Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme

Photo PU_KK/slikeopis/PUzgrada.jpg

Foto: Ilustracija

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013, 38/2013, 1/2015), članka 2. i 4.  Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012), te Dopune Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2015. godinu, Klasa: 112-01/15-01/3, Urbroj: 515-04-01-02/4-15-84 od 7. svibnja 2015. godine (Narodne novine, br. 52/2015) Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava koprivničko-križevačka, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u službu na neodređeno vrijeme
 
 

1. Policijska postaja Križevci

a) upravni savjetnik – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

• završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – magistar prava
• najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• položen državni stručni ispit, 

2. Policijska postaja Koprivnica

 a) daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti:

• srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
• najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
• položen državni stručni ispit, 

 Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.
 
 U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.
 
 Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 
 Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada, ukoliko budu ocijenjeni ocjenom „zadovoljava“.

Za navedena radna mjesta, temeljem članka 53. citiranog Zakona, probni rad traje 3 mjeseca. 
 Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo na prednost, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.
  
 Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010, 55/2011, 140/2012,  19/2013, 33/2013 i 148/2013), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/1992, 77/1992, 27/1993, 58/1993, 2/1994, 76/1994, 108/1995, 108/1996, 82/2001, 103/2003 i 148/2013), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 157/2013) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.
 
 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.
 
 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
 
 Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
 
 Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
 Testiranje će se izvršiti i iz praktičnog poznavanja daktilografije u obliku diktata i prijepisa.
 Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.
 Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.
 
 Na web-stranici www.koprivnicko-krizevacka.policija.hr bit će objavljen opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje pet dana prije održavanja testiranja.

 U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web-stranici www.koprivnicko-krizevacka.policija.hr

 Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis,
2. diplomu/ svjedodžbu,
3. elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
4. za cijeli period koji je kao uvjet naveden u javnom natječaju, dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca na temelju kojeg se može utvrditi rad na odgovarajućim poslovima i vremensko razdoblje u kojem je kandidat obavljao navedene poslove),
5. dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerenu presliku osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
6. ispravu o položenom državnom stručnom ispitu,
7. neovjerenu presliku uvjerenja nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci)
 
 Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.
 Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

 Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:
 
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
Koprivnica, Trg Eugena Kumičića 18
s naznakom “za javni natječaj”.
 
 

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom  prijavljenim na javni natječaj.

 O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

 Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.      

 


POLICIJSKA UPRAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA