Opasnosti i mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu povodom uništavanja biljnih ostataka paljenjem

Photo PU_VS/Pozari/strnište4 - požar.jpg

 Foto: PU vukovarsko-srijemska

Prateći aktivnosti u provedbi zaštite od požara, a vezano za posebne mjere zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu u razdoblju do potpune vegetacije 2012. godine, te za  provođenje propisanih mjera zaštite od požara za vrijeme spaljivanja biljnih ostataka na poljoprivrednom i šumskom zemljištu, na javnim površinama uz željezničke i cestovne prometnice, te u blizini minskih polja, dužni smo upoznati javnost o mjerama zaštite na narečenim područjima, te da je uzrok požara u prethodnim godinama najčešće propuštanje mjera zaštite od požara kod spaljivanja biljnih ostataka, odnosno loženjem vatre na otvorenom prostoru.

Na području Policijske uprave vukovarsko-srijemske u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine zabilježena su 183 požara, od kojih je 65 na građevinama, 17 na prometnim sredstvima i 101 na otvorenom prostoru,  poginule 4 osobe, a 3 osobe su ozlijeđene. Materijalna šteta od požara u protekloj godini iznosi 413.440 eura.

U svrhu zaštite od požara, a posebno zaštite života ljudi i imovine od požara, Odjel upravnih i inspekcijskih poslova poduzima preventivne mjere i aktivnosti za otklanjanje uzroka požara, za sprječavanje nastanka i širenja požara, za otkrivanje i gašenje požara, za utvrđivanje uzroka požara, kao i pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih požarom, te evakuaciju i spašavanje osoba i imovine ugroženih požarom.

Kako je čovjek najčešći čimbenik nastanka i širenja požara, a prirodne nepogode suša, visoke temperature i vjetrovi uzrokuju velike opožarene površine i otežavaju gašenje, iz tih je razloga pozornost pučanstva potrebno usmjeriti na Opći akt Vukovarsko-srijemske županije koji regulira zaštitu od požara na otvorenom prostoru, poljoprivrednom i šumskom zemljištu, odnosno na Odluku o uvjetima i načinu spaljivanja suhe trave, korova, raslinja i biljnih ostataka i Odluku o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve kojima je utvrđeno:    

 • zabranjeno je loženje vatre i paljenje biljnih ostataka za vrijeme zriobe i žetve strnih žitarica i uljane repice,
 • zabranjeno je paljenje žetvenih ostataka slame i strništa bez naloženih mjera u slučaju pojave biljnih štetočina,
 • zabranjeno svako loženje vatre i spaljivanje biljnih ostataka, korova i raslinja na poljoprivrednom zemljištu po vjetrovitom vremenu i bez poduzimanja mjera zaštite od požara,
 • zabranjeno paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume i 30 metara od ograda i zgrada izgrađenih od zapaljivog materijala, te u trasama elektroenergetskih vodova,
 • zabranjeno spaljivanje biljnih ostataka u lovištu bez obavijesti nadležne lovne udruge ili lovozakupnika,
 • zabranjeno svako paljenje vatre u blizini miniranih i minsko sumnjivih površina,
 • zabranjeno paljenje suhe trave i raslinja u blizini trajnih nasada voćnjaka i vinograda,
 • zabranjeno je paljenje vatre i korova u zaštitnom pojasu javnih cesta
 • zabranjeno parkiranje vozila na vatrogasnim prilazima, pristupima i površinama za operativni rad vatrogasnih i spasilačkih vozila i opreme, 
 • zabranjeno parkiranje vozila kod nadzemnih i podzemnih hidranata za priključak vozila i pumpi za gašenje požara.

Polazeći od temeljne odredbe Zakona o zaštiti od požara, da je svaka osoba dužna voditi računa da ne izazove požar na poljoprivrednom zemljištu, spaljivanje suhog raslinja može se obaviti danju, po mirnom vremenu, samo uz uvjet da se ne ugrožavaju šume, prometnice, trase elektroenergetskih vodova i voćnjaci, vinogradi i trajni nasadi i druge ratarske kulture, ali uz prethodnu obavijest nadležnoj vatrogasnoj postrojbi općine ili grada.

Osobe koje spaljuju biljni otpad dužne su kontrolirati izgaranje i ne napuštati mjesto dok se vatra ne ugasi. Napuštanje mjesta spaljivanja strništa i slame je nekontrolirano gorenje, odnosno požar na otvorenom prostoru.

Svako ugrožavanje i uništavanje voćnjaka, vinograda, trajnih nasada, šume i prometnica vatrom, dimom i vrućim zrakom, znači izazivanje požara ne poduzimanjem propisanih mjera sa obilježjima prekršaja iz članka 8. stavak 3. Zakona o zaštiti od požara. 

Za isto je propisano: 

 • novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna do 150.000,00 kuna ili kaznom zatvora od 60 dana kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja izazove požar, a osoba koja izazove požar iz nehaja kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna,
 •  novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 kuna do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja propustom izazove požar, a novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Nadalje, fizičke i pravne osobe dužne su Policijskoj upravi neposredno ili putem centra 112 prijaviti nastanak požara i pružiti sve informacije o požaru sukladno članku 11. stavak 2. Zakona o zaštiti od požara.

 •  novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ne prijavi nastanak požara.