prodala ili na drugi način otuđila stambeni objekt na adresi prijavljenog prebivališta, uzeti izjavu od stanodavca, ako je on osobi za koju se obavlja terenska provjera dao stan na korištenje, utvrditi stanuju li i drugi članovi uže obitelji na istoj adresi i ukoliko ne stanuju, postoje li za to opravdani razlozi.

Također će utvrditi je li osoba za koju se obavlja terenska provjera ili netko od članova njene uže obitelji zaposlen u mjestu prijavljenog prebivališta ili pak negdje drugdje na području Republike Hrvatske, pohađaju li djeca predškolske i školske ustanove u mjestu prijavljenog prebivališta, je li osoba ili netko od članova kućanstva učlanjen i aktivno sudjeluje u sportskim, kulturnim i drugim ustanovama koje djeluju u mjestu prijavljenog prebivališta te utvrditi i druge činjenice na temelju kojih se može utvrditi živi li osoba na adresi prijavljenog prebivališta.

Osobe za koje se u provedenom postupku utvrdi da ne žive na adresi prijavljenog prebivališta neće se izbrisati iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu kao da nikada nisu bile evidentirane u toj zbirci, nego će se tim osobama u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu evidentirati datum kada im je po službenoj dužnosti odjavljeno prebivalište. Osobni podaci osobe ostat će i dalje evidentirani u zbirci podataka o prebivalištu i boravištu, ali od dana odjave po službenoj dužnosti osoba neće imati prebivalište na području Republike Hrvatske. Odjavom prebivališta osoba ne gubi hrvatsko državljanstvo nego i dalje ostaje hrvatski državljanin ali bez prebivališta u Republici Hrvatskoj.

Iznimno, postupci odjave po službenoj dužnosti neće se provoditi za osobe koje napuste prebivalište radi privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske u svrhu obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, ako to prijave policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsku misiju - konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu i o razlozima boravka u inozemstvu prilože odgovarajuću dokumentaciju.

Postupci odjave po službenoj dužnosti neće se provoditi niti za osobe koje su obuhvaćene programom obnove ili stambenog zbrinjavanja i nalaze se u inozemstvu, a nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinute u Republici Hrvatskoj.

Građani koji se s danom 29. prosinca 2012. godine već nalaze u inozemstvu duže od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani su za određeno vremensko razdoblje, dugotrajnog liječenja i drugih razloga, moraju najkasnije do 29. prosinca 2013. godine o tome obavijestiti policijsku upravu ili postaju na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsku misiju - konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu te im o razlozima privremenog boravka izvan Republike Hrvatske moraju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju. Ako ne ispoštuju ovu obvezu za njih će se pokrenuti postupci odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

Građani koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj i žive u inozemstvu, a obuhvaćeni su programom obnove ili stambenog zbrinjavanja i nekretnina im još nije obnovljena, vraćena ili nisu na drugi način stambeno zbrinuti u Republici Hrvatskoj dužni su najkasnije do 29. prosinca 2013. godine to prijaviti policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ili diplomatsku misiju - konzularni ured Republike Hrvatske na čijem području borave u inozemstvu. Ako ne ispoštuju ovu obvezu za njih će se pokrenuti postupci odjave po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

Građani koji su prijavili prebivalište prema ranije važećem zakonu i žive u mjestu i na adresi koju su prijavili nisu dužni ponovno prijaviti prebivalište prema odredbama novoga Zakona o prebivalištu.

Izuzetak su građani koji imaju prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj, ali im je s danom 29. prosinca 2012. godine osobna iskaznica istekla više od 15 dana ili nisu nikad ishodili osobnu iskaznicu te građani koji imaju prijavljeno prebivalište na adresama koje nisu evidentirane u registru prostornih jedinica (nepostojeće adrese).

Ti građani su dužni najkasnije do 29. prosinca 2013. godine policijskoj upravi ili postaji na čijem području imaju prijavljeno prebivalište ponovno prijaviti prebivalište. Ako do navedenog dana ponovno ne prijave prebivalište, izvršit će se odjava njihovog prebivališta iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu.

www.mup.hr