Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela-22. veljače

Photo PU_VS/Nasilje/pipkanje.jpg

22. veljače obilježava se Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela.Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska postala je članicom kruga država koje u najvećoj mogućoj mjeri teže zaštiti prava onih koje kazneno djelo najviše pogađa. Ključna pravila o minimalnim pravima žrtava diljem EU-a donesena su 25. listopada 2012.

Foto: ilustracija

22. veljače obilježava se Europski dan zaštite žrtava kaznenih djela.

Ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska postala je članicom kruga država koje u najvećoj mogućoj mjeri teže zaštiti prava onih koje kazneno djelo najviše pogađa. Ključna pravila o minimalnim pravima žrtava diljem EU-a donesena su 25. listopada 2012. (Direktiva 2012/29/EU).  Usklađenost zakonodavstva i prakse s Direktivom 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda, prava, podrške i zaštite žrtava zločina postala je minimum za ostvarivanje zaštite žrtava u zadovoljavajućoj mjeri.

Prema smjernicama Europske komisije, povodom obilježavanja Europskog dana zaštite žrtava, u svim zemljama članicama Europske unije nadležna tijela država članica imaju obvezu poduzimati preventivne mjere s ciljem podizanja svijesti o pravima žrtava kaznenih djela kao i o drugim odredbama ove Direktive. Tim povodom, policijske službenice za prevenciju PU vukovarsko-srijemske kroz mjesec veljaču održale su u šest osnovnih škola i jednoj srednjoj školi niz preventivnih aktivnosti, koje su bile usmjerene na sprječavanje različitih oblika nasilja  (nasilja u obitelji, vršnjačkog nasilja, nasilja putem suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija). Preventivno-edukativnim aktivnostima obuhvaćeno je oko 390 učenika te 190 roditelja koji su informirani i na temu: gdje mogu potražiti zaštitu u slučaju da su žrtve nasilja ili znaju nekog tko je žrtva nasilja, što sve policija poduzima u vezi nasilničkog ponašanja, kao i o svim mogućnostima koje stoje na raspolaganju žrtvi unutar različitih institucija i organizacija koje pružaju razne oblike podrške i pomoći žrtvama.

U Republici Hrvatskoj su prava žrtava i svjedoka te pravila postupanja u odnosu na njih prvenstveno regulirana u temeljnim kaznenim zakonima (Kaznenom zakonu i Zakonu o kaznenom postupku) kao i u ostalim posebnim zakonima i podzakonskim propisima.

Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima propisano je:

Policijski službenik je dužan poštivati dostojanstvo, ugled i čast svake osobe, kao i druga temeljna prava i slobode čovjeka. Posebno obzirno policijski službenik postupa prema djeci, maloljetnim, starim i nemoćnim osobama, osobama s invaliditetom i prema žrtvi kaznenog dijela i prekršaja.

Pravilnikom o načinu postupanja policijskih službenika propisano je:

Policija postupa s posebnim obzirom prema žrtvi kaznenog djela te na primjeren način vodi brigu o pravima i interesima žrtve, zaštiti privatnosti kao i o specifičnim potrebama žrtve.
Policijski službenik dužan je u prvom kontaktu žrtvu na razumljiv i primjeren način upoznati s pravima koja joj po zakonu pripadaju te načinom na koji može ostvariti svoja prava.
Prilikom upoznavanja žrtve s njezinim pravima posebno treba voditi računa o pojedinoj kategoriji žrtve čija su prava posebno propisana (dijete žrtva, žrtva kaznenog djela protiv spolne slobode, žrtva kaznenog djela trgovanja ljudima, žrtva kaznenog djela nasilja, žrtva stranac, žrtva osoba s invaliditetom).

Nakon usmenog informiranja policijski službenik žrtvi uručuje pisanu obavijest o pravima kao i dostupne podatke o službama za zaštitu i podršku žrtvama i besplatnom broju telefona za podršku žrtvama, neovisno o tome želi li žrtva prijaviti kazneno djelo ili ne.

To su na području Vukovarsko-srijemske županije, primarno kontakt podaci Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Vukovaru te Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja kao i drugih tijela za podršku žrtvama i svjedocima (podaci Centara za socijalnu skrb, Udruge žena Vukovar, Sigurne kuće Vukovarsko-srijemske županije).

Svi zainteresirani građani navedene informacije ovih dana mogu pronaći i u objektu policijske uprave gdje su u sklopu aktivnosti obilježavanja Europskog dana zaštite žrtava kaznenih djela, na mjestima otvorenima za građane (izdavanje vozačkih i prometnih dozvola, osobnih iskaznica, putovnica i sl.) postavljeni promidžbeni materijali na temu „Informacije za žrtve kaznenih djela“ i „Ured za podršku svjedocima i žrtvama“.

U sklopu preventivnih mjera s ciljem podizanja svijesti o pravima žrtava kaznenih djela, na području PU vukovarsko-srijemske pored mjera senzibilizacije građana provode se sustavno kroz godinu i aktivnosti u sklopu multimodularnog Projekta pod nazivom „Podrška žrtvama kaznenih djela“, u okviru kojeg se provodi osposobljavanje policijskih službenika. Ovakvim edukacijama policijskih službenika nastoji se povećati njihova svijest o potrebama žrtava te omogućiti postupanje sa žrtvama na nepristran, uljudan i profesionalan način.

Ukoliko ste bili žrtva kaznenog djela na slijedećim poveznicama možete naći korisne informacije:

http://www.policija.hr/12.aspx

http://www.policija.hr/172462.aspx

https://pravosudje.gov.hr/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

https://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-ministarstva-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/vukovarsko-srijemska-zupanija-6284/6284