Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

Photo PU_VS/O nama-fotke/zgrada_pu_w.jpg

Foto: PU vukovarsko-srijemska

Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, br. 92/2005, 142/2006, 77/2007, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013 i 01/2015), članka 2.i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012) i Dopuni Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu Klasa: 112-01/15-01/3, Urbroj: 515-04-01-02/4-15-84 od 07. svibnja 2015. godine (Narodne novine, br. 52/2015), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava vukovarsko-srijemska  raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

1. Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Odjel za tehniku,

 -   viši policijski tehničar za računalnu i EOP tehniku – 1 izvršitelj

     Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, područje tehničkih znanosti,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

2. Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Odjel za tehniku,

-    policijski tehničar - autoelektričar – 1 izvršitelj

     Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, srednja strukovna škola – autoelektričar,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit  

 

3.   Policijska postaja Županja,

-     upravni referent – 1 izvršitelj

 

4.   Policijska postaja Vrbanja,

-     upravni referent – 2 izvršitelja

      Stručni uvjeti za radna mjesta pod rednim brojem 3. i 4. :

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani člankom 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada, ukoliko budu ocijenjeni ocjenom „zadovoljava“.

Kandidat/kinja  koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012, 19/2013, 33/2013 i 148/2013) članku 48. stavku f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a  se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje čelnik tijela. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja te sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Na web-stranici  www.vukovarsko-srijemska.policija.hr bit će objavljen opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave vukovarsko-srijemske  www.vukovarsko-srijemska.policija.hr. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti: 

1.  životopis,

2.  diplomu/svjedodžbu,

3.  elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

4. za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),

5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerenu presliku osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice),

6. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu,

7. neovjerenu presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne starije od šest mjeseci)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Policijska uprava vukovarsko-srijemska

Vinkovci, Ulica Glagoljaška 27 b,

s naznakom “za javni natječaj”.

 

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

 

PRILOG JAVNOM NATJEČAJU

Objava opisa poslova radnog mjesta za koje će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012). 

 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA  IZ JAVNOG NATJEČAJA  I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

1.  Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Odjel za tehniku,

     -  viši policijski tehničar za računalnu i EOP tehniku

Vrši montažu uređaja za računalne sustave i EOP opreme, brine o njihovoj ispravnosti, pomaže kod popravke uređaja, sudjeluje kod polaganja kablova i instalacija te se brine o njihovoj ispravnosti.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/2010 - pročišćeni tekst)
 • Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 103/2003, 118/2006,  41/2008,130/2011, 106/2012 – pročišćeni tekst),
 • Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine, br.79/2007 i 86/2012),
 • Zakon o informacijskoj sigurnosti (Narodne novine, br.79/2007).
 • Literatura korištena tijekom obrazovanja

 

2.  Služba pravnih, financijskih i tehničkih poslova, Odjel za tehniku,

      - policijski tehničar – autoelektričar

Obavlja servis i popravak elektrouređaja u motornim vozilima, održava elektrouređaje i instalacije u vozilu, priprema vozilo za godišnji tehnički pregled.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/2010 - pročišćeni tekst)
 • Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/2008, 74//2011, 80/2013, 92/2014 i 64/2015, Glava X. VOZILA)
 • Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (Narodne novine br. 51/2010, 84/2010, 145/2011, 140/2013, 85/2014, Glava I. OPĆE ODREDBE, III.  UREĐAJI NA MOTORNIM I PRIKLJUČNIM VOZILIMA, VI. OPREMA VOZILA)
 • Pravilnik o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova (Narodne novine, br. 63/2007)
 • Literatura korištena tijekom obrazovanja

 

3.  Policijska postaja Županja i  Policijska postaja Vrbanja,

     - upravni referent

Obavlja poslove i vodi upravni postupak iz područja; prebivališta i boravišta, izdavanja osobnih iskaznica, izdavanja putnih isprava, poslove državljanstva, registracije vozila, vozačkih dozvola, oružja, reguliranja boravka i rada stranaca.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/2010-pročišćeni tekst)
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/2009)
 • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 7/2009)
 • Zakon o prebivalištu (Narodne novine br. 144/2012 i 158/2013)
 • Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine br. 77/1999, 33/2002, 48/2005, 74/2009 i 154/2014)

 

PLAĆA RADNOG MJESTA

Plaća radnog mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002,17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013, 25/2013, 52/2013, 96/2013, 126/2013, 2/2014, 94/2014, 140/2014, 151/2014 i 76/2015) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/2009).

Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, http://www.nn.hr/

 

TESTIRANJE KANDIDATA

Testiranje službenika sastoji se od pisanog dijela u kojem službenici odgovaraju na postavljena pitanja i razgovora (intervjua).