Novi Zakon o prebivalištu

Photo PU_MA/Fotografije/Opcenite fotografije/Razno/auto_policija06.jpg

NOVI ZAKON O PREBIVALIŠTU - dana 29. prosinca 2012. godine stupio je na snagu novi Zakon o prebivalištu koji je obavljen u "Narodnim novinama" 144/2012.

 Bitne promjene vezane uz prijavu prebivališta građana su:

  

 • prilikom prijave prebivališta i boravišta osoba je dužna potpisati izjavu da se u mjestu i adresi prebivališta ili boravišta nastanio. Predmetna izjava zamjenjuje dosadašnju dokumentaciju (gruntovni izvadak, rješenje o kućnom broju i dr.),  temeljem koje bi stranka dokazivala osnovanost svog zahtjeva za prijavu prebivališta;
 • u slučaju sumnje u izjavu stranke, policijska uprava će izvršiti terensku provjeru na toj adresi, radi utvrđivanja istinitosti dane izjave. Ako se terenskom provjerom utvrdi da se osoba nije nastanila na adresi gdje želi izvršiti prijavu, neće se evidentirati prijava prebivališta, dok će stranka o učinjenom biti pismeno obaviještena;
 • protiv osobe koja je prilikom prijave prebivališta i boravišta dala lažnu izjavu, pokrenuti će se i prekršajni postupak, gdje je predviđena novčana kazna u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna;
 • boravište građani prijavljuju ako traje dulje od 3 mjeseca ili je uvjetovano npr. zaposlenjem, obrazovanjem dugotrajnim liječenjem. Boravište se može prijaviti na razdoblje od godinu dana, ako osoba namjerava boraviti i nakon godine dana, ista je dužna u roku od 15 dana prije isteka roka produžiti prijavu boravišta, s time da boravište ne može trajati duže od 2 godine. Iznimno dulje od 2 godine za osobe koje se obrazuju ili koje u mjestu boravišta obavljaju poslove koji nisu trajnog karaktera, kao i za osobe smještene u raznim ustanovama, vjerskim zajednicama i dr. pravnim osobama, udomiteljskim obiteljima, tako dugo dok isto traje;
 • u obrascu o prijavi prebivališta i boravišta građani uz dosadašnje podatke daju podatak i o broju članova kućanstva na čiju se adresu osoba prijavljuje, te kat, površinu i broj stana na koji se prijavljuje. Uz navedene podatke daju se i podaci o imenu i prezimenu ili nazivu i sjedištu stanodavca, te OIB ili matični broj istog;
 • osobe koje prijavljuju prebivalište ili boravište na adresi stanodavca dužna je priložiti i ovjerenu izjavu stanodavca kojom on daje suglasnost za prijavu, a stanodavac može suglasnost dati i neposredno kod nadležnog tijela;
 • osobe koja daju stan na korištenje drugoj osobi na razdoblje dulje od 3 mjeseca dužna je nadležnoj policijskoj upravi u roku od 15 dana od dana kad je stan dala na korištenje dostaviti podatak o osobi kojoj je stan dala na korištenje, te adresu na kojoj se stan nalazi;
 • pravne osobe, obrtnici i fizičke osobe koje pružaju usluge smještaja dužne su prijaviti nadležnom tijelu boravište osoba kojima pružaju usluge smještaja duže od 3 mjeseca;
 • u slučaju privremenog odlaska u inozemstvu, koji će potrajati dulje od godinu dana, (obrazovanje, obavljanje poslova koji nisu trajnog karaktera, dugotrajno liječenje i dr), osoba o tome mora obavijestiti policijsku upravu ili postaju, te priložiti odgovarajuću dokumentaciju. Ukoliko to propusti učiniti prije privremenog odlaska u inozemstvo, isto može prijaviti diplomatskoj misiji, odnosno konzularnom uredu Republike Hrvatske  na čijem području boravi u inozemstvu. Ako u inozemstvu ostane i nakon 5 godina, dužna je to ponovno prijaviti, a u slučaju dužeg ostajanja u inozemstvu prijavu mora obnavljati svake 3 godine i prilagati dokumentaciju o razlozima boravljenja izvan Republike Hrvatske;
 • ukoliko osoba ne izvrši navedenu zakonsku obvezu, istoj će se po službenoj dužnosti odjaviti prebivalište u Republici Hrvatskoj;
 • osoba koja se iseljava iz Republike Hrvatske radi trajnog nastanjenja u drugoj državi dužna je odjaviti prebivalište. Odjava se podnosi prije iseljenja, a ukoliko propusti to učiniti, odjavu mora zatražiti u roku od 15 dana od dana useljenja u drugu državu putem nadležne diplomatske misije – konzularnog ureda;
 • za osobe za koje se ispostavi da na prijavljenim adresama nisu nikada živjele kao i osobe koje su živjele na adresi prijavljenog prebivališta, ali su odselile u neko drugo mjesto u Republici Hrvatskoj ili su se iselile iz Republike Hrvatske, a nisu promijenile prebivalište, nakon provedenog postupka donositi će se rješenje o odjavi po službenoj dužnosti;
 • osobe koje su danom stupanja na snagu zakona u inozemstvu duže od godinu dana radi obrazovanja, obavljanja poslova koji nisu trajnog karaktera i vezani za određeno vremensko razdoblje, liječenja i dr., ostavljen je rok od godinu dana od dana stupanja na snagu zakona, odnosno do 29. prosinca 2013. godine da o tome obavijeste nadležnu policijsku upravu ili postaju;
 • osobe koje su prijavile prebivalište prije stupanja na snagu zakona o prebivalištu, ali nemaju važeću osobnu iskaznicu, te osobe koje imaju prijavljeno prebivalište na nepostojećim adresama, dužne su u roku od godine dana ponovno prijaviti prebivalište. Ako u roku od godinu dana ponovno ne prijave prebivalište, izvršiti će se automatska odjava prebivališta; 
 • osobe koje se na dan stupanja zakona nalaze izvan Republike Hrvatske duže od godinu dana, dužne su u roku od godine dana o tome obavijestiti nadležno tijelo neposredno ili putem nadležne diplomatske misije, te o razlozima priložiti odgovarajuću dokumentaciju;
 • protiv osoba koje o navedenom ne obavijeste nadležno tijelo, pokrenut će se postupak odjave prebivališta po službenoj dužnosti.

 

            Za sve dodatne informacije u svezi ovog zakona građani se slobodno mogu obratiti Policijskoj upravi međimurskoj.