Natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka 2014/2015.

Photo PU_VS/O nama-fotke/policajac03.jpg

Foto: ilustracija

Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je Natječaj za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2014./2015. godini te tekst natječaja prenosimo u cijelosti u nastavku.

Na temelju članka 85. stavaka 2. i 3.  Zakona o policiji (Narodne novine br. 34/2011 i 130/2012) i članka 14. stavaka 2. i 3.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012 i 94/2013) Ministarstvo unutarnjih poslova, raspisuje 

NATJEČAJ

za upis polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje POLICAJAC/POLICAJKA u 2014./2015. godini

I. Ministarstvo unutarnjih poslova planira upis 325 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2014./2015. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Program će započeti 8. rujna 2014. godine, a polaznici/polaznice će se nakon završenog Programa primati u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Ravnateljstva policije) sukladno potrebama službe. 

II. UVJETI NATJEČAJA

Natjecati se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uvjetom da: 

 • imaju završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju,
 • nemaju navršenih 28 godina na dan 8. rujna 2014. godine,
 • imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost,       
 • imaju propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti,
 • su osobno dostojni za obavljanje policijske službe,
 • nisu članovi političke stranke. 

Psihička sposobnost (psihologijsko testiranje) i tjelesna zdravstvena sposobnost utvrđuju se sukladno mjerilima posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti navedene u Prilogu 1.  Pravilnika o mjerilima i načinu utvrđivanja posebne psihičke i tjelesne zdravstvene sposobnosti za osobu koja se prima u policiju i policijskog službenika te sastavu i načinu rada zdravstvenih komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama (Narodne novine, br. 113/2012).

Razina tjelesne motoričke sposobnosti utvrđuje se sukladno Pravilniku o kriterijima za provjeru razine tjelesne motoričke sposobnosti za osobu koja se prima u policiju (Narodne novine, br. 109/2012).

Provjera psihičke sposobnosti (psihologijsko testiranje) i tjelesne motoričke sposobnosti provodi se u Policijskoj akademiji ili u policijskim upravama, a tjelesnu zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvena komisija, Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova, Šarengradska ul. 3, Zagreb.

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, br. 98/2012).

Kandidati/kandidatkinje koji ne udovolje jednom od naprijed navedenih uvjeta neće moći sudjelovati u daljnjem postupku odabira. 

Kandidati/kandidatkinje koji, pod jednakim uvjetima, ostvaruju pravo prednosti pri upisu u Program, sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine br. 174/2004, 92/2005, 2/2007 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 107/2007, 65/2009, 137/2009 i 146/2010 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 55/2011, 140/2012, 33/2013 i 148/2013), članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/1992, 57/1992, 77/1992, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/2002 i 47/2010 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/2010 i 93/2011 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) imaju mogućnost u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo.  

III. NAČIN NATJECANJA

Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na natječaj dužni su priložiti:

 • popunjen obrazac prijave na natječaj, koji se može naći na web stranicama Ministarstva unutarnjih poslova (www.mup.hr) ili u policijskim postajama,
 • presliku svjedodžbi svih razreda srednje škole i završnog ispita ili mature ili presliku svjedodžbe o državnoj maturi ili presliku svjedodžbe o završnom radu,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice ili preslika putovnice ili preslika vojne iskaznice)
 • presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),
 • dokaz prava prednosti pri upisu (presliku rješenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu u obvezi dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis u Program izvršit će se na temelju ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provjere psihičke sposobnosti (psihologijskog testiranja), indeksa tjelesne mase i tjelesne motoričke sposobnosti, testova opće informiranosti, stranog jezika (engleski/njemački) i informatičke pismenosti, motivacijskog razgovora te rezultata provjere osobne dostojnosti i tjelesne zdravstvene sposobnosti.

Kandidati/kandidatkinje će na navedene provjere biti pozivani isključivo putem web stranice Ministarstva unutarnjih poslova. 

IV. PRAVA I OBVEZE

Prava i obveze između polaznika i Ministarstva unutarnjih poslova uredit će se ugovorom.

Obrazovanje se provodi sukladno Programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka.

Kandidati/kandidatkinje koji uspješno završe Program primat će se u radni odnos u Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno potrebama službe uz obvezni vježbenički staž u trajanju od šest (6) mjeseci.

Vježbenici/vježbenice koji zadovolje na vježbeničkom stažu dužni su najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od isteka vježbeničkog staža položiti državni stručni ispit i provesti najmanje pet (5) godina na radu u Ministarstvu unutarnjih poslova na poslovima srednje stručne spreme.

Podrobnije obavijesti kandidati/kandidatkinje mogu saznati u policijskim postajama, nadležnim službama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova. 

Kandidati/kandidatkinje koji ne budu odabrani za upis u Program neće se o tom obavještavati osobno, a dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati.     

Po okončanom postupku popis odabranih kandidata/kandidatkinja za upis u Program bit će objavljen na oglasnoj ploči Policijske akademije. 

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu: 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale

Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,

s naznakom „za natječaj“. 

Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na natječaj. 

Za kandidate/kandidatkinje koji se ne odazovu provjerama psihičke sposobnosti, indeksa tjelesne mase i tjelesne motoričke sposobnosti, testovima opće informiranosti, stranog jezika i informatičke pismenosti, motivacijskom razgovoru i provjeri tjelesne zdravstvene sposobnosti smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima/kandidatkinjama za upis u Program. 

Rok za podnošenje prijava je od 10. veljače do 25. veljače 2014. godine.

Obrazac za prijavu na natječaj možete vidjeti ovdje.